Làm việc với các siêu kết nối trong Excel

Để truy nhập nhanh vào thông tin liên quan trong một tệp khác hoặc trên trang web, bạn có thể chèn siêu kết nối vào một ô trang tính. Bạn cũng có thể chèn siêu kết nối trong các thành phần biểu đồ cụ thể.

Lưu ý: Hầu hết các ảnh chụp màn hình trong bài viết này đã được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì chế độ xem của bạn có thể khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ, nếu không thì chức năng là giống nhau.

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn tạo siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể chọn một đối tượng, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thành phần trong biểu đồ, mà bạn muốn sử dụng để đại diện cho siêu kết nối.

  • Trên tab chèn , trong nhóm nối kết, bấm siêukết nối Nút Siêu kết nối .

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào ô hoặc đồ họa rồi bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 2. Dưới Nối kết tới, bấm Tạo Tài liệu Mới.

 3. Trong hộp Tên của tài liệu mới, nhập tên của tệp mới.

  Mẹo: Để xác định vị trí không phải là một địa điểm được hiển thị bên dưới đường dẫn đầy đủ, bạn có thể nhập vị trí mới trước tên trong hộp tên tài liệu mới , hoặc bạn có thể bấm vào thay đổi để chọn vị trí bạn muốn rồi bấm OK.

 4. Dưới mục Soạn thảo khi, hãy bấm Sửa tài liệu mới sau hoặc Sửa thảo tài liệu mới ngay để chỉ định khi nào bạn muốn mở tệp mới để sửa.

 5. Trong hộp Văn bản để hiển thị, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 6. Để hiển thị thông tin hữu ích khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo Màn hình, nhập văn bản bạn muốn trong hộp Văn bản Mẹo Màn hình, rồi bấm OK.

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn tạo siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể chọn một đối tượng, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thành phần trong biểu đồ, mà bạn muốn sử dụng để đại diện cho siêu kết nối.

  • Trên tab chèn , trong nhóm nối kết, bấm siêukết nối Nút Siêu kết nối .

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào ô hoặc đối tượng rồi bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 2. Dưới Nối kết tới, bấm Tệp hay Trang Web hiện có.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn một tệp, bấm vào thư mục hiện tại, rồi bấm vào tệp mà bạn muốn nối kết đến.

   Bạn có thể thay đổi thư mục hiện thời bằng cách chọn một thư mục khác trong danh sách Tìm trong.

  • Để chọn một trang web, hãy bấm vào trang được duyệt , rồi bấm vào trang web mà bạn muốn nối kết đến.

  • Để chọn một tệp mà bạn đã dùng gần đây, hãy bấm tệp gần đây, rồi bấm vào tệp mà bạn muốn nối kết đến.

  • Để nhập tên và vị trí của một tệp hoặc trang web đã biết mà bạn muốn nối kết đến, hãy nhập thông tin đó vào hộp địa chỉ .

  • Để định vị một trang web, hãy bấm duyệt web Nút duyệt web , mở trang web mà bạn muốn nối kết đến, rồi chuyển trở lại Excel mà không cần đóng trình duyệt của bạn.

 4. Nếu bạn muốn tạo một siêu kết nối đến một vị trí cụ thể trong tệp hoặc trên trang web, hãy bấm thẻ đánh dấu, rồi bấm đúp vào thẻ đánh dấu bạn muốn.

  Lưu ý: Tệp hoặc trang web mà bạn đang liên kết phải có thẻ đánh dấu.

 5. Trong hộp Văn bản để hiển thị, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 6. Để hiển thị thông tin hữu ích khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo Màn hình, nhập văn bản bạn muốn trong hộp Văn bản Mẹo Màn hình, rồi bấm OK.

Để nối kết đến vị trí trong sổ làm việc hiện tại hoặc sổ làm việc khác, bạn có thể xác định tên cho ô đích hoặc dùng tham chiếu ô.

 1. Để dùng một tên, bạn phải đặt tên ô đích trong sổ làm việc đích.

  Cách đặt tên ô hoặc phạm vi ô

  1. Chọn ô, phạm vi ô hoặc các lựa chọn không liền kề mà bạn muốn đặt tên.

  2. Bấm vào hộp tên ở phần cuối bên trái của Hình ảnh nút thanh công thức.

   Hộp Tên

   hộp tên Ảnh nút

  3. Trong hộp tên , nhập tên cho các ô, rồi nhấn Enter.

   Lưu ý: Tên không thể chứa khoảng cách và phải bắt đầu bằng chữ cái.

 2. Trên trang tính của sổ làm việc nguồn, hãy bấm vào ô mà bạn muốn tạo siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể chọn một đối tượng, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thành phần trong biểu đồ, mà bạn muốn sử dụng để đại diện cho siêu kết nối.

  • Trên tab chèn , trong nhóm nối kết, bấm siêukết nối Nút Siêu kết nối .

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào ô hoặc đối tượng rồi bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 3. Dưới Nối kết đến, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để nối kết đến một vị trí trong sổ làm việc hiện tại, hãy bấm Đặt trong tài liệu này.

  • Để nối kết đến một vị trí trong sổ làm việc khác, hãy bấm Tệp hoặc Trang Web Hiện có, định vị và chọn sổ làm việc bạn muốn nối kết đến rồi bấm Thẻ đánh dấu.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong hộp Hay chọn một chỗ trong tài liệu này, dưới mục Tham chiếu Ô, hãy bấm trang tính bạn muốn nối kết đến, nhập tham chiếu ô trong hộp Gõ vào tham chiếu của ô, rồi sau đó bấm OK.

  • Trong danh sách dưới Tên Định nghĩa, bấm tên đại diện của ô bạn muốn nối kết đến và sau đó bấm OK.

 5. Trong hộp Văn bản để hiển thị, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 6. Để hiển thị thông tin hữu ích khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo Màn hình, nhập văn bản bạn muốn trong hộp Văn bản Mẹo Màn hình, rồi bấm OK.

Bạn có thể sử dụng hàm siêu kết nối để tạo siêu kết nối mở tài liệu được lưu trữ trên máy chủ mạng, mạng nội bộ hoặc Internet. Khi bạn bấm vào ô có chứa hàm HYPERLINK, Excel sẽ mở tệp được lưu trữ ở vị trí của nối kết.

Cú pháp

HYPERLINK(link_location,friendly_name)

Link_location     là đường dẫn và tên tệp cho tài liệu sẽ được mở dưới dạng văn bản. Link_location có thể tham chiếu tới một vị trí trong tài liệu — chẳng hạn như một ô cụ thể hoặc một phạm vi đã đặt tên trong trang tính hay trong sổ làm việc Excel, hoặc tới một thẻ đánh dấu trong tài liệu Microsoft Word. Đường dẫn có thể là một tệp được lưu trữ trên ổ đĩa cứng hoặc đường dẫn có thể là một đường dẫn quy ước đặt tên chung (UNC) trên máy chủ (trong Microsoft Excel cho Windows) hoặc đường dẫn hướng một bộ định vị tài nguyên đồng nhất (URL) trên Internet hoặc mạng nội bộ.

 • Link_location có thể là chuỗi văn bản nằm trong dấu ngoặc kép hoặc ô chứa nối kết như một chuỗi văn bản.

 • Nếu bước nhảy được xác định trong link_location không tồn tại hoặc không thể được điều hướng, lỗi sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào ô đó.

Friendly_name     là văn bản nhảy hoặc giá trị số được hiển thị trong ô. Tên thân thiện được hiển thị bằng màu xanh và được gạch dưới. Nếu friendly_name bị bỏ qua, thì ô sẽ hiển thị vị trí nối kết là văn bản nhảy.

 • Tên thân thiện có thể là một giá trị, chuỗi văn bản, tên hoặc ô có chứa văn bản nhảy hoặc giá trị.

 • Nếu friendly_name trả về giá trị lỗi (ví dụ #VALUE!), thì ô sẽ hiển thị lỗi thay vì văn bản nhảy.

Ví dụ

Ví dụ sau đây mở một trang tính có tên là ngân sách báo cáo. xls được lưu trữ trên Internet tại vị trí có tên example.microsoft.com/report và hiển thị văn bản "bấm để báo cáo":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Ví dụ sau đây tạo siêu kết nối đến ô F10 trên trang tính được đặt tên hàng năm trong báo cáo ngân sách sổ làm việc. xls, được lưu trữ trên Internet tại vị trí có tên là example.microsoft.com/report. Ô trên trang tính chứa siêu kết nối hiển thị nội dung của ô D1 thành văn bản đích chuyển đến:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Ví dụ sau đây tạo một siêu kết nối đến phạm vi có tên là DeptTotal trên trang tính có tên là quý thứ nhất trong báo cáo ngân sách sổ làm việc. xls, được lưu trữ trên Internet tại địa điểm có tên là example.microsoft.com/report. Ô trên trang tính chứa siêu kết nối hiển thị văn bản "Click to see First Quarter Department Total" (Bấm để xem Tổng ngân sách Phòng Quý Đầu tiên):

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Để tạo siêu kết nối đến một vị trí cụ thể trong tài liệu Microsoft Word, bạn phải sử dụng thẻ đánh dấu để xác định vị trí mà bạn muốn nhảy vào trong tài liệu. Ví dụ sau đây tạo một siêu kết nối đến thẻ đánh dấu có tên Qrtlylợi nhuận trong tài liệu có tên là báo cáo hàng năm. doc được đặt tại example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Trong Excel for Windows, ví dụ sau đây sẽ hiển thị nội dung của ô D5 là văn bản nhảy trong ô và mở tệp có tên 1stqtr. xls, được lưu trữ trên máy chủ có tên là tài chính trong phần báo cáo. Ví dụ này sử dụng đường dẫn UNC.

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Ví dụ sau đây sẽ mở tệp 1stqtr. xls trong Excel for Windows được lưu trữ trong một thư mục có tên là tài chính trên ổ D và hiển thị giá trị số được lưu trữ trong ô H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Trong Excel for Windows, ví dụ sau đây tạo một siêu kết nối đến khu vực có tên tổng trong sổ làm việc khác (bên ngoài), MyBook. xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

Trong Microsoft Excel cho Macintosh, ví dụ sau đây sẽ hiển thị "bấm vào đây" trong ô và mở tệp có tên là quý đầu tiên được lưu trữ trong một thư mục có tên là báo cáo ngân sách trên ổ đĩa cứng có tên là Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Bạn có thể tạo siêu kết nối trong trang tính để nhảy từ một ô sang một ô khác. Ví dụ: Nếu trang tính hiện hoạt là trang tính có tên June trong sổ làm việc Ngân sách, thì công thức dưới đây tạo một siêu kết nối đến ô E56. Bản thân văn bản nối kết là giá trị trong ô E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Để chuyển sang trang tính khác của cùng sổ làm việc, hãy thay đổi tên của trang tính trong nối kết. Trong ví dụ trước, để tạo một nối kết đến ô E56 trên trang tính September, hãy thay đổi "June" thành "September."

Khi bạn bấm vào một siêu kết nối đến một địa chỉ email, chương trình email của bạn sẽ tự động bắt đầu và tạo thư email với địa chỉ chính xác trong hộp đến , miễn là bạn đã cài đặt một chương trình email.

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn tạo siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể chọn một đối tượng, chẳng hạn như một hình ảnh hoặc một thành phần trong biểu đồ, mà bạn muốn sử dụng để đại diện cho siêu kết nối.

  • Trên tab chèn , trong nhóm nối kết, bấm siêukết nối Nút Siêu kết nối .

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào ô hoặc đối tượng rồi bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 2. Dưới Nối kết tới, bấm Địa chỉ E-mail.

 3. Trong hộp địa chỉ email , hãy nhập địa chỉ email mà bạn muốn.

 4. Trong hộp Chủ đề, nhập chủ đề cho thư email.

  Lưu ý: Một số trình duyệt web và chương trình email có thể không nhận ra dòng chủ đề.

 5. Trong hộp Văn bản để hiển thị, hãy nhập văn bản bạn muốn dùng để đại diện cho siêu kết nối.

 6. Để hiển thị thông tin hữu ích khi bạn đặt con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mẹo Màn hình, nhập văn bản bạn muốn trong hộp Văn bản Mẹo Màn hình, rồi bấm OK.

  Bạn cũng có thể tạo một siêu kết nối đến một địa chỉ email trong một ô bằng cách nhập địa chỉ trực tiếp vào ô. Ví dụ: siêu kết nối được tạo tự động khi bạn nhập địa chỉ email, chẳng hạn như someone@example.com.

Bạn có thể chèn một hoặc nhiều tham chiếu bên ngoài (còn được gọi là nối kết) từ một sổ làm việc vào một sổ làm việc khác nằm trên mạng nội bộ của bạn hoặc trên Internet. Không được lưu sổ làm việc dưới dạng tệp HTML.

 1. Mở sổ làm việc nguồn và chọn ô hoặc phạm vi ô bạn muốn sao chép.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

  Nút Sao chép và Dán trên tab Trang đầu
 3. Chuyển đến trang tính mà bạn muốn đặt thông tin trong đó, rồi bấm vào ô mà bạn muốn thông tin xuất hiện.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán Đặc biệt.

 5. Bấm Dán Nối kết.

  Excel tạo một nối kết tham chiếu bên ngoài cho ô hoặc mỗi ô trong phạm vi ô.

Lưu ý: Bạn có thể thấy thuận tiện hơn khi tạo một nối kết tham chiếu bên ngoài mà không phải mở sổ làm việc trên web. Đối với mỗi ô trong sổ làm việc đích mà bạn muốn nối kết tham chiếu bên ngoài, hãy bấm vào ô đó, rồi nhập dấu bằng (=), địa chỉ URL và vị trí trong sổ làm việc. Ví dụ:

= ' http://www.Someones.homepage/[file. xls] Sheet1 '! A1

= ' FTP. Server. Somewhere/file. xls '! Hàm MyNamedCell

Để chọn siêu kết nối mà không kích hoạt liên kết đến đích của nó, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm vào ô chứa siêu kết nối, giữ nút chuột cho đến khi con trỏ trở thành hình chữ thập Con trỏ chọn của Excel , rồi thả nút chuột.

 • Dùng phím mũi tên để chọn ô chứa siêu kết nối.

 • Nếu có đồ họa đại diện cho siêu kết nối, hãy nhấn giữ Ctrl và sau đó bấm vào đồ họa.

Bạn có thể thay đổi một siêu kết nối hiện có trong sổ làm việc của bạn bằng cách thay đổi đích, hình dạng của nó hoặc văn bản hoặc đồ họa được dùng để đại diện cho nó.

Thay đổi đích đến của siêu kết nối

 1. Chọn ô hoặc đồ họa chứa siêu kết nối bạn muốn thay đổi.

  Mẹo: Để chọn ô chứa siêu kết nối mà không cần đi đến đích siêu kết nối, hãy bấm vào ô và giữ nút chuột đến khi con trỏ trở thành hình chữ thập Con trỏ chọn của Excel , sau đó thả nút chuột. Bạn cũng có thể dùng phím mũi tên để chọn ô. Để chọn đồ họa, nhấn giữ phím Ctrl và bấm vào đồ họa.

  • Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối. Nút Siêu kết nối

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào ô hoặc đồ họa rồi bấm sửa siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 2. Trong hộp thoại chỉnh sửa siêu kết nối, hãy thực hiện những thay đổi mà bạn muốn.

  Lưu ý: Nếu siêu kết nối được tạo bằng cách dùng hàm trang tính HYPERLINK thì bạn phải sửa công thức để thay đổi đích. Chọn ô chứa siêu kết nối rồi bấm thanh công thức để sửa công thức.

Bạn có thể thay đổi hình dạng của tất cả văn bản siêu kết nối trong sổ làm việc hiện tại bằng cách thay đổi kiểu ô cho siêu kết nối.

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

 2. Dưới mục Dữ liệu và Mô hình, thực hiện như sau:

  • Để thay đổi diện mạo của siêu kết nối chưa được bấm để đi đến đích, bấm chuột phải vào siêukết nối, rồi bấm vào sửa đổi.

  • Để thay đổi diện mạo của siêu kết nối đã được bấm để đi đến đích, bấm chuột phải vào siêu kết nối được theo dõi, rồi bấm vào sửa đổi.

   Lưu ý: Kiểu ô siêu kết nối chỉ sẵn dùng khi sổ làm việc có chứa siêu kết nối. Kiểu ô siêu kết nối được theo dõi chỉ sẵn dùng khi sổ làm việc có chứa siêu kết nối đã được bấm vào.

 3. Trong hộp thoại Kiểu, bấm Định dạng.

 4. Trên tab Phông và tab , chọn tùy chọn định dạng bạn muốn, rồi sau đó bấm OK.

  Lưu ý: 

  • Tùy chọn bạn chọn trong hộp thoại Định dạng Ô xuất hiện như được chọn dưới Kiểu bao gồm trong hộp thoại Kiểu. Bạn có thể xóa hộp kiểm cho bất kỳ tùy chọn nào mà bạn không muốn áp dụng.

  • Những thay đổi bạn tạo cho các kiểu ô Siêu kết nốiSiêu kết nối đã Bấm vào sẽ áp dụng cho tất cả siêu kết nối trong sổ làm việc hiện tại. Bạn không thể thay đổi hình dạng của các siêu kết nối riêng biệt.

 1. Chọn ô hoặc đồ họa chứa siêu kết nối bạn muốn thay đổi.

  Mẹo: Để chọn ô chứa siêu kết nối mà không cần đi đến đích siêu kết nối, hãy bấm vào ô và giữ nút chuột đến khi con trỏ trở thành hình chữ thập Con trỏ chọn của Excel , sau đó thả nút chuột. Bạn cũng có thể dùng phím mũi tên để chọn ô. Để chọn đồ họa, nhấn giữ phím Ctrl và bấm vào đồ họa.

 2. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thay đổi văn bản siêu kết nối, hãy bấm vào thanh công thức, rồi chỉnh sửa văn bản.

  • Để thay đổi định dạng đồ họa, hãy bấm chuột phải vào đó, rồi bấm vào tùy chọn mà bạn cần thay đổi định dạng của nó.

  • Để thay đổi văn bản trong đồ họa, hãy bấm đúp vào đồ họa đã chọn, rồi thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

  • Để thay đổi đồ họa đại diện cho siêu kết nối, hãy chèn đồ họa mới, khiến cho nó trở thành siêu kết nối với cùng một đích, rồi xóa bỏ đồ họa và siêu kết nối cũ.

 1. Bấm chuột phải vào siêu kết nối mà bạn muốn sao chép hoặc di chuyển, rồi bấm sao chép hoặc cắt trên menu lối tắt.

 2. Bấm chuột phải vào ô mà bạn muốn sao chép hoặc di chuyển siêu kết nối đến, sau đó bấm dán trên menu lối tắt.

Theo mặc định, đường dẫn không xác định cho tệp đích siêu kết nối là tương đối so với vị trí của sổ làm việc hiện hoạt. Sử dụng quy trình này khi bạn muốn đặt đường dẫn mặc định khác. Mỗi lần bạn tạo một siêu kết nối đến một tệp ở vị trí đó, bạn chỉ cần xác định tên tệp, chứ không phải đường dẫn, trong hộp thoại chèn siêu kết nối.

Làm theo một trong các bước tùy thuộc vào phiên bản Excel mà bạn đang sử dụng:

 • Trong Excel 2016, Excel 2013 và Excel 2010:

  1. Bấm tab Tệp.

  2. Bấm Thông tin.

  3. Bấm thuộc tính, rồi chọn thuộc tính nâng cao.

   Thuộc tính nâng cao
  4. Trong tab tóm tắt , trong hộp văn bản cơ sở siêu kết nối, hãy nhập đường dẫn bạn muốn sử dụng.

   Lưu ý: Bạn có thể ghi đè địa chỉ cơ sở siêu kết nối bằng cách dùng địa chỉ đầy đủ hoặc địa chỉ tuyệt đối cho siêu kết nối trong hộp thoại Chèn Siêu kết nối.

 • Trong Excel 2007:

  1. Bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm chuẩn bị, rồi bấm thuộc tính.

  2. Trong Pa-nen thông tin tài liệu, bấm thuộc tính, rồi bấm thuộc tính nâng cao.

   Thuộc tính nâng cao
  3. Bấm tab Tóm tắt.

  4. Trong hộp Cơ sở Siêu kết nối, nhập đường dẫn bạn muốn dùng.

  Lưu ý: Bạn có thể ghi đè địa chỉ cơ sở siêu kết nối bằng cách dùng địa chỉ đầy đủ hoặc địa chỉ tuyệt đối cho siêu kết nối trong hộp thoại Chèn Siêu kết nối.

Để xóa bỏ siêu kết nối, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

 • Để xóa bỏ siêu kết nối và văn bản đại diện cho nó, hãy bấm chuột phải vào ô có chứa siêu kết nối, rồi bấm xóa nội dung trên menu lối tắt.

 • Để xóa bỏ siêu kết nối và đồ họa đại diện cho nó, hãy nhấn giữ Ctrl và bấm vào đồ họa, rồi nhấn Delete.

 • Để tắt một siêu kết nối duy nhất, hãy bấm chuột phải vào siêu kết nối, rồi bấm loại bỏ siêu kết nối trên menu lối tắt.

 • Để tắt một vài siêu kết nối cùng một lúc, hãy làm như sau:

  1. Trong một ô trống, hãy nhập số 1.

  2. Bấm chuột phải vào ô, rồi bấm sao chép trên menu lối tắt.

  3. Nhấn giữ Ctrl và chọn từng siêu kết nối mà bạn muốn tắt.

   Mẹo: Để chọn ô chứa siêu kết nối mà không cần đi đến đích siêu kết nối, hãy bấm vào ô và giữ nút chuột đến khi con trỏ trở thành hình chữ thập Con trỏ chọn của Excel , sau đó thả nút chuột.

  4. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

   Nút Sao chép và Dán trên tab Trang đầu
  5. Bên dưới thao tác, bấm nhân, rồi bấm OK.

  6. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm Kiểu Ô.

  7. Bên dưới trạng thái tốt, xấu và trung lập, chọn bình thường.

Siêu kết nối là một nối kết từ tài liệu mà khi bạn bấm vào đó sẽ mở một trang hoặc tệp khác. Đích thường là một trang web khác, nhưng nó cũng có thể là một hình ảnh hoặc một địa chỉ email hoặc một chương trình. Siêu kết nối có thể là văn bản hoặc hình ảnh.

Khi người dùng site bấm vào siêu kết nối, đích sẽ được hiển thị trong một Trình duyệt Web, đã mở hoặc chạy, tùy thuộc vào kiểu đích. Ví dụ: siêu kết nối đến một trang sẽ hiện trang đó trong trình duyệt web và siêu kết nối đến tệp AVI sẽ mở tệp trong trình phát đa phương tiện.

Cách dùng siêu kết nối

Bạn có thể dùng siêu kết nối để làm những việc sau:

 • Dẫn hướng đến một tệp hoặc trang web trên một mạng, mạng nội bộ hoặc Internet

 • Dẫn hướng đến một tệp hoặc trang web mà bạn lập kế hoạch tạo ra trong tương lai

 • Gửi thông điệp email

 • Bắt đầu truyền tệp, ví dụ như tải xuống hoặc quy trình FTP

Khi bạn trỏ vào văn bản hoặc hình ảnh có chứa siêu kết nối, con trỏ chuyển thành hình bàn tay Con trỏ có hình bàn tay , cho biết văn bản hoặc hình ảnh này là nội dung bạn có thể bấm vào.

URL là gì và nó hoạt động như thế nào

Khi bạn tạo một siêu kết nối, đích của nó được mã hóa dưới dạng một bộ định vị tài nguyên đồng nhất (URL), chẳng hạn như:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://ComputerName/SharedFolder/FileName.htm

URL chứa giao thức, chẳng hạn như HTTP, FTP, hoặc TỆP, một Máy chủ Web hoặc vị trí mạng và một đường dẫn và tên tệp. Minh họa dưới đây xác định các thành phần của URL:

Bốn thành phần của URL

1. Giao thức được dùng (http, ftp, file)

2. máy chủ web hoặc vị trí mạng

3. Đường dẫn

4. Tên tệp

Siêu kết nối tuyệt đối và tương đối

URL tuyệt đối có chứa một địa chỉ đầy đủ, bao gồm giao thức, Máy chủ Web và đường dẫn và tên tệp.

Một URL tương đối thì thiếu một hoặc nhiều phần. Thông tin thiếu bị lấy khỏi trang chứa URL. Ví dụ: Nếu giao thức và máy chủ web bị thiếu thì trình duyệt web sẽ dùng giao thức và tên miền như .com, .org, hoặc .edu của trang hiện tại.

Điều này là khá phổ biến đối với các trang trên web dùng URL tương đối chỉ chứa một phần đường dẫn và tên tệp. Nếu tệp được di chuyển đến máy chủ khác, siêu kết nối sẽ vẫn hoạt động miễn là các vị trí tương đối của trang giữ nguyên không đổi. Ví dụ: siêu kết nối trên sản phẩm. htm trỏ đến một trang có tên là Apple. htm trong một thư mục có tên là Food; Nếu cả hai trang được di chuyển đến một thư mục có tên là thức ăn trên máy chủ khác, URL trong siêu kết nối vẫn sẽ chính xác.

Trong sổ làm việc Excel, không xác định được các đường dẫn đến siêu kết nối đến tệp đích theo mặc định so với vị trí của sổ làm việc hiện hoạt. Bạn có thể thiết lập một địa chỉ cơ sở khác để dùng theo mặc định để mỗi lần bạn tạo một siêu kết nối đến một tệp ở vị trí đó, bạn chỉ cần phải xác định tên tệp, chứ không phải đường dẫn, trong hộp thoại chèn siêu kết nối.

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn tạo siêu kết nối.

 2. Trên tab Chèn, bấm Siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 3. Bên dưới hộp văn bản Hiển thị , hãy nhập văn bản bạn muốn sử dụng để đại diện cho siêu kết nối.

 4. Bên dưới URL, hãy nhập bộ định vị tài nguyên hoàn chỉnh đồng nhất (URL) của trang web mà bạn muốn liên kết đến.

 5. Bấm vào OK.

Để liên kết đến một vị trí trong sổ làm việc hiện tại, bạn có thể xác định tên cho các ô đích hoặc dùng tham chiếu ô.

 1. Để dùng tên, bạn phải đặt tên cho các ô đích trong sổ làm việc.

  Làm thế nào để xác định tên cho một ô hoặc một phạm vi ô

  1. Chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn đặt tên.

  2. Trên hộp tên hộp ở phần cuối bên trái của Hình ảnh nút thanh công thức, hãy nhập tên cho các ô, rồi nhấn Enter.

   Lưu ý: Tên không thể chứa khoảng cách và phải bắt đầu bằng chữ cái.

 2. Trên trang tính, hãy bấm vào ô mà bạn muốn tạo siêu kết nối.

 3. Trên tab Chèn, bấm Siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 4. Bên dưới hộp văn bản Hiển thị , hãy nhập văn bản bạn muốn sử dụng để đại diện cho siêu kết nối.

 5. Bên dưới vị trí trong hộp tài liệu này , hãy nhập tên đã xác định hoặc tham chiếu ô.

 6. Bấm vào OK.

Khi bạn bấm vào một siêu kết nối đến một địa chỉ email, chương trình email của bạn sẽ tự động bắt đầu và tạo thư email với địa chỉ chính xác trong hộp đến , miễn là bạn đã cài đặt một chương trình email.

 1. Trên trang tính, bấm vào ô bạn muốn tạo siêu kết nối.

 2. Trên tab Chèn, bấm Siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào ô và sau đó bấm siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 3. Bên dưới hộp văn bản Hiển thị , hãy nhập văn bản bạn muốn sử dụng để đại diện cho siêu kết nối.

 4. Bên dưới địa chỉ email, hãy nhập địa chỉ email mà bạn muốn.

 5. Bấm vào OK.

Bạn cũng có thể tạo một siêu kết nối đến một địa chỉ email trong một ô bằng cách nhập địa chỉ trực tiếp vào ô. Ví dụ: siêu kết nối được tạo tự động khi bạn nhập địa chỉ email, chẳng hạn như someone@example.com.

Bạn có thể sử dụng hàm siêu kết nối để tạo siêu kết nối đến một URL.

Lưu ý: Link_location có thể là một chuỗi văn bản được đính kèm trong dấu ngoặc kép hoặc tham chiếu đến một ô có chứa nối kết dưới dạng chuỗi văn bản.

Để chọn siêu kết nối mà không kích hoạt liên kết đến đích của nó, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Chọn một ô bằng cách bấm vào nó khi con trỏ là một mũi tên.

 • Dùng phím mũi tên để chọn ô chứa siêu kết nối.

Bạn có thể thay đổi siêu kết nối hiện có trong sổ làm việc của bạn bằng cách thay đổi đích, diện mạo của nó hoặc văn bản được sử dụng để đại diện cho nó.

 1. Chọn ô có chứa siêu kết nối mà bạn muốn thay đổi.

  Mẹo: Để chọn siêu kết nối mà không kích hoạt liên kết đến đích của nó, hãy dùng các phím mũi tên để chọn ô có chứa siêu kết nối.

 2. Trên tab Chèn, bấm Siêu kết nối.

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào ô hoặc đồ họa rồi bấm sửa siêu kết nối trên menu lối tắt, hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + K.

 3. Trong hộp thoại chỉnh sửa siêu kết nối, hãy thực hiện những thay đổi mà bạn muốn.

  Lưu ý: Nếu siêu kết nối được tạo bằng cách dùng hàm trang tính HYPERLINK thì bạn phải sửa công thức để thay đổi đích. Chọn ô chứa siêu kết nối rồi bấm thanh công thức để sửa công thức.

 1. Bấm chuột phải vào siêu kết nối mà bạn muốn sao chép hoặc di chuyển, rồi bấm sao chép hoặc cắt trên menu lối tắt.

 2. Bấm chuột phải vào ô mà bạn muốn sao chép hoặc di chuyển siêu kết nối đến, sau đó bấm dán trên menu lối tắt.

Để xóa bỏ siêu kết nối, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

 • Để xóa bỏ siêu kết nối, hãy chọn ô và nhấn Delete.

 • Để tắt siêu kết nối (xóa siêu kết nối nhưng giữ cho văn bản đại diện cho nó), hãy bấm chuột phải vào ô, rồi bấm vào xóa siêukết nối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem thêm

Loại bỏ hoặc tắt siêu kết nối

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×