Làm việc với các điều khiển nội dung chỗ dành sẵn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trang cái chứa một tập hợp các điều khiển xác định thay thế vùng nội dung trên một trang. Mỗi điều khiển nội dung chỗ dành sẵn trên trang cái có thể được ánh xạ tới một điều khiển nội dung tương ứng trên trang nội dung. Điều khiển nội dung chỗ dành sẵn trên trang chính xác định nội dung mặc định cho trang, trong khi điều khiển nội dung tương ứng trên trang nội dung được dùng để xác định duy nhất nội dung này sẽ ghi đè nội dung mặc định từ trang chính.

Bài viết này cung cấp tổng quan về nội dung chỗ dành sẵn cho điều khiển trên một trang cái SharePoint 2010 và cách bạn có thể xác định vị trí chúng và sửa đổi chúng bằng cách dùng SharePoint Designer 2010. Tìm hiểu thêm về trang cái trong giới thiệu về trang cái SharePoint.

Trong bài viết này

Điều khiển chỗ dành sẵn cho nội dung là gì?

Điều khiển nội dung chỗ dành sẵn mặc định trên trang cái

Xem nội dung chỗ dành sẵn cho điều khiển trên một trang chính

Làm việc với các điều khiển chỗ dành sẵn cho nội dung và điều khiển nội dung

Định vị và sửa đổi một điều khiển nội dung chỗ dành sẵn

Định vị và sửa đổi điều khiển nội dung

Điều khiển chỗ dành sẵn cho nội dung là gì?

Điều khiển nội dung chỗ dành sẵn là một phần của mã trên trang cái hoạt động cùng với một điều khiển nội dung trên trang nội dung. Điều khiển nội dung chỗ dành sẵn Hiển thị mặc định nội dung (mà có thể không có nội dung, nếu điều khiển là trống) đối với đó khu vực trên trang nhưng có thể bị ghi đè bằng nội dung duy nhất từ một điều khiển nội dung trên trang nội dung. Bất kỳ trang nào bằng cách dùng trang cái có thể thay thế nội dung trong một điều khiển nội dung chỗ dành sẵn bằng việc cung cấp một điều khiển nội dung phù hợp. Nếu một điều khiển nội dung để trống, điều khiển nội dung chỗ dành sẵn được bị ghi đè với một giá trị trống do đó sẽ loại bỏ điều khiển từ trang. Đây là cách cái trang phục vụ dưới dạng mẫu cho nhiều trang nội dung trên SharePoint site.

Trang cái chính trong SharePoint (v4.master là mặc định) chứa một tập hợp các điều khiển nội dung chỗ dành sẵn dùng cho mục đích khác nhau, chẳng hạn như dẫn hướng trang, vùng tìm kiếm, tên trang web và tiêu đề và nội dung trang. Khi làm việc với các điều khiển, bạn có thể thay đổi vị trí của chúng hoặc thay đổi diện mạo của họ, bao gồm ẩn chúng, nhưng bạn không bao giờ cần xóa bỏ một vì họ đang yêu cầu để kết xuất nội dung và các chức năng trên trang SharePoint.

Đầu trang

Điều khiển nội dung chỗ dành sẵn mặc định trên trang cái

Trang cái chính (v4.master, theo mặc định) chứa các điều khiển nội dung chỗ dành sẵn cho thao tác sau đây, được dùng để kết xuất nội dung và các chức năng trên một site SharePoint 2010. Bảng này bao gồm tên của điều khiển nội dung chỗ dành sẵn và mô tả của từng.

Chỗ dành sẵn cho Nội dung

Mô tả

PlaceHolderAdditionalPageHead

Sử dụng để thêm các cấu phần bổ sung chẳng hạn như JavaScript, Jscript và tầng biểu định kiểu trong phần đầu của trang.

PlaceHolderBodyAreaClass

Khu vực nội dung lớp học. Chỗ dành sẵn này không còn được sử dụng trong SharePoint 2010.

PlaceHolderBodyLeftBorder

Chỗ dành sẵn này không xuất hiện như là một phần của giao diện nhưng phải trình bày để tương thích ngược.

PlaceHolderBodyRightMargin

Chỗ dành sẵn này không xuất hiện như là một phần của giao diện nhưng phải trình bày để tương thích ngược.

PlaceHolderCalendarNavigator

Bộ chọn ngày đã dùng khi lịch được hiển thị trên trang.

PlaceHolderFormDigest

Bộ chứa điều khiển tiêu biểu mẫu trang được lưu trữ ở đâu.

PlaceHolderGlobalNavigation

Điều khiển đánh dấu đường dẫn hướng toàn cầu trên trang.

PlaceHolderGlobalNavigationSiteMap

Danh sách các trang con và anh em site trong thanh dẫn hướng toàn cầu trên trang.

PlaceHolderHorizontalNav

Menu dẫn hướng nằm bên trong thanh dẫn hướng trên cùng.

PlaceHolderLeftActions

Các đối tượng bổ sung ở trên thanh khởi động nhanh.

PlaceHolderLeftNavBar

Thanh dẫn hướng khởi động nhanh.

PlaceHolderLeftNavBarBorder

Chỗ dành sẵn này không xuất hiện như là một phần của giao diện nhưng phải trình bày để tương thích ngược.

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

Vị trí của nguồn dữ liệu được dùng để nhập vào thanh dẫn hướng bên trái.

PlaceHolderLeftNavBarTop

Phần trên cùng của thanh dẫn hướng bên trái.

PlaceHolderMain

Nội dung chính của trang.

PlaceHolderMiniConsole

Chỗ dành sẵn này không xuất hiện như là một phần của giao diện nhưng phải trình bày để tương thích ngược.

PlaceHolderNavSpacer

Chỗ dành sẵn này không xuất hiện như là một phần của giao diện nhưng phải trình bày để tương thích ngược.

PlaceHolderPageDescription

Mô tả của trang hiện tại.

PlaceHolderPageImage

Chỗ dành sẵn này không xuất hiện như là một phần của giao diện nhưng phải trình bày để tương thích ngược.

PlaceHolderPageTitle

Tiêu đề trang.

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

Tiêu đề trang xuất hiện trong khu vực tiêu đề trên trang.

PlaceHolderQuickLaunchTop

Phía trên cùng của menu khởi động nhanh.

PlaceHolderQuickLaunchBottom

Dưới cùng của menu khởi động nhanh.

PlaceHolderSearchArea

Phần của trang cho hộp tìm kiếm và điều khiển.

PlaceHolderSiteName

Tên site nơi trang hiện tại trong đó.

SPNavigation

Được dùng để sửa điều khiển trang bổ sung.

PlaceHolderTitleAreaClass

Lớp học cho khu vực tiêu đề. Điều khiển này nằm trong thẻ đầu và không còn được sử dụng trong SharePoint 2010.

PlaceHolderTitleAreaSeparator

Chỗ dành sẵn này không xuất hiện như là một phần của giao diện nhưng phải trình bày để tương thích ngược.

PlaceHolderTitleBreadcrumb

Văn bản đánh dấu đường cho điều khiển mẩu bánh mì.

PlaceHolderTitleLeftBorder

Chỗ dành sẵn này không xuất hiện như là một phần của giao diện nhưng phải trình bày để tương thích ngược.

PlaceHolderTitleRightMargin

Chỗ dành sẵn này không xuất hiện như là một phần của giao diện nhưng phải trình bày để tương thích ngược.

PlaceHolderTopNavBar

Bộ chứa được dùng để giữ thanh dẫn hướng trên cùng.

PlaceHolderUtilityContent

Nội dung bổ sung ở cuối trang, bên ngoài thẻ biểu mẫu.

Đầu trang

Xem nội dung chỗ dành sẵn cho điều khiển trên một trang chính

Khi bạn mở một trang cái SharePoint 2010 trong SharePoint Designer 2010, bạn thấy bố trí trang và các thành phần thường duy trì chung trên mỗi trang, chẳng hạn như tên trang web, nối kết dẫn hướng và hộp tìm kiếm. Các thành phần không được mã hóa trực tiếp trên trang; thay vào đó, họ đang được cung cấp bởi điều khiển nội dung chỗ dành sẵn. Ví dụ, điều khiển PlaceHolderLeftNavBar được dùng cho menu khởi động nhanh; điều khiển PlaceHolderSiteName được dùng cho tên site; và điều khiển PlaceHolderMain được dùng cho nội dung chính của trang. Khi một trang nội dung được yêu cầu bởi một trình duyệt, Hiển thị nội dung mặc định từ trang chính và nội dung duy nhất từ trang nội dung Hiển thị.

Để xem tất cả các điều khiển nội dung chỗ dành sẵn trên một trang chính, hãy bật hỗ trợ trực quan Nhãn khu vực mẫu , sẵn dùng trên tab dạng xem , menu hỗ trợ trực quan . Điều này làm nổi bật các điều khiển nội dung chỗ dành sẵn hiện đang được sử dụng trên trang như thế này.

Chỗ dành sẵn cho nội dung trong trang cái

Một cách khác để duyệt các điều khiển chỗ dành sẵn có sẵn cho nội dung trên trang chính là sử dụng tính năng Quản lý khu vực nội dung , sẵn dùng trên tab kiểu . Tính năng này cung cấp một danh sách các điều khiển nội dung chỗ dành sẵn trên trang. Bạn có thể chọn một tùy chọn rồi bấm Đi đến để xác định vị trí đó điều khiển chỗ dành sẵn cho nội dung cụ thể trên trang.

Chỗ dành sẵn cho nội dung trong trang cái

Khi làm việc trong dạng xem thiết kế (trình soạn thảo WYSIWYG trong SharePoint Designer 2010), bạn có thể chọn một điều khiển nội dung chỗ dành sẵn trên trang và xem chi tiết của nội dung đó. Ví dụ, nếu bạn chọn tên của trang, bạn hãy xem điều khiển PlaceHolderSiteName trên trang vị trí của nó thẻ ở dưới cùng của màn hình, và các thẻ, kiểu và các thuộc tính được áp dụng cho điều khiển trong ngăn tác vụ.

Nếu bạn đang làm việc trong dạng xem , bạn sẽ thấy điều khiển bên trong thẻ < asp: ContentPlaceHolder > . Khi bạn đang làm việc trong dạng xem tách , bạn thấy cả hai tham chiếu đến các điều khiển nội dung chỗ dành sẵn, như minh họa ở đây.

Trang cái SharePoint 2010

Điều khiển PlaceHolderSiteName , chẳng hạn, cung cấp tên trang trên trang của bạn. Giá trị mặc định xuất phát từ các trang chính, chèn tên đã xác định trên các thiết đặt trang > tiêu đề, mô tả, và biểu tượng trang trong SharePoint 2010. Nếu bạn muốn thay đổi tên trang web trên trang chỉ cần một, chẳng hạn như trang chủ, bạn có thể mở trang đó trong SharePoint Designer 2010, định vị điều khiển PlaceHolderSiteName và xác định một tên duy nhất có (để tạo điều khiển nội dung mới trên trang đó). Điều này sẽ ghi đè lên nội dung nào nếu không được cung cấp bởi trang chính.

Mở trang cái, bạn có quyền truy nhập cho tất cả các điều khiển nội dung chỗ dành sẵn được sử dụng trang web của bạn. Bạn có thể thay đổi vị trí của chúng, thêm hoặc loại bỏ nội dung xung quanh các điều khiển, thay đổi nội dung của điều khiển, áp dụng thẻ mới hoặc kiểu, v.v. Nếu bạn đang làm việc với một trang chính hoàn toàn mới, bạn sẽ thêm điều khiển nội dung chỗ dành sẵn cho mỗi vị trí thích hợp trên trang. Thiết kế mới và vị trí của chỗ dành sẵn cho nội dung sẽ xuất hiện trên mỗi trang được đính kèm vào trang chính.

Quan trọng: Các điều khiển chỗ dành sẵn cho nội dung được yêu cầu để kết xuất trang web trong SharePoint 2010. Không xóa bỏ một điều khiển nội dung chỗ dành sẵn, vì làm vậy có thể ngắt trang và trang liên kết với trang chính. Thay vào đó, nếu bạn không muốn một điều khiển nội dung chỗ dành sẵn để hiển thị, bạn có thể thay đổi thuộc tính Hiển thị false hoặc di chuyển chỗ dành sẵn cho nội dung vào phần ẩn trên trang.

Đầu trang

Làm việc với các điều khiển chỗ dành sẵn cho nội dung và điều khiển nội dung

Để thay đổi diện mạo của điều khiển nội dung chỗ dành sẵn trên mỗi trang của trang web của bạn, bạn nên tùy chỉnh nó trên trang chính. Những thay đổi sẽ xuất hiện trên mỗi trang để tham chiếu đến trang chính. Để thay đổi diện mạo của điều khiển nội dung chỗ dành sẵn trên một trang đơn lẻ, bạn sẽ thêm hoặc tùy chỉnh điều khiển nội dung trên trang riêng lẻ. Điều này sẽ ghi đè giá trị mặc định từ trang chính. Các bước sau đây sẽ giải thích cách xác định điều khiển nội dung chỗ dành sẵn hoặc điều khiển nội dung trên cả hai trang. Thực hiện các bước sau đây trong SharePoint Designer 2010.

Định vị và sửa đổi một điều khiển nội dung chỗ dành sẵn

Làm theo các bước để xác định điều khiển nội dung chỗ dành sẵn PlaceHolderSiteName trên trang cái SharePoint 2010 chính.

 1. Mở trang của bạn trong SharePoint Designer 2010 và trong ngăn dẫn hướng, hãy bấm Trang chính.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy Trang chính trong ngăn dẫn hướng, họ có thể đã bị tắt trong SharePoint. Liên hệ với người quản trị trang web của bạn để biết chi tiết. Tìm hiểu thêm trong việc quản lý SharePoint Designer 2010.

 2. Trong bộ sưu tập trang chính, hãy bấm v4.master.

 3. Trên trang tóm tắt trang chính, hãy bấm sửa tệp.

 4. Nếu bạn được nhắc để kiểm xuất tệp, bấm .

 5. Nếu bạn đang xem trang trong dạng xem thiết kế, bạn có thể chỉ cần bấm vào một vùng trên trang để xem điều khiển nội dung chỗ dành sẵn mà đóng vai trò lập nội dung đó.

 6. Ngoài ra, bạn có thể duyệt các điều khiển chỗ dành sẵn cho nội dung sẵn dùng bằng cách bấm vào tab kiểu và trong nhóm trang chính, hãy bấm Quản lý khu vực nội dung. Dùng tính năng này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng định vị các điều khiển nội dung chỗ dành sẵn trên trang chính.

 7. Trong danh sách các vùng nội dung, chọn PlaceHolderSiteName và sau đó bấm Đi đến. Sau đó bấm đóng. Điều khiển nội dung chỗ dành sẵn được chọn trên trang như thế này.
  Trang cái SharePoint 2010

 8. Từ đây, bạn có thể thay đổi thiết đặt của nó, thay đổi vị trí, áp dụng kiểu khác nhau và vv. Khi hoàn thành, lưu trang chính.

 9. Nếu bạn đang cảnh báo thay đổi sẽ tùy chỉnh trang khỏi định nghĩa trang của nó, hãy chọn .

  Lưu ý: Các trang SharePoint, theo mặc định, liên kết với tệp định nghĩa site. Khi trang cái được tùy chỉnh trong SharePoint Designer 2010, nó không còn liên kết với định nghĩa trang. Điều này có thể gây ra bổ sung cơ quan quản trị theo dõi các Cập Nhật trong tương lai hoặc bản nâng cấp lên SharePoint, đây là lý do tại sao bạn nhìn thấy thông báo này. Bạn luôn có thể đặt lại trang chính để định nghĩa trang của nó, nếu cần thiết.

Thay đổi của bạn sẽ xuất hiện trên tất cả các trang được đính kèm vào trang cái này, trừ khi các trang được tùy chỉnh trực tiếp.

Đầu trang

Định vị và sửa đổi điều khiển nội dung

Làm theo các bước để xác định điều khiển nội dung PlaceHolderSiteName trên trang nội dung SharePoint 2010.

 1. Mở trang của bạn trong SharePoint Designer 2010 và sau đó bấm vào Trang của trang web.

 2. Bấm vào trang trang web bạn muốn sửa đổi, ví dụ, Home.aspx.

 3. Trên tab trang , trong nhóm sửa , bấm Sửa tệp và chọn Sửa tệp trong chế độ nâng cao.

  Lưu ý: Nếu chế độ soạn thảo nâng cao không sẵn dùng, nó có thể đã bị tắt trong SharePoint. Liên hệ với người quản trị trang web của bạn để biết chi tiết. Tìm hiểu thêm trong việc quản lý SharePoint Designer 2010.

 4. Nếu bạn đang xem trang trong dạng xem thiết kế, bạn có thể chỉ cần bấm vào một vùng trên trang để xem nội dung chỗ dành sẵn mà đóng vai trò lập nội dung đó.

 5. Ví dụ, bấm vào tên của trang và bạn thấy PlaceHolderSiteName (chính) , như hình dưới đây. (Chính) cho biết trang hiện đang sử dụng nội dung mặc định từ trang chính.
  Chỗ dành sẵn cho nội dung trên trang nội dung

 6. Không có một số thay đổi bạn có thể thực hiện ở đây, như thay đổi diện mạo và vị trí của nó.
  Bạn cũng có thể tạo một điều khiển nội dung mới trên trang bằng cách bấm vào mũi tên ở rìa phải của điều khiển và chọn Tạo nội dung tùy chỉnh. Thay đổi nhãn để PlaceHolderSiteName (tùy chỉnh), và bạn có thể bắt đầu nhập một giá trị mới cho điều khiển. Nội dung tùy chỉnh này sẽ ghi đè nội dung mặc định từ trang chính.

  Lưu ý: Để trở lại nội dung từ trang chính, bấm vào mũi tên một lần nữa, chọn mặc định của cái nội dung, sau đó bấm để loại bỏ nội dung tùy chỉnh.

 7. Khi hoàn thành, lưu trang.

 8. Nếu bạn đang cảnh báo thay đổi sẽ tùy chỉnh trang khỏi định nghĩa trang của nó, hãy chọn .

  Lưu ý: Các trang SharePoint, theo mặc định, liên kết với tệp định nghĩa site. Khi một trang nội dung được tùy chỉnh trong SharePoint Designer chế độ nâng cao, nó không còn liên kết với định nghĩa trang. Điều này có thể gây ra bổ sung cơ quan quản trị theo dõi các Cập Nhật trong tương lai hoặc bản nâng cấp lên SharePoint, đây là lý do tại sao bạn nhìn thấy thông báo này. Bạn luôn có thể đặt lại trang nội dung để định nghĩa trang của nó, nếu cần thiết.

Thay đổi của bạn sẽ xuất hiện trên vừa nội dung trang mà bạn đã tùy chỉnh và không phải các nội dung trang khác được đính kèm vào trang cái.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×