Khởi động Nhanh: Tìm hiểu Kiến thức cơ bản về DAX trong 30 Phút

Bắt đầu nhanh này dành cho người dùng mới Power Pivot trong các dự án mô hình Excel hoặc dạng bảng được tác giả trong công cụ dữ liệu SQL Server. Có nghĩa là bạn nên giới thiệu nhanh chóng và dễ dàng về cách bạn có thể sử dụng biểu thức phân tích dữ liệu (DAX) để giải quyết một số mô hình hóa dữ liệu cơ bản và các vấn đề phân tích. Chủ đề này bao gồm thông tin khái niệm, một chuỗi các nhiệm vụ mà bạn có thể hoàn thành và một vài câu đố để kiểm tra những gì bạn đã học. Sau khi hoàn thành chủ đề này, bạn cần hiểu rõ về các khái niệm cơ bản cơ bản nhất trong DAX.

DAX là gì?

DAX là một tập hợp các hàm, toán tử và hằng số có thể được sử dụng trong một công thức, hoặc biểu thức, để tính toán và trả về một hoặc nhiều giá trị. Được nêu thêm đơn giản hơn, DAX sẽ giúp bạn tạo thông tin mới từ dữ liệu đã có trong mô hình của bạn.

Tại sao DAX lại quan trọng đến vậy?

Thật dễ dàng để tạo sổ làm việc và nhập một số dữ liệu vào đó. Bạn thậm chí có thể tạo Pivottable hoặc Pivotchart mà hiển thị thông tin quan trọng mà không cần sử dụng bất kỳ công thức DAX nào. Tuy nhiên, nếu bạn cần phân tích dữ liệu doanh số quan trọng trên một vài thể loại sản phẩm và cho các phạm vi ngày khác nhau là gì? Hoặc bạn cần kết hợp dữ liệu kiểm kê quan trọng từ một số bảng trong các nguồn dữ liệu khác nhau? Các công thức DAX cung cấp khả năng này và nhiều khả năng quan trọng khác. Tìm hiểu cách tạo công thức DAX hiệu quả sẽ giúp bạn tận hết dữ liệu của mình. Khi bạn nhận được thông tin bạn cần, bạn có thể bắt đầu giải quyết các vấn đề kinh doanh thực sự ảnh hưởng đến dòng dưới cùng của bạn. Đây là nghiệp vụ thông minh, và DAX sẽ giúp bạn đến được đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn có thể đã quen thuộc với việc tạo công thức trong Microsoft Excel. Kiến thức đó sẽ rất hữu ích khi tìm hiểu về DAX, nhưng ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm với các công thức Excel, các khái niệm được mô tả ở đây sẽ giúp bạn bắt đầu tạo ra công thức DAX và giải quyết các vấn đề về BI thực sự ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ tập trung cụ thể khi tìm hiểu về công thức DAX được dùng trong tính toán. Bạn nên đã quen thuộc với các khái niệm cơ bản về các cột và số đo được tính toán (còn được gọi là trường được tính toán), cả hai đều được mô tả trong trợ giúp Power Pivot. Bạn cũng nên quen thuộc với Power Pivot trong môi trường và công cụ authoring Excel.

Ví dụ về sổ làm việc

Cách tốt nhất để tìm hiểu DAX là tạo ra một số công thức cơ bản, hãy dùng nó với một số dữ liệu thực tế và xem kết quả cho chính bạn. Các ví dụ và tác vụ tại đây sử dụng các công thức mẫu DAX của contoso. xlsx. Bạn có thể tải xuống sổ làm việc từ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid = 0x409. Sau khi bạn đã tải sổ làm việc lên máy tính, hãy mở nó, rồi mở cửa sổ Power Pivot.

Chúng ta hãy bắt đầu!

Chúng tôi sẽ khung DAX khoảng ba khái niệm cơ bản rất quan trọng: cú pháp, hàm và ngữ cảnh. Tất nhiên, có những khái niệm quan trọng khác trong DAX, nhưng việc hiểu rõ ba khái niệm này sẽ cung cấp nền tảng tốt nhất để xây dựng các kỹ năng DAX của bạn.

Cú pháp

Trước khi bạn tạo công thức của riêng mình, hãy xem qua cú pháp công thức DAX. Cú pháp bao gồm các thành phần khác nhau tạo ra một công thức, hoặc đơn giản hơn, cách thức tài nguyên được viết. Ví dụ, hãy xem một công thức DAX đơn giản được sử dụng để tạo dữ liệu mới (giá trị) cho mỗi hàng trong một cột được tính toán, được đặt tên là lề, trong bảng FactSales: (màu văn bản công thức chỉ dành cho các mục đích minh họa)

Công thức cột được tính

Cú pháp của công thức này bao gồm các thành phần sau đây:

 1. Toán tử dấu bằng (=) cho biết sự khởi đầu của công thức và khi công thức này được tính toán sẽ trả về kết quả hoặc giá trị. Tất cả các công thức tính toán một giá trị sẽ bắt đầu bằng dấu bằng.

 2. Cột được tham chiếu [SalesAmount] chứa các giá trị mà chúng tôi muốn trừ. Tham chiếu cột trong một công thức luôn được bao quanh bởi dấu ngoặc đơn []. Không giống như công thức Excel tham chiếu một ô, công thức DAX luôn tham chiếu một cột.

 3. Toán tử phép trừ (-).

 4. Cột được tham chiếu [TotalCost] chứa các giá trị mà chúng tôi muốn trừ các giá trị trong cột [SalesAmount].

Khi tìm cách tìm hiểu cách đọc một công thức DAX, nó thường hữu ích khi ngắt từng phần tử thành ngôn ngữ mà bạn nghĩ và nói mỗi ngày. Ví dụ, bạn có thể đọc công thức này như:

Trong bảng FactSales , cho mỗi hàng trong cột được tính lề, tính toán (=) một giá trị bằng cách trừ (-) các giá trị trong cột [ totalcost ] từ các giá trị trong cột [ salesamount ].

Chúng ta hãy xem một kiểu công thức khác, một dạng được dùng trong một số đo:

Công chức cột được tính

Công thức này bao gồm các thành phần cú pháp sau đây:

 1. Tổng số lượng của tên định danh bán hàng. Các công thức cho các biện pháp có thể bao gồm tên đo, tiếp theo là dấu hai chấm, tiếp theo là công thức tính toán.

 2. Toán tử dấu bằng (=) cho biết sự khởi đầu của công thức tính toán. Khi được tính toán, nó sẽ trả về kết quả.

 3. Tổng số hàm sẽ thêm tất cả các số trong cột [SalesAmount]. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các hàm sau.

 4. Dấu ngoặc đơn () bao quanh một hoặc nhiều đối số. Tất cả các hàm đều đòi hỏi phải có ít nhất một đối số. Một đối số sẽ chuyển một giá trị thành một hàm.

 5. Bảng tham chiếu FactSales.

 6. Cột được tham chiếu [SalesAmount] trong bảng FactSales. Với đối số này, hàm SUM biết được cột nào để tổng hợp một tổng.

Bạn có thể đọc công thức này như:

Đối với số đo tên là tổng doanh thu, tính toán (=) tổng các giá trị trong cột [salesamount] trong bảng FactSales .

Khi được đặt vào vùng thả giá trị trong danh sách trường PivotTable, số đo này tính toán và trả về các giá trị được xác định bởi từng ô trong PivotTable, ví dụ, điện thoại di động tại Hoa Kỳ.

Thông báo có một vài điều khác biệt về công thức này so với công thức chúng tôi đã sử dụng cho cột được tính lề. Đặc biệt, chúng tôi giới thiệu một hàm, SUM. Các hàm được các công thức viết sẵn giúp dễ dàng thực hiện các phép tính phức tạp và thao tác với số, ngày tháng, thời gian, văn bản và nhiều hơn nữa. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các hàm sau.

Không giống như lề cột được tính toán trước đó, bạn sẽ thấy cột [SalesAmount] đã được xếp hạng trước bằng bảng FactSales trong đó cột thuộc. Tính năng này được biết đến là một tên cột đủ điều kiện trong đó nó bao gồm tên cột trước tên bảng. Các cột được tham chiếu trong cùng một bảng không yêu cầu tên bảng được bao gồm trong công thức. Điều này có thể làm cho các công thức dài tham chiếu nhiều cột ngắn hơn và dễ đọc hơn. Tuy nhiên, thực hành tốt để luôn bao gồm tên bảng trong công thức đo lường của bạn, ngay cả khi ở trong cùng một bảng.

Lưu ý: Nếu tên của bảng chứa khoảng trắng, các từ khóa dành riêng hoặc các ký tự không được phép, bạn phải đặt tên bảng trong dấu ngoặc đơn. Bạn cũng phải kèm theo tên bảng trong dấu ngoặc kép nếu tên chứa bất kỳ ký tự nào bên ngoài phạm vi ký tự ANSI, bất kể bản địa của bạn có hỗ trợ tập ký tự hay không.

Nó rất quan trọng trong các công thức của bạn có cú pháp chính xác. Trong hầu hết các trường hợp, nếu cú pháp không đúng, lỗi cú pháp sẽ được trả về. Trong các trường hợp khác, cú pháp có thể đúng nhưng các giá trị trả về có thể không có những gì bạn mong đợi. Power Pivot (và công cụ dữ liệu SQL Server) bao gồm IntelliSense; một tính năng được sử dụng để tạo các công thức chính xác từ đầu bằng cách giúp bạn chọn các thành phần chính xác.

Hãy tạo một công thức đơn giản. Nhiệm vụ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp công thức và cách tính năng IntelliSense trong thanh công thức có thể giúp bạn.

Tác vụ: tạo công thức đơn giản cho cột được tính toán

 1. Nếu bạn chưa ở trong cửa sổ Power Pivot, trong Excel, trên Ribbon Power Pivot, hãy bấm Power Pivotcửa sổ.

 2. Trong cửa sổ Power Pivot, bấm vào bảng FactSales (tab).

 3. Cuộn đến cột phù hợp nhất, sau đó trong tiêu đề cột, hãy bấm Thêm cột.

 4. Bấm vào thanh công thức dọc theo phần trên cùng của cửa sổ trình thiết kế mô hình.

  Thanh Công thức PowerPivot

  Con trỏ của bạn bây giờ sẽ xuất hiện trong thanh công thức. Thanh công thức là nơi bạn có thể nhập công thức cho cột được tính toán hoặc trường được tính toán.

  Chúng ta hãy dành một chút thời gian để xem ba nút ở bên trái của thanh công thức.

  Thanh công thức

  Khi con trỏ hiện hoạt trong thanh công thức, thì ba nút này trở nên hiện hoạt. Nút ngoài cùng bên trái, dấu X, chỉ đơn giản là nút hủy bỏ. Đi trước và bấm vào nó. Con trỏ của bạn không còn xuất hiện trong thanh công thức và nút hủy bỏ và nút dấu kiểm không còn xuất hiện nữa. Hãy đi trước và bấm vào thanh công thức một lần nữa. Nút hủy bỏ và nút dấu kiểm bây giờ xuất hiện lại. Điều này có nghĩa là bạn đã sẵn sàng để bắt đầu nhập một công thức.

  Nút dấu kiểm là nút kiểm tra công thức. Nó không thực hiện nhiều cho đến khi bạn đã nhập một công thức. Chúng tôi sẽ quay lại trong một chút.

  Bấm nút FX . Bạn sẽ thấy hộp thoại mới xuất hiện; hộp thoại chèn hàm. Hộp thoại chèn hàm là cách dễ nhất để bắt đầu nhập công thức DAX. Chúng tôi sẽ thêm hàm vào công thức khi chúng tôi tạo một số đo một chút sau này, nhưng hiện tại, bạn không cần phải thêm một hàm vào công thức cột được tính toán. Đi trước và đóng hộp thoại chèn hàm.

 5. Trong thanh công thức, hãy nhập dấu bằng dấu =, sau đó nhập dấu ngoặc mở [. Bạn sẽ thấy một cửa sổ nhỏ sẽ xuất hiện với tất cả các cột trong bảng FactSales. Đây là thông minh trong hành động.

  Vì các cột được tính luôn được tạo trong bảng hiện hoạt, bạn sẽ không cần phải đặt trước tên cột với tên bảng. Đi trước và cuộn xuống, rồi bấm đúp [Salessố lượng]. Bạn cũng có thể cuộn đến tên cột bạn muốn, rồi nhấn tab.

  Bây giờ con trỏ của bạn đang hoạt động ở bên phải của [salessố].

 6. Nhập dấu cách, rồi nhập một toán tử phép trừ-(dấu trừ), rồi nhập một dấu cách khác.

 7. Bây giờ, hãy nhập một dấu ngoặc mở khác [. Thời gian này, chọn cột [returnsố] , rồi nhấn Enter.

  Nếu bạn gặp phải lỗi, hãy xem cẩn thận với cú pháp của bạn. Nếu cần, Hãy so sánh nó với công thức trong cột được tính lề được mô tả trước đó.

  Sau khi bạn nhấn Enter để hoàn tất công thức, thì từ đó tính toán sẽ xuất hiện trong thanh trạng thái dọc theo dưới cùng của cửa sổ Power Pivot. Nó sẽ nhanh chóng, ngay cả khi bạn vừa tính toán các giá trị mới cho nhiều hơn 3.000.000 hàng.

 8. Bấm chuột phải vào tiêu đề cột và đổi tên cột, NetSales.

Thế là xong! Bạn vừa tạo một công thức DAX đơn giản nhưng rất mạnh. Đối với mỗi hàng trong bảng FactSales, công thức NetSales tính toán một giá trị bằng cách trừ giá trị trong cột [Returnsố] từ giá trị trong cột [Salessố]. Lưu ý cách chúng tôi chỉ nói "đối với mỗi hàng". Đây là một khái niệm quan trọng khác trong DAX; ngữ cảnh hàng. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về ngữ cảnh hàng sau đó.

Có gì đó rất quan trọng khi tìm hiểu khi nhập một toán tử vào công thức DAX là kiểu dữ liệu trong các đối số bạn đang sử dụng. Ví dụ, nếu bạn nhập công thức sau đây, = 1 & 2, thì giá trị trả về sẽ là một giá trị văn bản là "12". Điều này là do toán tử dấu và (&) là dành cho việc ghép văn bản. DAX diễn giải công thức này để đọc: tính toán một kết quả bằng cách lấy giá trị 1 là văn bản và thêm giá trị 2 là văn bản. Bây giờ, nếu bạn đã nhập = 1 + 2, DAX sẽ đọc công thức này như: tính toán một kết quả bằng cách lấy giá trị số 1 và thêm giá trị số 2. Kết quả là khóa học "3", một giá trị số. DAX tính toán các giá trị kết quả tùy thuộc vào toán tử trong công thức, chứ không dựa trên kiểu dữ liệu của các cột được dùng trong đối số. Các kiểu dữ liệu trong DAX rất quan trọng nhưng bên ngoài phạm vi bắt đầu nhanh này. Để tìm hiểu thêm về các loại dữ liệu và toán tử trong công thức DAX, hãy xem tham chiếu DAX (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239769&clcid = 0x409) trong sách trực tuyến.

Hãy thử một. Thời gian này, bạn sẽ tạo một thước đo bằng cách nhập công thức và bằng cách sử dụng IntelliSense. Đừng lo quá nhiều nếu bạn không hiểu rõ công thức. Điều quan trọng ở đây là tìm hiểu cách tạo công thức bằng cách sử dụng một số yếu tố cùng nhau trong cú pháp chính xác.

Tác vụ: tạo công thức đo

 1. Trong bảng FactSales , hãy bấm vào bất kỳ ô trống nào trong khu vực tính toán. Đây là khu vực của các ô trống ngay bên dưới một bảng trong cửa sổ Power Pivot.

Vùng Tính trong PowerPivot

 1. Trong thanh công thức, nhập tên trước đây là quý doanh số:.

 2. Nhập dấu bằng = để bắt đầu công thức tính toán.

 3. Nhập vài chữ cái đầu tiên, rồi bấm đúp vào hàm mà bạn muốn sử dụng. Trong công thức này, bạn muốn sử dụng hàm tính toán .

 4. Nhập dấu ngoặc đơn mở (để bắt đầu đối số được chuyển đến hàm tính toán.

  Thông báo sau khi nhập dấu ngoặc đơn mở, IntelliSense sẽ cho bạn biết các đối số cần thiết cho hàm tính toán. Bạn sẽ tìm hiểu về các đối số trong một chút.

 5. Nhập vài chữ cái đầu tiên của bảng FactSales , sau đó trong danh sách thả xuống, bấm đúp vào FactSales[doanh số].

 6. Nhập dấu phẩy (,) để chỉ định bộ lọc đầu tiên, sau đó nhập, trước, rồi bấm đúp vào hàm Previousquarter .

  Sau khi chọn hàm PREVIOUSQUARTER, một ngoặc đơn mở khác sẽ xuất hiện, cho biết một đối số khác là bắt buộc; thời gian này, đối với hàm PREVIOUSQUARTER.

 7. Nhập vài chữ cái đầu tiên, rồi bấm đúp vào dimdate[datekey].

 8. Đóng cả đối số đang được chuyển qua hàm PREVIOUSQUARTER và hàm tính bằng cách nhập hai dấu ngoặc đơn đóng)).

  Công thức của bạn bây giờ sẽ trông như thế này:

  Doanh số quý trước đây: = tính toán (FactSales [doanh số], PREVIOUSQUARTER (DimDate [DateKey]))

 9. Bấm vào nút kiểm tra công thức trên thanh công thức để xác thực công thức. Nếu bạn gặp phải lỗi, hãy xác nhận từng thành phần của cú pháp.

Bạn đã làm điều đó! Bạn vừa tạo một thước đo bằng DAX, chứ không phải là một mức độ dễ dàng tại đó. Công thức này sẽ làm gì là tính toán tổng doanh thu cho quý trước đó, tùy thuộc vào các bộ lọc được áp dụng trong PivotTable hoặc PivotChart.

Bạn vừa mới được giới thiệu với một số khía cạnh quan trọng trong công thức DAX. Trước tiên, công thức này bao gồm hai hàm. Thông báo hàm PREVIOUSQUARTER được lồng vào dưới dạng đối số được truyền cho hàm tính toán . Các công thức DAX có thể chứa tối đa các hàm được lồng vào 64. Dường như một công thức sẽ không bao giờ chứa nhiều hàm lồng nhau. Trong thực tế, công thức như vậy sẽ rất khó để tạo và gỡ lỗi, cũng như có thể sẽ rất nhanh chóng.

Trong công thức này, bạn cũng đã sử dụng bộ lọc. Bộ lọc thu hẹp những gì sẽ được tính toán. Trong trường hợp này, bạn đã chọn một bộ lọc làm đối số, thực sự là một hàm khác. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các bộ lọc sau.

Cuối cùng, bạn đã sử dụng hàm tính toán. Đây là một trong các hàm có hiệu lực nhất trong DAX. Khi bạn tác giả mô hình dữ liệu và tạo nhiều công thức phức tạp hơn, bạn sẽ có thể sử dụng hàm này nhiều lần. Thảo luận về hàm tính toán nằm ngoài phạm vi của bắt đầu nhanh này, nhưng khi kiến thức về DAX mọc, hãy chú ý đặc biệt đến phần này.

Lưu ý: Thông thường, để sử dụng các hàm thời gian thông minh trong công thức DAX, bạn phải xác định một cột ngày duy nhất bằng cách sử dụng hộp thoại đánh dấu là bảng ngày tháng. Trong danh mục mẫu công thức contoso DAX. xlsx, cột DateKey trong bảng DimDate được chọn là cột ngày duy nhất.

Tín dụng bổ sung

Bạn có thể yêu cầu: công thức DAX đơn giản nhất mà tôi có thể tạo ra là gì? Vâng, câu trả lời cho đó là ' công thức mà bạn không cần phải '. Và, chính xác là những gì bạn có thể làm bằng cách dùng hàm tập hợp tiêu chuẩn trong một thước đo. Hầu như bất kỳ mô hình dữ liệu nào cần lọc và tính toán vào dữ liệu được tổng hợp. Ví dụ: hàm SUM trong tổng số tiền bán hàng mà bạn đã thấy trước đó được dùng để thêm tất cả các số trong một cột cụ thể. DAX bao gồm một số hàm khác mà giá trị tổng hợp là tốt. Bạn có thể tự động tạo công thức bằng cách sử dụng tính năng chỉnh sửa chuẩn bằng cách sử dụng tính năng tự tính tổng.

Nhiệm vụ tín dụng bổ sung: tạo công thức đo bằng cách sử dụng tính năng tự động tính tổng

 1. Trong bảng FactSales, cuộn đến cột Returnsố, rồi bấm vào tiêu đề cột để chọn toàn bộ cột.

 2. Trên tab trang đầu, trên ruy-băng, trong nhóm tính toán , bấm vào nút tự động tính tổng .

Tự động tính tổng trong PowerPivot

Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh tự động tính tổng, rồi bấm Trung bình (thông báo các hàm tập hợp tiêu chuẩn khác mà bạn có thể sử dụng).

Ngay lập tức, một thước đo mới được tạo với trung bình tên của Returnsố: theo sau là công thức = AVERAGE ([Returnsố _ lượng]).

Bây giờ không dễ dàng sao? Tất nhiên, không phải tất cả các công thức bạn tạo ra sẽ đơn giản như vậy. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng tính năng tự tính tổng, bạn có thể tạo các công thức nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng các phép tính tập hợp tiêu chuẩn.

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một sự hiểu biết về cú pháp khá tốt được dùng trong công thức DAX. Bạn cũng đã được giới thiệu đến một số tính năng thực sự tuyệt vời như IntelliSense và tự động tính tổng để giúp bạn tạo các công thức nhanh chóng, dễ dàng và chính xác. Tất nhiên có nhiều hơn nữa bạn có thể tìm hiểu về cú pháp. Một nơi tốt để tìm hiểu thêm là tham chiếu DAX hoặc sổ sách SQL trực tuyến.

Cú pháp nhanh chóng của bài kiểm tra

 1. Nút này trên thanh công thức làm gì?
  Nút hàm

 2. Điều gì luôn bao quanh một tên cột trong công thức DAX?

 3. Làm thế nào để bạn viết một công thức cho những điều sau:
  trong bảng dimproduct , cho mỗi hàng trong cột được tính toán unitmargin , tính toán giá trị bằng cách trừ các giá trị trong cột unitcost từ các giá trị trong cộtunitprice ?

Các câu trả lời được cung cấp ở cuối chủ đề này.

Hàm

Hàm được xác định trước để thực hiện các phép tính bằng cách sử dụng các giá trị cụ thể, được gọi là đối số, theo một thứ tự hoặc cấu trúc cụ thể. Đối số có thể là các hàm khác, một công thức khác, tham chiếu cột, số, văn bản, giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc hằng số.

DAX bao gồm các thể loại hàm sau: ngày và thời gian, thông tin, lô-gic, toán học, thống kê, văn bản và thời gian thông minh. Nếu bạn đã quen thuộc với các hàm trong công thức Excel, nhiều hàm trong DAX sẽ xuất hiện tương tự như bạn; Tuy nhiên, các hàm DAX là duy nhất theo những cách sau đây:

 • Hàm DAX luôn tham chiếu một cột hoàn chỉnh hoặc một bảng. Nếu bạn chỉ muốn dùng các giá trị cụ thể từ một bảng hoặc một cột, bạn có thể thêm bộ lọc vào công thức.

 • Nếu bạn cần tùy chỉnh tính toán trên cơ sở hàng theo hàng, DAX cung cấp các hàm cho phép bạn sử dụng giá trị hàng hiện tại hoặc một giá trị liên quan dưới dạng một loại đối số, để thực hiện các phép tính thay đổi theo ngữ cảnh. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về ngữ cảnh sau.

 • DAX bao gồm nhiều hàm trả về một bảng chứ không phải là một giá trị. Bảng sẽ không được hiển thị, nhưng được dùng để cung cấp đầu vào các hàm khác. Ví dụ, bạn có thể truy xuất bảng, rồi đếm các giá trị riêng biệt trong đó, hoặc tính toán tổng động trên các bảng hoặc cột đã lọc.

 • DAX bao gồm một loạt các hàm thông minh thời gian. Những hàm này cho phép bạn xác định hoặc chọn phạm vi ngày và thực hiện các phép tính động dựa trên chúng. Ví dụ, bạn có thể so sánh tổng trong các giai đoạn song song.

Đôi khi rất khó để biết những hàm nào mà bạn có thể cần dùng trong một công thức. Power Pivot và trình thiết kế mô hình dạng bảng trong công cụ dữ liệu SQL Server, bao gồm tính năng chèn hàm, hộp thoại giúp bạn chọn các hàm theo thể loại và cung cấp mô tả ngắn cho từng hàm.

Chèn Hàm

Hãy tạo một công thức mới trong đó bao gồm một hàm mà bạn sẽ chọn bằng cách sử dụng tính năng chèn hàm:

Tác vụ: thêm hàm vào công thức bằng cách sử dụng chèn hàm

 1. Trong bảng FactSales, cuộn đến cột phù hợp nhất, sau đó trong tiêu đề cột, hãy bấm Thêm cột.

 2. Trong thanh công thức, hãy nhập dấu bằng, =.

 3. Bấm nút chèn hàm . Chèn Hàm điều này sẽ mở hộp thoại chèn hàm .

 4. Trong hộp thoại chèn hàm , bấm hộp danh sách chọn thể loại . Theo mặc định, tất cả đều được chọn và tất cả các hàm trong tất cả thể loại đều được liệt kê dưới đây. Có rất nhiều hàm, vì vậy bạn sẽ muốn lọc các hàm để giúp xác định loại hàm mà bạn đang tìm kiếm.

 5. Đối với công thức này, bạn muốn trả về một số dữ liệu đã tồn tại trong một bảng khác. Đối với điều đó, bạn sẽ sử dụng một hàm trong thể loại bộ lọc. Đi trước và bấm vào thể loại bộ lọc , rồi chọn một hàm, cuộn xuống và bấm ĐÚP vào hàm liên quan. Bấm OK để đóng hộp thoại chèn hàm .

 6. Sử dụng IntelliSense để giúp bạn tìm và chọn cột DimChannel [ChannelName].

 7. Đóng công thức, rồi nhấn Enter.

 8. Sau khi bạn nhấn Enter để hoàn tất công thức, thì từ đó tính toán sẽ xuất hiện trong thanh trạng thái dọc theo dưới cùng của cửa sổ Power Pivot. Bây giờ, bạn sẽ thấy rằng bạn vừa tạo một cột mới trong bảng FactSales với thông tin kênh từ bảng DimChannel.

 9. Đổi tên kênh cột.

  Công thức của bạn sẽ trông như thế này: = RELATED (DimChannel [ChannelName])

Bạn vừa mới được giới thiệu đến một hàm khác rất quan trọng trong DAX, hàm liên quan . Hàm liên quan trả về các giá trị từ một bảng khác. Bạn có thể sử dụng liên quan được cung cấp có một mối quan hệ giữa bảng mà bạn hiện đang ở và bảng có chứa các giá trị mà bạn muốn nhận. Tất nhiên, hàm liên quan có khả năng bao la. Trong trường hợp này, giờ đây bạn có thể bao gồm kênh bán hàng cho từng doanh số bán hàng trong bảng FactSales. Giờ đây, bạn có thể ẩn bảng DimChannel khỏi danh sách trường PivotTable, giúp bạn dễ dàng dẫn hướng và chỉ xem thông tin quan trọng nhất mà bạn thực sự cần. Giống như hàm tính toán được mô tả trước đó, hàm liên quan là rất quan trọng và bạn sẽ có thể sử dụng nhiều lần.

Như bạn có thể thấy, các hàm trong DAX có thể giúp bạn tạo các công thức rất mạnh. Chúng tôi thực sự chỉ chạm vào thông tin cơ bản về các hàm. Khi kỹ năng DAX cải thiện của bạn, bạn sẽ tạo ra các công thức bằng nhiều hàm khác nhau. Một trong những nơi tốt nhất để tìm hiểu chi tiết về tất cả các hàm DAX nằm trong tham chiếu biểu thức phân tích dữ liệu (Dax).

Bài kiểm tra nhanh về hàm

 1. Hàm luôn tham chiếu đến gì?

 2. Một công thức có thể chứa nhiều hơn một hàm?

 3. Thể loại hàm nào bạn sẽ sử dụng để nối hai chuỗi văn bản thành một chuỗi?

Các câu trả lời được cung cấp ở cuối chủ đề này.

Ngữ cảnh

Ngữ cảnh là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong DAX. Có hai loại ngữ cảnh trong DAX; ngữ cảnh của hàng và ngữ cảnh bộ lọc. Trước tiên, chúng tôi sẽ xem xét ngữ cảnh hàng.

Ngữ cảnh hàng

Ngữ cảnh của hàng dễ dàng nhất là hàng hiện tại. Ví dụ, hãy nhớ cột được tính lề mà bạn đã thấy trước đó khi tìm hiểu về cú pháp? Công thức = [SalesAmount]-[Totalchi phí] tính toán một giá trị trong cột lề cho mỗi hàng trong bảng. Giá trị cho mỗi hàng được tính từ các giá trị trong hai cột khác, [SalesAmount] và [Totalchi phí] trong cùng một hàng. DAX có thể tính toán giá trị cho mỗi hàng trong cột lề vì nó có ngữ cảnh: đối với mỗi hàng, phải mất các giá trị trong cột [TotalCost] và phân cách chúng từ các giá trị trong cột [SalesAmount].

Trong ô được chọn Hiển thị bên dưới, giá trị, $49,54 trong hàng hiện tại được tính bằng cách trừ các giá trị $51,54 trong cột [TotalCost] từ giá trị $101,08 trong cột [SalesAmount].

Ngữ cảnh hàng trong PowerPivot

Ngữ cảnh hàng không chỉ áp dụng cho các cột được tính. Ngữ cảnh hàng cũng áp dụng bất cứ khi nào một công thức có một hàm áp dụng các bộ lọc để xác định một hàng duy nhất trong một bảng. Hàm sẽ áp dụng một ngữ cảnh hàng cho mỗi hàng của bảng qua đó nó được lọc. Kiểu ngữ cảnh hàng này thường được áp dụng cho các thước đo.

Ngữ cảnh bộ lọc

Ngữ cảnh bộ lọc khó hiểu hơn một chút so với ngữ cảnh hàng. Bạn có thể dễ dàng nhất trong ngữ cảnh của bộ lọc như: một hoặc nhiều bộ lọc được áp dụng trong một phép tính xác định kết quả hoặc giá trị.

Ngữ cảnh bộ lọc không tồn tại trong vị trí của ngữ cảnh hàng; thay vào đó, nó được áp dụng cùng với ngữ cảnh hàng. Ví dụ, để thu hẹp thêm các giá trị để đưa vào một phép tính, bạn có thể áp dụng ngữ cảnh bộ lọc không chỉ xác định ngữ cảnh hàng, nhưng cũng chỉ định một giá trị cụ thể (bộ lọc) trong ngữ cảnh hàng đó.

Ngữ cảnh của bộ lọc có thể dễ dàng nhìn thấy trong Pivottable. Ví dụ, khi bạn thêm tổng chi phí vào khu vực giá trị, sau đó thêm năm và khu vực vào hàng hoặc cột, bạn đang xác định một ngữ cảnh bộ lọc chọn một tập hợp con của dữ liệu dựa trên một năm và khu vực đã cho.

Tại sao ngữ cảnh lọc quan trọng như vậy với DAX? Vì trong khi ngữ cảnh bộ lọc có thể dễ dàng áp dụng bằng cách thêm các nhãn cột và hàng và slicer trong một PivotTable, ngữ cảnh bộ lọc cũng có thể được áp dụng trong công thức DAX bằng cách xác định bộ lọc bằng các hàm, như tất cả, liên quan, bộ lọc, tính toán, theo mối quan hệ và bằng các số đo và cột khác. Ví dụ, hãy xem công thức sau đây trong một thước đo có tên là StoreSales:

Công thức

Rõ ràng là công thức này phức tạp hơn một số công thức khác mà bạn đã nhìn thấy. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về công thức này, chúng tôi có thể phá vỡ nó, giống như chúng tôi đã thực hiện với các công thức khác.

Công thức này bao gồm các thành phần cú pháp sau đây:

 1. Dấu hiệu tên đo, theo sau là dấu hai chấm:.

 2. Toán tử dấu bằng (=) cho biết phần bắt đầu của công thức.

 3. Hàm tính toán đánh giá một biểu thức, với tư cách là đối số, trong ngữ cảnh được sửa đổi bởi các bộ lọc đã chỉ định.

 4. Dấu ngoặc đơn () bao quanh một hoặc nhiều đối số.

 5. Một biện pháp [doanh số] trong cùng bảng với biểu thức. Đo doanh số có công thức: = SUM (FactSales [SalesAmount]).

 6. Dấu phẩy (,) phân tách từng bộ lọc.

 7. Cột được tham chiếu và một giá trị cụ thể, DimChannel [ChannelName] = "Store", như một bộ lọc.

Công thức này sẽ đảm bảo chỉ các giá trị bán hàng, được xác định bởi các biện pháp bán hàng, dưới dạng bộ lọc, chỉ được tính toán cho các hàng trong cột DimChannel [ChannelName] với giá trị "Store", dưới dạng bộ lọc.

Như bạn có thể tưởng tượng, có thể xác định ngữ cảnh của bộ lọc trong một công thức có khả năng bao la và mạnh mẽ. Bạn chỉ có thể tham chiếu một giá trị cụ thể trong một bảng có liên quan chỉ là một ví dụ. Đừng lo lắng nếu bạn không hiểu rõ ngữ cảnh ngay lập tức. Khi bạn tạo công thức của riêng mình, bạn sẽ hiểu rõ ngữ cảnh và lý do tại sao điều quan trọng như vậy trong DAX.

Bài kiểm tra nhanh về ngữ cảnh

 1. Hai loại ngữ cảnh là gì?

 2. Bộ lọc ngữ cảnh là gì?

 3. Ngữ cảnh hàng là gì?

Các câu trả lời được cung cấp ở cuối chủ đề này.

Tóm tắt

Bây giờ bạn có một sự hiểu biết cơ bản về các khái niệm quan trọng nhất trong DAX, bạn có thể bắt đầu tạo các công thức DAX cho các cột và số đo được tính toán trên của riêng bạn. DAX thực sự có thể là một chút khôn lanh để tìm hiểu, nhưng có nhiều tài nguyên sẵn có cho bạn. Sau khi đọc qua chủ đề này một vài lần, và thử nghiệm với một vài công thức của riêng bạn, bạn có thể tìm hiểu thêm về các khái niệm và công thức DAX khác có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề kinh doanh của riêng bạn. Có nhiều tài nguyên DAX sẵn có cho bạn trong Power Pivot trợ giúp, các sổ sách SQL Server trực tuyến, các giấy tờ whitevà blog từ cả Microsoft và các chuyên gia BI dẫn hướng. Wiki Trung tâm tài nguyên DAX (http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/dax-resource-center.aspx) là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Tham chiếu biểu thức phân tích dữ liệu (Dax) cũng là một nguồn tài nguyên tuyệt vời. Hãy nhớ lưu nó trong mục yêu thích của bạn.

DAX trong bảng trắng của mô hình dạng bảng, sẵn dùng để tải xuống (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid = 0x409) sẽ cung cấp diện mạo chi tiết hơn về các khái niệm được giới thiệu ở đây cũng như nhiều khái niệm và công thức nâng cao khác. Xuống này cũng sử dụng cùng các công thức mẫu contoso Dax. xlsx sổ làm việc mà bạn đã có.

Câu trả lời nhanh trong Quick

Cú pháp:

 1. Mở tính năng chèn hàm.

 2. Dấu ngoặc đơn [].

 3. = [Đơn _ giá]-[chi phí đơn _ hàng]

Hàm

 1. Một bảng và một cột.

 2. Có. Một công thức có thể chứa tối đa các hàm lồng nhau đến 64.

 3. Các hàm văn bản.

Bối

 1. Ngữ cảnh của hàng và ngữ cảnh bộ lọc.

 2. Một hoặc nhiều bộ lọc trong một phép tính xác định một giá trị duy nhất.

 3. Hàng hiện tại.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×