Khai báo PARAMETERS

Khai báo loại tên và dữ liệu của từng tham số trong truy vấn có tham biến.

Cú pháp

PARAMETERS name datatype [, name datatype [, ...]]

Khai báo PARAMETERS có các phần sau:

Phần

Mô tả

name

Tên tham số. Được gán cho thuộc tính Name của đối tượng Parameter và được sử dụng để xác định tham số này trong tuyển tập Parameters. Bạn có thể sử dụng name dưới dạng chuỗi được hiển thị trong hộp thoại khi ứng dụng của bạn chạy truy vấn. Sử dụng dấu ngoặc vuông ([]) để đưa vào văn bản có chứa dấu cách hoặc dấu chấm câu. Ví dụ: [Giá thấp] và [Bắt đầu báo cáo từ tháng nào?] là các tham đối name hợp lệ.

datatype

Một trong những loại dữ liệu Microsoft Access SQL chính hoặc tương đồng.


Chú thích

Đối với các truy vấn bạn chạy thường xuyên, bạn có thể sử dụng khai báo PARAMETERS để tạo truy vấn tham số. Truy vấn tham số có thể giúp tự động hóa quy trình thay đổi truy vấn tiêu chí. Với truy vấn tham số, mã của bạn sẽ cần phải cung cấp các tham số mỗi lần chạy truy vấn.

Không bắt buộc phải sử dụng khai báo PARAMETERS nhưng khi được tích hợp, khai báo này sẽ đứng trước mọi câu lệnh khác, gồm cả SELECT.

Nếu khai báo có nhiều tham số, phân tách các tham số đó bằng dấu phẩy. Ví dụ sau đây có hai tham số:

PARAMETERS [Low price] Currency, [Beginning date] DateTime;

Bạn có thể sử dụng name nhưng không sử dụng được datatype trong mệnh đề WHERE hoặc HAVING. Ví dụ sau đây yêu cầu cung cấp hai tham số rồi áp dụng tiêu chí cho các bản ghi trong bảng Đơn hàng:

PARAMETERS [Low price] Currency, [Beginning date] DateTime;

SELECT OrderID, OrderAmount FROM Orders WHERE OrderAmount > [Low price] AND OrderDate >= [Beginning date];Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×