Làm tròn số

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một cách nhanh để có một số xuất hiện như được làm tròn là thay đổi số chữ số thập phân của nó. Chỉ cần chọn số mà bạn muốn làm tròn và bấm Trang đầu > Giảm Chữ số thập phân Ảnh nút .

Số sẽ trông như được làm tròn trong ô nhưng giá trị thực thì không thay đổi—giá trị đầy đủ được dùng khi tham chiếu ô.

Hãy dùng các hàm để làm tròn số

Để làm tròn giá trị thực trong các ô, bạn có thể dùng hàm ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, hoặc MROUND như minh họa trong trang tính mẫu sau đây.

Làm tròn đến số gần nhất

Trang tính này mô tả cách dùng hàm ROUND để làm tròn đến số gần nhất.

Khi bạn làm tròn một số, định dạng của ô đó có thể ghi đè kết quả mà bạn chờ đợi sẽ hiển thị. Ví dụ, nếu bạn chỉ rõ đối số thứ hai là 4 chữ số thập phân nhưng ô đó được định dạng để hiển thị 2 chữ số sau dấu thập phân, thì định dạng ô sẽ có quyền ưu tiên.

Làm tròn đến phân số gần nhất

Trang tính này mô tả cách làm tròn một số đến phân số gần nhất bằng cách dùng hàm ROUND.

Làm tròn số lên

Trang tính này mô tả cách dùng hàm ROUNDUP.

Bạn cũng có thể dùng hàm EVENODD để làm tròn một số lên tới số nguyên lẻ hoặc chẵn gần nhất. Những hàm này ít được dùng, và điều quan trọng là phải nhớ rằng chúng luôn làm tròn lên và chỉ làm tròn tới số nguyên.

Làm tròn số xuống

Trang tính này mô tả cách dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn số tới một chữ số có nghĩa

Trang tính này mô tả cách làm tròn số tới một chữ số có nghĩa. Chữ số có nghĩa góp phần vào độ chính xác của một số.

Danh sách sau đây chứa một số quy tắc chung cần ghi nhớ khi bạn làm tròn số tới chữ số có nghĩa. Bạn có thể thử nghiệm các hàm làm tròn và thay thế bằng những con số và tham số của riêng bạn để trả về số chữ số có nghĩa mà bạn muốn.

  • Nếu một phần phân số bằng 0,5 hoặc lớn hơn, số đó được làm tròn lên khi bạn dùng ROUND. Nếu nó nhỏ hơn 0,5, số đó được làm tròn xuống. Số nguyên cũng được làm tròn lên hoặc xuống theo quy tắc tương tự thay thế bộ số bằng 5 cho 0,5.

  • Quy tắc chung là khi bạn làm tròn một số nguyên, bạn rút ngắn độ dài các số của chữ số có nghĩa tới vị trí mà bạn muốn làm tròn. Ví dụ, để làm tròn 2345678 xuống 3 chữ số có nghĩa, bạn dùng hàm ROUNDOWN với tham số -4. Ví dụ, = ROUNDDOWN(2345678,-4) làm tròn số xuống 2340000, với phần "234" là các chữ số có nghĩa.

  • Để làm tròn một số âm, số đó đầu tiên được chuyển đổi thành giá trị tuyệt đối của nó — giá trị mà không cần đăng âm. Khi làm tròn hoàn tất, dấu âm được reapplied. Ví dụ, khi bạn dùng ROUNDDOWN để làm tròn -889 vào hai chữ số có nghĩa kết quả trong -880, -889 được chuyển đổi thành 889 và làm tròn xuống tới 880. Dấu âm rồi reapplied cho một kết quả cuối cùng của -880.

Làm tròn số tới một bội số đã xác định

Sẽ có lúc bạn muốn làm việc này. Ví dụ, khi công ty của bạn vận chuyển một sản phẩm bằng các thùng, có 18 món hàng trong mỗi thùng, và bạn muốn biết sẽ cần bao nhiêu thùng để vận chuyển 204 món hàng. MROUND chia số bạn muốn làm tròn cho bội số rồi làm tròn nó lên. Trong trường hợp này, đáp số bằng 12, vì 204 chia cho 18 bằng 11,333, sẽ làm tròn lên thành 12 để khớp với các món hàng còn lại. Thùng thứ 12 chỉ chứa 6 món hàng.

Trang tính này cho bạn biết cách dùng hàm MROUND làm tròn số tới một bội số đã xác định.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×