Kiểm soát khi nào cập nhật các tham chiếu ngoài (nối kết)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn tạo các tham chiếu ngoài (còn gọi là các nối kết), bạn có thể kiểm soát việc có cập nhật các tham chiếu ngoài hay không hoặc khi nào chúng được cập nhật. Nếu người dùng khác đã thay đổi một giá trị trong một ô, Microsoft Excel sẽ không tìm giá trị mới trừ khi bạn yêu cầu tìm.

Tìm hiểu thêm về các tham chiếu ngoài

Sổ làm việc có chứa các nối kết được gọi là sổ làm việc đích, và sổ làm việc được nối kết với sổ làm việc này được gọi là sổ làm việc nguồn. Nếu sổ làm việc mà bạn đã mở (được gọi là tệp nhận) bao gồm các nối kết đến những sổ làm việc hoặc tệp khác (được gọi là tệp nguồn) và những tệp nguồn này đã thay đổi, các nối kết trong sổ làm việc mà bạn đang mở có thể hiển thị thông tin lỗi thời.

Sổ làm việc có chứa các nối kết

1. Sổ làm việc đích có chứa tham chiếu ngoài.

2. Tham chiếu ngoài (hoặc nối kết) là một tham chiếu đến một phạm vi ô trong sổ làm việc nguồn.

3. Sổ làm việc nguồn chứa ô và giá trị thực được truy xuất và đặt trong sổ làm việc đích.

Kiểm soát các nối kết đến các sổ làm việc khác

Khi sổ làm việc nguồn và sổ làm việc đích được mở trên cùng máy tính, các nối kết được tự động cập nhật. Khi bạn mở một sổ làm việc đích và khi sổ làm việc nguồn không mở, Thanh Tin cậy có thể cảnh báo bạn có cập nhật các nối kết hay không. Bạn có thể kiểm soát liệu Thanh Tin Cậy có cảnh báo bạn hay không và liệu có cập nhật tất cả các nối kết khi cảnh báo không xuất hiện hay không. Bạn có thể cập nhật chỉ một số nối kết nếu sổ làm việc có chứa nhiều nối kết.

Cập nhật thủ công tất cả các nối kết hoặc không nối kết nào trong một sổ làm việc

 1. Đóng tất cả các sổ làm việc. Nếu một sổ làm việc nguồn được mở và các sổ khác đóng, các cập nhật sẽ không thống nhất.

 2. Mở sổ làm việc có chứa nối kết.

 3. Để cập nhật các nối kết, trên Thanh Tin cậy, bấm Tùy chọn rồi bấm Cho phép Nội dung này.

Cập nhật thủ công chỉ một số nối kết đến các sổ làm việc khác

 1. Đóng tất cả các sổ làm việc.

 2. Mở sổ làm việc có chứa nối kết.

 3. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

  Kết nối Dữ liệu

 4. Trong danh sách Nguồn, bấm vào đối tượng được nối kết mà bạn muốn cập nhật.

  Để chọn nhiều nối kết, hãy nhấn giữ Ctrl rồi bấm vào từng đối tượng liên kết.

  Để chọn tất cả các nối kết, hãy nhấn Ctrl+A.

 5. Bấm Cập nhật giá trị.

Kiểm soát lời nhắc khởi động để cập nhật tất cả các nối kết

Bạn có thể quyết định tự động cập nhật các nối kết khi khởi động hoặc sau khi khởi động.

Không yêu cầu cập nhật các nối kết cho sổ làm việc này và cho phép tôi kiểm soát liệu có cập nhật các nối kết hay không

Cảnh báo: Tùy chọn này ảnh hưởng tới tất cả các người dùng của sổ làm việc. Nếu bạn chọn không cập nhật các nối kết và không nhắc, người dùng của sổ làm việc này sẽ không biết rằng dữ liệu chưa được cập nhật.

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết

 2. Bấm Nhắc Khởi động.

 3. Chọn tùy chọn mà bạn muốn.

Lưu ý: Thậm chí nếu bạn chỉ rõ rằng Excel không nên hỏi liệu có cập nhật các nối kết hay không, bạn vẫn sẽ được thông báo nếu có bất kỳ nối kết nào bị hỏng.

Quyết định có cập nhật các nối kết hay không khi được nhắc lúc khởi động

Bạn có thể đưa ra một số quyết định trong hộp thoại Nhắc Khởi động.

Nếu bạn không nhớ đã tạo nối kết

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

 2. Bấm Nhắc Khởi động.

 3. Bấm Không hiển thị cảnh báo và không cập nhật các nối kết tự động.

Có thể vô tình xóa một nối kết bằng cách di chuyển hoặc sao chép một phạm vi, trang tính hoặc biểu đồ giữa các sổ làm việc. Mở sổ làm việc rồi sau đó tìm các nối kết đã được tạo, ngắt nối kết hoặc thay nối kết bằng một giá trị.

Ngắt nối kết tới một nguồn

Quan trọng: Khi bạn ngắt nối kết tới một nguồn, tất cả các công thức sử dụng nguồn được chuyển sang giá trị hiện thời của chúng. Ví dụ, nối kết =SUM([Budget.xls]Annual!C10:C25) sẽ được chuyển sang =45. Vì hành động này không thể hoàn tác, có thể bạn sẽ muốn lưu một phiên bản của tệp.

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

 2. Trong danh sách Nguồn, bấm vào nối kết mà bạn muốn ngắt.

  • Để chọn nhiều đối tượng được nối kết, hãy nhấn giữ CTRL rồi bấm vào từng đối tượng được nối kết.

  • Để chọn tất cả các nối kết, hãy nhấn CTRL+A.

 3. Bấm Ngắt Nối kết.

 4. Nếu nối kết dùng một tên đã xác định, thì tên đó không được tự động loại bỏ. Có thể bạn cũng muốn xóa tên đó.

  Để xóa tên

 5. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên được Xác định, bấm Trình quản lý Tên.

 6. Trong cột Tên, hãy bấm vào tên mà bạn muốn xóa, rồi bấm Xóa.

 7. Nếu bạn dùng một miền dữ liệu ngoài, thì một tham số của truy vấn cũng có thể dùng dữ liệu từ sổ làm việc khác. Bạn có thể muốn kiểm tra và loại bỏ bất kỳ kiểu nối kết nào.

Thay thế một công thức bằng giá trị được tính của công thức đó

Khi bạn thay thế một công thức bằng giá trị của nó, Excel sẽ loại bỏ vĩnh viễn công thức đó. Nếu bạn vô tình thay thế một công thức bằng một giá trị và bạn muốn khôi phục công thức, bấm Hoàn tác Nút Hoàn tác ngay lập tức sau khi bạn nhập hoặc dán giá trị.

 1. Chọn ô có chứa công thức.
  Nếu công thức là công thức mảng, hãy chọn phạm vi chứa công thức mảng.
  Để chọn phạm vi có chứa một mảng   

  1. Bấm vào ô bất kỳ trong phạm vi mảng.

  2. Trên tab Nhà, trong nhóm Soạn thảo, hãy bấm Tìm & Lựa chọn, rồi sau đó bấm Đi Tới Đặc biệt.

  3. Trong hộp thoại Đi Tới Đặc biệt, bấm Mảng hiện tại.

 2. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép Ảnh Nút .

 3. Bấm Dán Ảnh nút .

 4. Bấm mũi tên bên cạnh Tùy chọn Dán Ảnh nút rồi bấm Giá trị Ảnh nút .

Nếu bạn biết mình không được kết nối đến một nguồn

Bấm Không Cập nhật. Excel không thể cập nhật từ một nguồn không được kết nối. Ví dụ, nguồn có thể ở trên mạng và bạn có thể không được kết nối đến mạng đó.

Nếu bạn muốn giữ nguyên dữ liệu như nó đã tồn tại và không muốn thay thế bằng dữ liệu mới

Bấm Không Cập nhật.

Nếu bạn đã cố cập nhật và mất thời gian quá lâu

Bấm Không Cập nhật. Nếu dữ liệu không cần phải là bản mới nhất, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách không cập nhật tất cả các nối kết. Sau khi mở sổ làm việc, trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết rồi cập nhật các nối kết chỉ từ các nguồn mà bạn cần.

Nếu ai đó đã tạo sổ làm việc và bạn không biết tại sao bạn thấy lời nhắc này

Bấm Không Cập nhật. Liên hệ với người sở hữu sổ làm việc. Bạn cũng có thể kiểm tra nối kết nào có trong sổ làm việc. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

Nếu bạn luôn phản hồi lời nhắc trong cùng một cách và không muốn thấy lại lời nhắc

Bạn có thể phản hồi lời nhắc khởi động theo một cách nhất quán để tránh nhìn thấy lời nhắc khởi động cho sổ làm việc này.

Không nhắc đối với tất cả các sổ làm việc mà tôi mở và tự động cập nhật các nối kết   

Tùy chọn này ảnh hưởng đến mọi sổ làm việc được mở trên máy tính của bạn. Những người dùng mở sổ làm việc trên máy tính khác không bị ảnh hưởng.

 1. Bấm tab Tệp, bấm Tùy chọn rồi bấm vào thể loại Nâng cao.

  Trong Excel 2007, bấm nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm Tùy chọn Excel, sau đó bấm thể loại nâng cao .

 2. Dưới mục Chung, xóa hộp kiểm Hỏi để cập nhật nối kết tự động. Nếu hộp kiểm này bị xóa, các nối kết được tự động cập nhật và không có cảnh báo nào được hiển thị.

Lời nhắc giống nhau với mọi người dùng của sổ làm việc này   

Cảnh báo: Tùy chọn này ảnh hưởng đến tất cả người dùng của sổ làm việc. Nếu bạn chọn không cập nhật các nối kết và không nhắc, người dùng của sổ làm việc sẽ không biết rằng dữ liệu là ngày.

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Các kết nối, bấm Sửa Nối kết.

 2. Bấm Nhắc Khởi động.

 3. Chọn tùy chọn mà bạn muốn.

Lưu ý: Bạn vẫn sẽ được thông báo nếu có bất kỳ nối kết bị hỏng.

Nếu bạn biết sổ làm việc mà Excel đang cố kết nối đến là khả dụng

Bấm Cập nhật. Điều này đảm bảo bạn có dữ liệu mới nhất.

Nếu bạn đang sử dụng một truy vấn tham số

Không thể cập nhật nối kết đến một truy vấn tham số trừ khi sổ làm việc nguồn được mở.

 1. Bấm Không Cập nhật.

 2. Đóng sổ làm việc đích.

 3. Mở sổ làm việc nguồn.

 4. Mở sổ làm việc đích.

 5. Bấm Cập nhật.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×