Làm thế nào trước cung cấp người dùng site trong OneDrive for Business

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Theo mặc định, lần đầu tiên mà người dùng duyệt vào nguồn cấp tin tức của họ, nối kết SkyDrive , hoặc trang OneDrive for Business site sẽ tự động được cung cấp cho họ. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như thao tác sau đây, bạn có thể muốn OneDrive for Business site có sẵn sàng trước, hoặc trước được cung cấp nhất:

 • Tổ chức của bạn có một quy trình tùy chỉnh để thêm nhân viên mới, và bạn muốn tạo OneDrive for Business trang khi bạn thêm nhân viên mới.

 • Kế hoạch tổ chức của bạn để di chuyển từ tại chỗ đến Office 365.

 • Kế hoạch tổ chức của bạn để di chuyển từ một dịch vụ lưu trữ trực tuyến hoặc kho lưu trữ.

Bài viết này mô tả cách trước cung cấp OneDrive for Business site bằng cách dùng Windows PowerShell. Bạn có thể cũng sẵn cung cấp OneDrive for Business site bằng cách dùng còn lại API hoặc CSOM. Để biết thêm thông tin, hãy xem vì vậy bạn muốn theo lập trình cung cấp site cá nhân (OneDrive for Business) trong Office 365 và phần có tiêu đề "sử dụng phương pháp ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk để cung cấp site cá nhân và OneDrive for Doanh nghiệp cho nhiều người dùng (lưu trữ trang của tôi người quản trị trên SharePoint Online chỉ) "trong có gì mới cho nhà phát triển trong xã hội và tính năng cộng tác trong SharePoint 2013.

Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi bạn bắt đầu nhiệm vụ này, bạn sẽ cần phải làm như sau:

Các trang web trước khi cung cấp cho người dùng trong OneDrive for Business

Trong thủ tục này cho trước cung cấp OneDrive cho doanh nghiệp site cho người dùng Office 365 của bạn, bạn sẽ làm như sau:

 1. Tạo script PowerShell trước cung cấp OneDrive cho doanh nghiệp site từ mã được cung cấp

 2. Tạo một tệp nhập bao gồm người dùng của bạn mà bạn muốn sẵn cung cấp một OneDrive for Business site

 3. Chạy PowerShell script

 1. Sao chép mã sau đây, dán nó vào trong một trình soạn thảo văn bản chẳng hạn như Notepad, hãy lưu tài liệu, và tên tệp CreateOneDriveSites.ps1   :

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  Import-Module Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell -ErrorAction SilentlyContinue -DisableNameChecking | Out-Null
  
  $module = Get-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.Powershell
  if ($null -eq $module)
  {
    Write-Host $("The Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell Module could not be loaded.") -ForegroundColor Red
    Write-Host $("The module can be downloaded from: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35588") -ForegroundColor Red
    return
  }
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed"
  

  Lưu ý: Lưu ý rằng chú thích được bao gồm mã cung cấp thông tin bổ sung.

 2. Trong trình soạn thảo văn bản chẳng hạn như Notepad, tạo một tệp có chứa tài khoản người dùng Office 365 mà bạn muốn cung cấp OneDrive cho doanh nghiệp site. Mỗi tài khoản người dùng phải xuất hiện trên một dòng riêng biệt.

  Người dùng nhập tệp

  Lưu tệp với tên UserInput.txt.

  Lưu ý: Mỗi tệp nhập được giới hạn 200 người dùng. Nếu bạn cần phải cung cấp OneDrive cho doanh nghiệp site cho người dùng hơn 200, tạo nhiều tệp nhập liệu (ví dụ, UserInput1.txt, UserInput2.txt, v.v.).

 3. Mở SharePoint Online Management Shell.

 4. Trong SharePoint Online Management Shell, bạn cần thay đổi vào thư mục mà bạn đã lưu CreateOneDriveSites.ps1    PowerShell script.

 5. Tại dấu nhắc lệnh, sử dụng sau lệnh:

  .\CreateOneDriveSites.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Ví dụ:

  .\CreateOneDriveSites.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Chạy script sẽ nhắc bạn cho thông tin Office 365, bạn có thể nhập.

  Khi kết thúc mã lệnh, Windows PowerShell ngăn Hiển thị trạng thái là hoàn thành.

 6. Nếu bạn đã thêm người dùng nhập tệp, chạy script và thay đổi tham số - InputfilePath đến tệp khác.

Xem Thêm

OneDrive for Business là gì?

Lập kế hoạch hỗn hợp OneDrive for Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×