Khắc phục sự cố các thao tác cơ sở dữ liệu trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong bài viết này

Không thể tạo cơ sở dữ liệu Business Contact Manager - cơ sở dữ liệu tạo là không thành công

Các vấn đề SQL Server

Nén ổ đĩa, tài khoản khách và hướng dẫn khởi động thiếu vấn đề

Không thể khởi động Business Contact Manager cho Outlook

Không thể mở cơ sở dữ liệu - đăng nhập không thành công

Không thể kết nối với máy tính hoặc được chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Không thể khôi phục cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

SQL Server không cài đặt hoặc bắt đầu

Không thể di chuyển cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Không thể tải cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook

Thư mục Business Contact Manager bị thiếu

Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager ở đâu?

Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook trên máy chủ

Bản ghi và mục sẽ không sắp xếp chính xác

Nhập dữ liệu nghiệp vụ

Các vấn đề nhóm làm việc chỉ

Tài nguyên bổ sung

Không thể tạo cơ sở dữ liệu Business Contact Manager - cơ sở dữ liệu tạo là không thành công

Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của bạn sử dụng Microsoft SQL Server Express, một phiên bản nhẹ Microsoft SQL Server. Nếu máy chủ SQL không sẵn dùng, bạn không thể tạo cơ sở dữ liệu. Dịch vụ SQL Server có thể không sẵn dùng vì lý do khác nhau.

Sử dụng danh sách sau đây của các kịch bản SQL Server để giải quyết vấn đề của bạn. Vui lòng hoàn thành quy trình nhất tương tự như trường hợp của bạn.

Các vấn đề SQL Server

Bắt đầu SQL Server

Nếu bạn thấy thông báo sau đây, hoàn tất thủ tục để bắt đầu dịch vụ SQL Server.

 • Tạo cơ sở dữ liệu là không thành công hoặc không thành công

 • Không thể tạo cơ sở dữ liệu Business Contact Manager vì dịch vụ SQL Server (Business Contact Manager cơ sở dữ liệu dịch vụ) không hoạt động. Bắt đầu dịch vụ, và sau đó khởi động lại Outlook để hiển thị trình hướng dẫn khởi động lại.

 • Không thể kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager địa phương vì dịch vụ SQL Server (dịch vụ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager) không hoạt động. Bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được lưu trữ trên một máy tính khác.

 • Không thể khởi động Business Contact Manager vì dịch vụ SQL Server (Business Contact Manager cơ sở dữ liệu dịch vụ) không hoạt động.

  Bắt đầu dịch vụ SQL Server

  Windows XP

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Hãy bấm hiệu suất và duy trì.

  3. Bấm Công cụ quản trị, và sau đó bấm đúp vào dịch vụ.

  4. Cuộn xuống đến SQL Server (MSSMLBIZ), hãy bấm vào nó, sau đó bấm bắt đầu.

  Windows Vista

  1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

  2. Bấm Microsoft SQL Server 2005, trỏ tới Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

  3. Trong cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , trong ngăn bên trái, bấm Dịch vụ SQL Server 2005.

  4. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm bắt đầu.

  5. Mở lại Microsoft Outlook. Bây giờ, bạn sẽ có thể kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

   Để biết thêm thông tin về Microsoft SQL Server Express, đi tới trang Web hỗ trợ Microsoft, và tham khảo cơ sở kiến thức.

Đầu trang

Cấp cho tài khoản người dùng đăng nhập vào các quyền dịch vụ máy chủ SQL để truy nhập vào thư mục Business Contact Manager

Theo mặc định, Dịch vụ SQL Server Nhật ký bằng cách dùng tài khoản người dùng dịch vụ mạng để truy nhập vào thư mục Business Contact Manager để tạo cơ sở dữ liệu. Nếu cơ sở dữ liệu không thể tạo, nó có thể rằng tài khoản người dùng dịch vụ mạng không có quyền để đăng nhập vào máy chủ SQL.

Tài khoản người dùng khác nhau có thể đăng nhập vào máy chủ SQL. Nếu tài khoản khác với các dịch vụ mạng Nhật ký tài khoản người dùng vào máy chủ SQL, tài khoản sẽ được cung cấp đọc và viết quyền truy nhập vào thư mục Business Contact Manager.

Để cấp cho tài khoản đăng nhập vào dịch vụ (tài khoản người dùng dịch vụ mạng hoặc tài khoản người dùng khác nhau) SQL Server quyền truy nhập vào thư mục Business Contact Manager, hãy hoàn tất thủ tục sau đây:

Windows XP

 1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm Máy tính của tôi.

 2. Mở thư mục Business Contact Manager bằng cách bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

  nơi [tên] là tên của thư mục tài khoản người dùng không thể tạo cơ sở dữ liệu.

  Lưu ý: Đường dẫn là vị trí mặc định của thư mục Business Contact Manager. Một số trong các thư mục trong đường dẫn được ẩn theo mặc định. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ.

 3. Bấm chuột phải vào thư mục Business Contact Manager , sau đó bấm thuộc tính.

 4. Bấm tab bảo mật , sau đó bấm Thêm.

  Lưu ý: Tab bảo mật không sẵn dùng nếu máy tính của bạn là một phần của một nhóm làm việc chứ không phải là một miền. Hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với trang web quản lý liên hệ công việc (Tất cả các ngôn ngữ) liên hệ với một chuyên gia hỗ trợ. Chi phí có thể áp dụng.

 5. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , nhập Mạng dịch vụ, hoặc tên tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL, sau đó bấm Kiểm tra tên.

 6. Bấm OK.

 7. Trên tab bảo mật , bấm Dịch vụ mạnghoặc tên tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL.

  Lưu ý: Tab bảo mật không sẵn dùng nếu máy tính của bạn là một phần của một nhóm làm việc chứ không phải là một miền. Hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với trang web quản lý liên hệ công việc (Tất cả các ngôn ngữ) liên hệ với một chuyên gia hỗ trợ. Chi phí có thể áp dụng.

 8. Bấm hộp kiểm đọcviết tương ứng, sau đó bấm OK.

Windows Vista

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính.

 2. Mở thư mục Business Contact Manager bằng cách bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

  nơi [tên] là tên của thư mục tài khoản người dùng không thể tạo cơ sở dữ liệu.

  Lưu ý: Đường dẫn là vị trí mặc định của thư mục Business Contact Manager. Một số trong các thư mục trong đường dẫn được ẩn theo mặc định. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ.

 3. Bấm chuột phải vào thư mục Business Contact Manager , sau đó bấm thuộc tính.

 4. Bấm tab bảo mật , sau đó bấm sửa.

 5. Trong hộp thoại quyền cho Business Contact Manager , bấm Thêm.

 6. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , nhập Mạng dịch vụ, hoặc tên tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL, sau đó bấm Kiểm tra tên.

 7. Bấm OK.

 8. Trên tab bảo mật , bấm Dịch vụ mạnghoặc tên tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL.

 9. Trong cột cho phép , bấm hộp kiểm đọcviết , và sau đó bấm OK.

Đầu trang

Cấp quyền cho phép toàn quyền kiểm soát tài khoản mạng dịch vụ người dùng vào thư mục MSSQL.1\Data

Tệp cơ sở dữ liệu Business Contact Manager chính, master.mdf và mastlog.ldf, được lưu trữ trong thư mục C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Đôi khi, tài khoản người dùng dịch vụ mạng đăng nhập vào máy chủ SQL không có quyền đọc nơi chứa khóa riêng tư để cơ sở dữ liệu không thể tạo.

Để cung cấp cho dịch vụ mạng người dùng tài khoản toàn quyền kiểm soát của thư mục MSSQL.1\Data, hoàn thành quy trình sau đây.

Windows XP

 1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm Máy tính của tôi.

 2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Bấm chuột phải vào thư mục dữ liệu , sau đó bấm thuộc tính.

 4. Bấm tab bảo mật , sau đó bấm Thêm.

  Lưu ý: Tab bảo mật không sẵn dùng nếu máy tính của bạn là một phần của một nhóm làm việc chứ không phải là một miền. Hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với trang web quản lý liên hệ công việc (Tất cả các ngôn ngữ) liên hệ với một chuyên gia hỗ trợ. Chi phí có thể áp dụng.

 5. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , nhập Mạng dịch vụ, sau đó bấm Kiểm tra tên.

 6. Bấm OK.

 7. Trên tab bảo mật , bấm Dịch vụ mạng.

  Lưu ý: Tab bảo mật không sẵn dùng nếu máy tính của bạn là một phần của một nhóm làm việc chứ không phải là một miền. Hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với trang web quản lý liên hệ công việc (Tất cả các ngôn ngữ) liên hệ với một chuyên gia hỗ trợ. Chi phí có thể áp dụng.

 8. Trong cột cho phép , bấm vào hộp kiểm Toàn quyền kiểm soát , sau đó bấm OK.

Windows Vista

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính.

 2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Bấm chuột phải vào thư mục dữ liệu , sau đó bấm thuộc tính.

 4. Bấm tab bảo mật , sau đó bấm sửa.

 5. Trong hộp thoại quyền cho dữ liệu , bấm Thêm.

 6. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , nhập Mạng dịch vụ, sau đó bấm Kiểm tra tên.

 7. Bấm OK.

 8. Trên tab bảo mật , bấm Dịch vụ mạng.

 9. Trong cột cho phép , bấm vào hộp kiểm Toàn quyền kiểm soát , sau đó bấm OK.

Đầu trang

Giao thức cho SQL Server không hỗ trợ (Windows Vista chỉ)

Giao thức có tên là ống cho SQL Server bị vô hiệu hóa. Vấn đề này đôi khi xảy ra khi dùng Windows Vista. Sử dụng thủ tục sau đây để cho phép giao thức.

 1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

 2. Bấm Microsoft SQL Server 2005, trỏ tới Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

 3. Trong Trình quản lý cấu hình SQL Server, bấm Cấu hình mạng SQL Server 2005, sau đó bấm giao thức cho MSSMLBIZ.

 4. Trong ngăn bên phải, bấm đúp vào Đường dẫn nối có tên.

 5. Trong hộp thoại Thuộc tính đường dẫn nối có tên , hãy bấm vào mũi tên ở bên phải bật, sau đó chọn .

  Đóng cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , và sau đó bắt đầu Outlook để hoàn tất trình hướng dẫn khởi động và tạo cơ sở dữ liệu.

Đầu trang

Sử dụng tài khoản người dùng hệ thống cục bộ để đăng nhập vào máy chủ SQL

Nếu sau khi hoàn thành quy trình trước đó, bạn vẫn không thể tạo cơ sở dữ liệu vì dịch vụ SQL Server sẽ không bắt đầu, hãy dùng tài khoản người dùng hệ thống cục bộ để đăng nhập vào máy chủ SQL.

Windows XP

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

 2. Hãy bấm hiệu suất và duy trì.

 3. Bấm Công cụ quản trị, và sau đó bấm đúp vào dịch vụ.

 4. Bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

 5. Bấm vào Đăng nhập trên tab, sau đó bấm tài khoản Hệ thống cục bộ .

 6. Bắt đầu Outlook và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn khởi động.

Windows Vista

 1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

 2. Bấm Microsoft SQL Server 2005, trỏ tới Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

 3. Trong cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , bấm Dịch vụ SQL Server 2005.

 4. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

 5. Đăng nhập trên tab, bên dưới tài khoản dựng sẵn, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Hệ thống cục bộ.

 6. Bắt đầu Outlook, và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn khởi động.

Hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với trang web quản lý liên hệ công việc (Tất cả các ngôn ngữ) để liên hệ với một chuyên gia hỗ trợ. Chi phí có thể áp dụng.

Đầu trang

Nén ổ đĩa, tài khoản khách và hướng dẫn khởi động thiếu vấn đề

Ổ đĩa nén hoặc thư mục

Trên một ổ đĩa NTFS hệ thống tệp, thư mục mà cơ sở dữ liệu được cài đặt nén. Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc không thể tạo trong một thư mục nén được tạo ra trên một ổ đĩa TE000129554 hệ thống tệp. Để tạo cơ sở dữ liệu, thiết đặt nén tệp phải bị vô hiệu hóa cho thư mục Business Contact Manager.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập như người quản trị để bật hoặc tắt tính năng nén.

Vô hiệu hóa thư mục nén

 1. Mở máy tính của tôi.

 2. Bấm đúp vào một ổ đĩa hoặc thư mục.

 3. Bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn cài đặt Business Contact Manager cho Outlook. (Điều này thường là C:\Documents và [tên] settings\ \Local Settings\Application Data\Microsoft\Business liên hệ Manager\.)

 4. Bấm Thuộc tính.

 5. Trên tab chung , bấm nâng cao.

 6. Xóa hộp kiểm nén nội dung để tiết kiệm dung lượng ổ đĩa , và sau đó bấm OK.

  Sau khi bạn đã tắt tính năng nén vào thư mục, thử lại tạo cơ sở dữ liệu.

Bạn đã đăng nhập vào Outlook bằng cách sử dụng tài khoản dành cho khách

Là người dùng dành cho khách, bạn không được phép để tạo cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Tôi đã cài đặt Business Contact Manager cho Outlook, nhưng tôi không được nhắc để tạo cơ sở dữ liệu mới

Trình hướng dẫn khởi động tự động chạy lần đầu tiên bạn chạy Outlook sau khi bạn đã cài đặt và kích hoạt Business Contact Manager cho Outlook. Nếu bạn chọn để chạy trình hướng dẫn khởi động, bạn sẽ được cung cấp cơ hội để tạo một mới Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc hoặc chọn cơ sở dữ liệu hiện có.

 1. Xác nhận rằng Business Contact Manager cho Outlook được cài đặt.

  Cách thực hiện?

  Microsoft Windows XP

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Pa-nen điều khiển, bấm Thêm hoặc loại bỏ chương trình, sau đó bấm loại bỏ chương trình.

  3. Trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình , kiểm tra xem liệu Business Contact Manager cho Outlook 2007 sẽ xuất hiện.

  Windows Vista

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Pa-nen điều khiển, bên dưới chương trình, bấm dỡ cài đặt chương trình.

  3. Trên trang dỡ cài đặt hoặc thay đổi chương trình , kiểm tra xem liệu Business Contact Manager cho Outlook 2007 sẽ xuất hiện.

 2. Nếu Business Contact Manager cho Outlook 2007 không xuất hiện trong danh sách hiện đang được cài đặt chương trình , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Nếu bạn có Business Contact Manager cho Outlook 2007 CD, cài đặt chương trình từ đó CD.

   Cài đặt CD cho Business Contact Manager cho Outlook được đưa vào thao tác sau đây bộ sản phẩm Microsoft Office: Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Small Business 2007và Microsoft Office Ultimate 2007.

  2. Nếu bạn nhận được Business Contact Manager cho Outlook với máy tính của bạn mua (và, do đó, không có đĩa CD) bạn cần phải cấu hình Business Contact Manager cho Outlook.

   Cách thực hiện?

   • Trong Outlook, trên menu Trợ giúp , bấm Cấu hình Business Contact Manager, và làm theo các hướng dẫn.

Đầu trang

Không thể bắt đầu Business Contact Manager cho Outlook

Hãy thử các thủ tục sau đây và sau đó khởi động lại Outlook.

Không thể khởi động Business Contact Manager vì dịch vụ SQL Server (Business Contact Manager cơ sở dữ liệu dịch vụ) không hoạt động.

Tệp cơ sở dữ liệu Business Contact Manager chính, master.mdf và mastlog.ldf, được lưu trữ trong thư mục C:\Program Files\Microsoft SQL Server'MSSQL.1\MSSQL\Data. Thư mục cũng chứa chứng chỉ bảo mật (http://support.microsoft.com/kb/900495) cho phép máy chủ SQL để tạo cơ sở dữ liệu Business Contact Manager. Đôi khi, tài khoản người dùng dịch vụ mạng đăng nhập vào máy chủ SQL không thể truy nhập vào thư mục để cơ sở dữ liệu không thể tạo.

Điều này có thể xảy ra sau khi thay đổi hệ thống tệp cho một ổ đĩa FAT32 thành NTFS trên máy tính chạy Windows XP.

Để cung cấp cho dịch vụ mạng người dùng tài khoản toàn quyền kiểm soát của thư mục MSSQL.1\Data, hoàn thành quy trình sau đây.

Windows XP

 1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm Máy tính của tôi.

 2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Bấm chuột phải vào thư mục dữ liệu , sau đó bấm thuộc tính.

 4. Bấm tab bảo mật , sau đó bấm Thêm.

  Lưu ý: Tab bảo mật không sẵn dùng nếu máy tính của bạn là một phần của một nhóm làm việc chứ không phải là một miền. Hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với trang web quản lý liên hệ công việc (Tất cả các ngôn ngữ) liên hệ với một chuyên gia hỗ trợ. Chi phí có thể áp dụng.

 5. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , nhập Mạng dịch vụ, sau đó bấm Kiểm tra tên.

 6. Bấm OK.

 7. Trên tab bảo mật , bấm Dịch vụ mạng.

  Lưu ý: Tab bảo mật không sẵn dùng nếu máy tính của bạn là một phần của một nhóm làm việc chứ không phải là một miền. Hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với trang web quản lý liên hệ công việc (Tất cả các ngôn ngữ) liên hệ với một chuyên gia hỗ trợ. Chi phí có thể áp dụng.

 8. Trong cột cho phép , bấm vào hộp kiểm Toàn quyền kiểm soát , sau đó bấm OK.

Windows Vista

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính.

 2. Bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây để mở nó:

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL

 3. Bấm chuột phải vào thư mục dữ liệu , sau đó bấm thuộc tính.

 4. Bấm tab bảo mật , sau đó bấm sửa.

 5. Trong hộp thoại quyền cho dữ liệu , bấm Thêm.

 6. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , nhập Mạng dịch vụ, sau đó bấm Kiểm tra tên.

 7. Bấm OK.

 8. Trên tab bảo mật , bấm Dịch vụ mạng.

 9. Trong cột cho phép , bấm vào hộp kiểm Toàn quyền kiểm soát , sau đó bấm OK.

 10. Bắt đầu Outlook với Business Contact Manager.

Dịch vụ SQL Server không khởi động sau khi cấp quyền đối với tài khoản người dùng dịch vụ mạng.

Máy chủ SQL thường sẽ bắt đầu bằng một chứng chỉ bảo mật và không sử dụng mã hóa. Đôi khi, Dịch vụ SQL Server không tắt tính năng mã hóa. Nếu điều này xảy ra, tắt tính năng mã hóa cho phiên bản SQL Server.

Windows XP

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

 2. Bấm hiệu suất và duy trì, sau đó bấm Công cụ quản trị.

 3. Bấm đúp vào máy tính quản lý.

 4. Bấm ứng dụng và dịch vụ, và sau đó bấm đúp vào Quản lý cấu hình SQL Server.

 5. Bấm đúp vào SQL Server 2005 cấu hình mạng.

 6. Bấm chuột phải vào giao thức cho MSSMLBIZ, sau đó bấm thuộc tính.

 7. Trên tab cờ , bấm vào mũi tên ở cuối hàng Bắt buộc mã hóa , sau đó bấm không.

 8. Bấm OK để đóng hộp thoại.

 9. Bấm dịch vụ SQL Server 2005.

 10. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ). sau đó bấm bắt đầu.

 11. Khởi động lại Outlook và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn khởi động.

Windows Vista

 1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

 2. Bấm Microsoft SQL Server 2005, trỏ tới Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

 3. Trong cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , hãy bấm Cấu hình mạng SQL Server 2005.

 4. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào giao thức cho MSSMLBIZ, sau đó bấm thuộc tính.

 5. Trên tab cờ , trong hàng bắt buộc mã hóa, bấm vào mũi tên, sau đó bấm không.

 6. Bắt đầu Outlook, và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn khởi động.

Sử dụng tài khoản người dùng hệ thống cục bộ để đăng nhập vào máy chủ SQL

Nếu sau khi hoàn thành quy trình trước đó, Business Contact Manager sẽ không bắt đầu, hãy dùng tài khoản người dùng hệ thống cục bộ để đăng nhập vào máy chủ SQL.

Windows XP

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

 2. Hãy bấm hiệu suất và duy trì.

 3. Bấm Công cụ quản trị, và sau đó bấm đúp vào dịch vụ.

 4. Bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

 5. Bấm vào Đăng nhập trên tab, sau đó bấm tài khoản Hệ thống cục bộ .

 6. Bắt đầu Outlook và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn khởi động.

Windows Vista

 1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

 2. Bấm Microsoft SQL Server 2005, trỏ tới Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

 3. Trong cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , bấm Dịch vụ SQL Server 2005.

 4. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

 5. Đăng nhập trên tab, bên dưới tài khoản dựng sẵn, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Hệ thống cục bộ.

 6. Bắt đầu Outlook, và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn khởi động.

Đầu trang

Không thể mở cơ sở dữ liệu - đăng nhập không thành công

Lý do phổ biến nhất, thông báo này được hiển thị trong quá trình tạo cơ sở dữ liệu là vì không có tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào dịch vụ SQL Server đọc và viết quyền cho thư mục Business Contact Manager.

Theo mặc định, Dịch vụ SQL Server Nhật ký bằng cách dùng tài khoản người dùng dịch vụ mạng để truy nhập vào thư mục Business Contact Manager để tạo cơ sở dữ liệu. Tài khoản người dùng sử dụng dịch vụ SQL Server có thể đã được thay đổi.

Để giải quyết vấn đề này hoàn tất các thủ tục sau đây:

 1. Xác nhận bản ghi tài khoản người dùng nào vào máy chủ SQL.

  Windows XP

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Hãy bấm hiệu suất và duy trì.

  3. Bấm Công cụ quản trị, và sau đó bấm đúp vào dịch vụ.

  4. Bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

  5. Bấm vào Đăng nhập trên tab, và sau đó lưu ý tên tài khoản được liệt kê trong hộp tài khoản này .

  Windows Vista

  1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

  2. Bấm Microsoft SQL Server 2005, trỏ tới Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

  3. Trong cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , bấm Dịch vụ SQL Server 2005.

  4. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

  5. Đăng nhập trên tab, hãy lưu ý tên tài khoản được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL.

 2. Cấp cho tài khoản người dùng đăng nhập vào máy chủ SQL đọc và viết quyền cho thư mục Business Contact Manager.

  Windows XP

  1. Bấm bắt đầu, sau đó bấm Máy tính của tôi.

  2. Mở thư mục Business Contact Manager bằng cách bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây:

   C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

   nơi [tên] là tên của thư mục tài khoản người dùng không thể tạo cơ sở dữ liệu.

   Đường dẫn là vị trí mặc định của thư mục Business Contact Manager. Một số trong các thư mục trong đường dẫn được ẩn theo mặc định. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ.

  3. Bấm chuột phải vào thư mục Business Contact Manager , sau đó bấm thuộc tính.

  4. Bấm tab bảo mật , sau đó bấm Thêm.

   Lưu ý: Tab bảo mật không sẵn dùng nếu máy tính của bạn là một phần của một nhóm làm việc chứ không phải là một miền. Hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với trang web quản lý liên hệ công việc (Tất cả các ngôn ngữ) liên hệ với một chuyên gia hỗ trợ. Chi phí có thể áp dụng.

  5. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , hãy nhập tên tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL, sau đó bấm Kiểm tra tên.

  6. Bấm OK.

  7. Trên tab bảo mật , bấm vào tên của tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL.

   Lưu ý: Tab bảo mật không sẵn dùng nếu máy tính của bạn là một phần của một nhóm làm việc chứ không phải là một miền. Hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với trang web quản lý liên hệ công việc (Tất cả các ngôn ngữ) liên hệ với một chuyên gia hỗ trợ. Chi phí có thể áp dụng.

  8. Bấm hộp kiểm đọcviết tương ứng, sau đó bấm OK.

  Windows Vista

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Máy tính.

  2. Mở thư mục Business Contact Manager bằng cách bấm đúp vào mỗi thư mục trong đường dẫn sau đây:

   C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

   nơi [tên] là tên của thư mục tài khoản người dùng không thể tạo cơ sở dữ liệu.

   Đường dẫn là vị trí mặc định của thư mục Business Contact Manager. Một số trong các thư mục trong đường dẫn được ẩn theo mặc định. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ.

  3. Bấm chuột phải vào thư mục Business Contact Manager , sau đó bấm thuộc tính.

  4. Bấm tab bảo mật , sau đó bấm sửa.

  5. Trong hộp thoại quyền cho Business Contact Manager , bấm Thêm.

  6. Trong chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm hộp thoại, trong hộp nhập tên đối tượng để chọn , hãy nhập tên tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL, sau đó bấm Kiểm tra tên.

  7. Bấm OK.

  8. Trên tab bảo mật , bấm vào tên của tài khoản người dùng được dùng để đăng nhập vào máy chủ SQL.

  9. Trong cột cho phép , bấm hộp kiểm đọcviết , và sau đó bấm OK.

Đầu trang

Không thể kết nối với máy tính hoặc được chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Tôi nhận được thông báo nói rằng máy tính mình đang tìm kiếm không thể tìm thấy

 • Kiểm tra với người sở hữu cơ sở dữ liệu mà bạn đang tìm cách kết nối đến, và xác nhận tên máy tính.

 • Xác nhận rằng máy tính được kết nối với mạng và có thể truy nhập. Giao thức PING có thể giúp bạn xác nhận trạng thái kết nối của máy tính. Để biết thêm thông tin về giao thức PING, hãy xem trợ giúp Windows.

 • Kiểm tra với người quản trị của máy tính từ xa để xem nếu tường lửa có thể chặn lưu lượng truy nhập mạng. Trong Tường lửa Windows, trên tab ngoại lệ , đảm bảo rằng ngoại lệ máy in chia sẻ tệp và được chọn, sao cho Business Contact Manager cho Outlook có thể phát hiện sự tồn tại của máy tính từ xa để chia sẻ.

Tôi nhận được thông báo rằng, không thể kết nối với cơ sở dữ liệu.

Nhiều khả năng, cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mà bạn muốn sử dụng cơ sở dữ liệu được chia sẻ trên máy tính khác và ngoại tuyến. Xác nhận rằng máy tính nơi có cơ sở dữ liệu được bật. Cơ sở dữ liệu được chia sẻ và tất cả các máy tính kết nối với nó phải đang chạy cùng phiên bản Business Contact Manager cho Outlook.

Nếu cơ sở dữ liệu nằm trên cùng một máy tính, hãy kiểm tra khởi động dịch vụ SQL Server. Để biết thông tin về cách để bắt đầu dịch vụ SQL Server, hãy xem phần này, không thể tạo cơ sở dữ liệu Business Contact Manager - cơ sở dữ liệu tạo được không.

Tôi nhận được thông báo nói rằng máy chủ cơ sở dữ liệu mà tôi đang tìm kiếm là không thể truy nhập

 • Xác nhận rằng cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được chia sẻ tồn tại trên máy tính.

 • Xác nhận rằng thiết đặt tường lửa trên máy tính từ xa cho phép kết nối cơ sở dữ liệu Business Contact Manager (thông qua cổng TCP 5356).

 • Xác nhận rằng máy tính mà cơ sở dữ liệu nằm được bật.

 • Cơ sở dữ liệu trên máy tính từ xa có thể ngừng hoặc tạm dừng. Xác nhận rằng dịch vụ cơ sở dữ liệu, SQL Server, đang chạy.

  Cách thực hiện?

  Bắt đầu dịch vụ SQL Server

  Windows XP

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Hãy bấm hiệu suất và duy trì.

  3. Bấm Công cụ quản trị, và sau đó bấm đúp vào dịch vụ.

  4. Cuộn xuống đến SQL Server (MSSMLBIZ), hãy bấm vào nó, sau đó bấm bắt đầu.

  Windows Vista

  1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

  2. Bấm Microsoft SQL Server 2005, trỏ tới Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

  3. Trong cửa sổ Trình quản lý cấu hình SQL Server , trong ngăn bên trái, bấm Dịch vụ SQL Server 2005.

  4. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm bắt đầu.

  5. Mở lại Microsoft Outlook. Bây giờ, bạn sẽ có thể kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

   Để biết thêm thông tin về Microsoft SQL Server Express, đi tới trang Web hỗ trợ Microsoft, và tham khảo cơ sở kiến thức.

Tôi nhận được một thông báo rằng cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mình đang tìm kiếm không thể tìm thấy

 • Xác nhận với chủ sở hữu cơ sở dữ liệu bạn đã được cấp quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu được chia sẻ.

 • Xác nhận rằng bạn có cùng phiên bản của Business Contact Manager cho Outlook đã cài đặt như phiên bản được sử dụng cơ sở dữ liệu được chia sẻ. Bạn không thể sử dụng cơ sở dữ liệu được chia sẻ bằng một phiên bản của Business Contact Manager cho Outlook khác nhau từ phiên bản mà bạn đã cài đặt.

Đầu trang

Không thể khôi phục cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Tôi nhận được thông báo nói rằng tôi không thể khôi phục cơ sở dữ liệu vì tôi không được ủy quyền để sao lưu hoặc khôi phục cơ sở dữ liệu hoặc tôi không phải là người sở hữu cơ sở dữ liệu.

Bạn không phải là người sở hữu cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu bạn muốn khôi phục. Đôi khi, sau khi nâng cấp từ Windows XP Windows Vista, chủ sở hữu cơ sở dữ liệu không được nhận dạng là chủ sở hữu cơ sở dữ liệu. Để khôi phục cơ sở dữ liệu, bạn phải là người quản trị trên máy tính nơi bạn muốn khôi phục cơ sở dữ liệu, và bạn phải đang chạy Outlook là người quản trị. Hãy làm như sau:

 • Yêu cầu người quản trị hệ thống của bạn để thêm bạn vào nhóm người quản trị hoặc thêm chính bạn vào nhóm người quản trị.

 • Chạy Outlook là người quản trị.

Cách thực hiện?

 1. Trong Outlook, trên menu tệp , bấm thoát để đóng Outlook.

 2. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm máy tính.

 3. Bấm ổ đĩa C, có tên là Local Disk (C), để khám phá ổ cứng của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager hoặc hệ thống Office 2007 vào ổ đĩa khác nhau, hãy duyệt đến vị trí đó.

 4. Bấm Tệp chương trình, sau đó bấm Microsoft Office.

 5. Bấm Office 12.

 6. Bấm chuột phải vào biểu tượng Outlook , sau đó bấm chạy là người quản trị.

Bây giờ bạn có thể thực hiện tất cả người quản trị nhiệm vụ trong Outlook, bao gồm việc khôi phục cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Đầu trang

SQL Server không cài đặt hoặc bắt đầu

Tôi nhận được một thông báo rằng Microsoft SQL Server có chưa được cài đặt

Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được xây dựng bằng cách dùng Microsoft SQL Server. Không có SQL Server, bạn sẽ không thể sử dụng Business Contact Manager cho Outlook. Để được trợ giúp với SQL Server, đi tới trang Web hỗ trợ Microsoft, và tham khảo cơ sở kiến thức.

Dịch vụ SQL Server không bắt đầu tự động

Trong hầu hết các trường hợp, SQL Server, được cài đặt với Business Contact Manager cho Outlook khởi động tự động. Business Contact Manager cho Outlook sẽ không khởi động nếu dịch vụ SQL không bắt đầu. Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ thư nào khác, và bạn không nhìn thấy menu Business Contact Manager cho Outlook , bắt đầu dịch vụ SQL Server theo cách thủ công bằng cách hoàn tất thủ tục sau đây:

Trong Windows XP

 1. Bấm bắt đầu, bấm chuột phải vào Máy tính của tôi, sau đó bấm quản lý.

 2. Bấm đúp vào ứng dụng và dịch vụ để bung rộng danh sách.

 3. Bấm đúp vào dịch vụ.

 4. Trong cửa sổ dịch vụ , hãy bấm MSSQL$ MSMLBIZ.

 5. Trong cột trạng thái , xác nhận rằng dịch vụ MSSQL$ MSMLBIZ không khởi động.

 6. Bấm khởi động lại dịch vụ.

 7. Đóng cửa sổ Quản lý máy tính , và sau đó bắt đầu Outlook.

Trong Windows Vista

 1. Bấm bắt đầu, bấm chuột phải vào máy tính, sau đó bấm quản lý.

 2. Bấm ứng dụng và dịch vụ.

 3. Bấm đúp vào dịch vụ.

 4. Trong cửa sổ dịch vụ , hãy bấm SQL Server (MSSMLBIZ).

 5. Trong cột trạng thái, xác nhận rằng dịch vụ SQL Server (MSSMLBIZ) không khởi động.

 6. Bấm khởi động lại dịch vụ.

 7. Đóng cửa sổ Quản lý máy tính , và sau đó bắt đầu Outlook.

Tôi muốn dùng Business Contact Manager cho Outlook với SQL Server Express bản thể hiện tên khác

Nếu cơ sở dữ liệu Business Contact Manager trên máy tính cục bộ của bạn, thay vì nó đang được chia sẻ từ máy tính từ xa, được hỗ trợ SQL Server Express tên đối tượng là MSSMLBIZ. Tên Phiên bản khác không được hỗ trợ.

Thay vì cố gắng dùng Business Contact Manager cho Outlook với một tên đối tượng không được hỗ trợ, cài đặt phiên bản SQL Server Express khác và đặt tên MSSMLBIZ. Phiên bản SQL Server Express cần đăng nhập bằng tài khoản người dùng dịch vụ mạng dựng sẵn.

Để xác nhận rằng phiên bản SQL Server Nhật ký bằng cách dùng tài khoản người dùng dịch vụ mạng, hoàn thành quy trình sau đây trong Windows Vista:

 1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Tất cả các Chương trình.

 2. Bấm Microsoft SQL Server 2005, sau đó bấm Công cụ cấu hình.

 3. Bấm Quản lý cấu hình dịch vụ SQL.

 4. Bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

 5. Bên dưới tài khoản dựng sẵn, xác nhận rằng Dịch vụ mạng xuất hiện.

 6. Bấm OK để đóng hộp thoại thuộc tính SQL Server (MSSMLBIZ) .

 7. Bắt đầu Outlook để bắt đầu Trình hướng dẫn khởi động Business Contact Manager, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

Không thể cài đặt SQL Server

Mã lỗi 2147746132 (0x80040154) được hiển thị. Hãy thử sử dụng công cụ chẩn đoán WMI để tìm hiểu thêm thông tin về lỗi. Công cụ được tìm thấy ở đây: http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/help/wmidiag.mspx

Nếu bạn có câu hỏi bổ sung về SQL Server Express, hãy thử đăng chúng trên SQL Server Express diễn đàn trên MSDN: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowForum.aspx?ForumID=385&SiteID=1

Đầu trang

Không thể di chuyển cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Tôi thấy thông báo, di chuyển cơ sở dữ liệu đã không thành công sau khi chọn cơ sở dữ liệu hiện có

Hãy thử một lần nữa để sử dụng cơ sở dữ liệu, bằng cách bấm chọn cơ sở dữ liệu hiện có trong trình hướng dẫn khởi động.

Nếu bạn tiếp tục nhận thư đã được di chuyển cơ sở dữ liệu không thành công , hãy thử cách sau:

 1. Dỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007.

  Cách thực hiện?

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Bấm Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.

  3. Bấm Business Contact Manager cho Outlook 2007, sau đó bấm Thay đổi/loại bỏ.

 2. Cài đặt lại Business Contact Manager cho Outlook 2003.

 3. Trong trình hướng dẫn khởi động, bấm chọn cơ sở dữ liệu, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

 4. Xuất tất cả thông tin trong cơ sở dữ liệu Business Contact Manager cho Outlook 2003.

  Cách thực hiện?

  1. Trên menu tệp , trỏ tới nhập và xuất, sau đó bấm Business Contact Manager cho Outlook..

  2. Bấm xuất một tệp.

  3. Bấm dữ liệu Business Contact Manager (.bcm), và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

 5. Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook 2007.

 6. Trong trình hướng dẫn khởi động, bấm tạo cơ sở dữ liệu mới, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

 7. Trên menu tệp , trỏ tới nhập và xuất, sau đó bấm Business Contact Manager cho Outlook.

 8. Bấm nhập tệp.

 9. Bấm dữ liệu Business Contact Manager (.bcm), và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình của bạn.

Nếu di chuyển cơ sở dữ liệu vẫn sẽ được không thành công, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ cho Microsoft Office Outlook 2007 với Business Contact Manager (Tất cả các ngôn ngữ) web site. Chi phí có thể áp dụng.

Đầu trang

Không thể tải cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Tôi nhận được một thông báo rằng cơ sở dữ liệu của tôi không thể tải sau khi nâng cấp lên Windows Vista từ Windows XP.

Một vài Business Contact Manager cho Outlook Hiển thị thư cho biết rằng xảy ra sự cố với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager sau khi nâng cấp lên Windows Vista.

Thông báo sau đây có thể được hiển thị:

 • Business Contact Manager cho Outlook không thể kết nối với cơ sở dữ liệu được chia sẻ.

  • Không thể tải cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

  • Hành động này không thể hoàn tất vì Business Contact Manager không thể truy nhập cơ sở dữ liệu

  • Lỗi đã xảy ra khi thiết lập kết nối với máy chủ

Hãy thử cách sau:

Thay đổi thuộc tính đăng nhập trên cho phiên bản SQL Server (MSSMLBIZ) với Hệ thống cục bộ.

Cách thực hiện?

 1. Trong Windows Vista, hãy bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Tất cả chương trình.

 2. Bấm Microsoft SQL Server 2005, trỏ tới Công cụ cấu hình, sau đó bấm Quản lý cấu hình SQL Server.

 3. Trong Trình quản lý cấu hình SQL Server, cửa sổ, bấm Dịch vụ SQL Server 2005, bấm chuột phải vào SQL Server (MSSMLBIZ), sau đó bấm thuộc tính.

 4. Bên dưới tài khoản dựng sẵn, bấm Hệ thống cục bộ, sau đó bấm OK.

 5. Khởi động lại Outlook.

Đầu trang

Loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook

Tôi muốn loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook từ tất cả hồ sơ người dùng trên máy tính

Dỡ cài đặt Business Contact Manager cho Outlook loại bỏ nó khỏi tất cả người dùng trên máy tính đó.

Bạn có thể cần phải loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook nếu Outlook không thể mở hoặc nếu bạn muốn dừng trình hướng dẫn khởi động từ Hiển thị và bỏ qua tạo cơ sở dữ liệu.

 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

 2. Bấm Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.

 3. Bấm Business Contact Manager cho Outlook 2007, sau đó bấm Thay đổi/loại bỏ.

Bạn có thể loại bỏ Business Contact Manager cho Outlook từ hồ sơ của riêng bạn trên máy tính có nhiều người dùng và nó sẽ không bị loại bỏ từ hồ sơ người dùng khác.

Cách thực hiện?

 1. Trên menu tệp , bấm Quản lý tệp dữ liệu.

 2. Bấm tab Tệp Dữ liệu.

 3. Bấm Business Contact Manager, sau đó bấm loại bỏ.

Thư mục Business Contact Manager bị thiếu

Tôi không thể nhìn thấy thư mục Business Contact Manager của tôi

Nếu thư mục Business Contact Manager của bạn không xuất hiện trong Ngăn dẫn hướng, bạn cần phải liên kết Business Contact Manager cho Outlook với hồ sơ của bạn.

 1. Trên menu tệp , bấm Quản lý tệp dữ liệu.

 2. Bấm tab Tệp Dữ liệu.

 3. Bấm Thêm.

 4. Trong hộp thoại Tệp dữ liệu Outlook mới , dưới kiểu lưu trữ, bấm Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

 5. Bấm OK.

 6. Trong trình hướng dẫn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn đã cài đặt Business Contact Manager cho Outlook lần đầu tiên, hãy bấm tạo cơ sở dữ liệu mới.

  • Trong hộp tên cơ sở dữ liệu , hãy nhập tên cho cơ sở dữ liệu mới, theo mặc định MSSmallBusiness, sau đó bấm tiếp theo.

  • Nếu bạn đang khôi phục cơ sở dữ liệu trước đó, hãy bấm chọn cơ sở dữ liệu hiện có.

  • Trong hộp tên máy tính , hãy nhập tên của máy tính mà cơ sở dữ liệu được đặt, sau đó bấm kết nối.

  • Trong hộp tên cơ sở dữ liệu , bấm cơ sở dữ liệu mà bạn muốn khôi phục, sau đó bấm tiếp theo.

 7. Khởi động lại Outlook.

Đầu trang

Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager ở đâu?

Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của tôi ở đâu?

Tên của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager là tên người sở hữu cơ sở dữ liệu đã dùng khi người tạo cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu Business Contact Manager là cơ sở dữ liệu SQL Server, do vậy cơ sở dữ liệu có hai cấu phần, cơ sở dữ liệu chính và tệp nhật ký cho cơ sở dữ liệu.

Các tệp cơ sở dữ liệu nằm trong thư mục sau đây:

Windows XP

Trong Windows XP, tệp nhật ký và cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được lưu trữ trong thư mục sau đây:

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu tên là tên, theo mặc định MSSmallBusiness của cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Lưu ý: Bạn phải hiển thị ẩn tệp và thư mục cho một số tệp trong đường dẫn. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ

C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu tên là tên, theo mặc định MSSmallBusiness, cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Windows Vista

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.mdf>

đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu tên là tên, theo mặc định MSSmallBusiness, cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Lưu ý: Bạn phải hiển thị ẩn tệp và thư mục cho một số tệp trong đường dẫn. Để biết thông tin về cách hiển thị thư mục ẩn, hãy xem Trợ giúp và hỗ trợ

C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\<databasename.ldf>

đó tên người dùng là tên của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu tên là tên, theo mặc định MSSmallBusiness, cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook trên một máy chủ

Tôi muốn cài đặt Business Contact Manager cho Outlook trên một máy chủ từ xa

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Business Contact Manager cho Outlook trên một máy chủ từ xa, cài đặt Công cụ quản trị cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Đầu trang

Bản ghi và mục sẽ không sắp xếp chính xác

Bản ghi và mục của tôi đang không sắp xếp chính xác

Để đúng cách sắp xếp bản ghi và mục trong một cơ sở dữ liệu, bạn cần phải dùng cùng phiên bản ngôn ngữ Business Contact Manager cho Outlook làm phiên bản ngôn ngữ của Windows được cài đặt trên máy tính của bạn.

Để biết thêm thông tin về phiên bản ngôn ngữ, hãy xem chủ đề tùy chọn ngôn ngữ và khu vực trong cửa sổ trợ giúp.

Đầu trang

Nhập dữ liệu công việc

Tôi đang tìm kiếm thông tin về cách nhập dữ liệu nghiệp vụ từ một chương trình khác nhau.

Để biết thông tin về việc nhập dữ liệu nghiệp vụ từ một chương trình khác nhau, hãy xem nhập và xuất dữ liệu nghiệp vụ trong Business Contact Manager.

Các vấn đề nhóm làm việc chỉ

Tôi nhận được một thông báo rằng tài khoản người dùng từ xa mà tôi đang tìm kiếm có thể không thể tìm thấy

Trong môi trường nhóm làm việc , bạn phải có tài khoản người dùng trên máy tính mà cơ sở dữ liệu được chia sẻ tin. Kiểm tra với người quản trị của máy tính từ xa để xác nhận rằng tài khoản người dùng của bạn tồn tại.

Tôi khôi phục cơ sở dữ liệu được chia sẻ, nhưng người dùng không thể truy nhập cơ sở dữ liệu

Nếu bạn đã khôi phục cơ sở dữ liệu đã được chia sẻ với máy tính khác, cũ tên người dùng và mật khẩu sẽ không thể nhận ra máy tính mới. Bạn phải ngừng chia sẻ cơ sở dữ liệu và sau đó chia sẻ nó lại sau khi bạn đã khôi phục nó. Trong quá trình chia sẻ một lần nữa, sau đó bạn có thể thêm người dùng truy nhập cơ sở dữ liệu.

Tôi nhận được một thông báo xác thực tài khoản người dùng từ xa của tôi không thành công

Xác nhận với người quản trị của máy tính từ xa mà không chia sẻ tệp đơn giản được kích hoạt và cơ sở dữ liệu được chia sẻ.

Tôi nhận được một thông báo như sau: đăng nhập thất bại: người dùng tài khoản hạn chế

Máy tính mà cơ sở dữ liệu nằm trú không cho phép mật khẩu trống, có thể có hạn chế đăng nhập bằng giờ hoặc có thể có một chính sách hạn chế tần suất thay đổi mật khẩu được phép. Cân nhắc việc yêu cầu người quản trị để đặt lại mật khẩu của bạn theo cách thủ công.

Đầu trang

Tôi nhận được một thông báo rằng mật khẩu không đáp ứng các yêu cầu chính sách mật khẩu.

Máy tính mà cơ sở dữ liệu tin có thể có các chính sách mật khẩu yêu cầu một độ dài tối thiểu mật khẩu hoặc các ký tự đặc biệt được bao gồm trong mật khẩu, hoặc lịch sử mật khẩu có thể được theo dõi để đảm bảo mật khẩu có sẵn trước không dùng lại. Cân nhắc việc yêu cầu người quản trị để thay đổi mật khẩu của bạn theo cách thủ công.

Tôi nhận được một thông báo đó Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager không thể thay đổi mật khẩu của tôi

 • Tài khoản của bạn từ xa có thể đã bị khóa. Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn nhập mật khẩu của bạn từ xa không chính xác và chính sách bảo mật được cấu hình để khóa xuất tài khoản người dùng sau khi một số thiết đặt lần thử đăng nhập không thành công. Người quản trị có thể cần đặt lại tài khoản người dùng của bạn.

 • Tài khoản của bạn từ xa có thể không sẵn dùng. Cân nhắc việc yêu cầu người quản trị để đặt lại tài khoản của bạn.

 • Tài khoản của bạn từ xa có thể thiết đặt người dùng phải thay đổi mật khẩu đăng nhập tiếp theo được bật. Bạn không thể dùng chức năng thay đổi mật khẩu từ xa cho Business Contact Manager cho Outlook nếu thiết đặt này được bật. Yêu cầu người quản trị của máy tính từ xa để tắt thiết đặt này trên tài khoản người dùng từ xa của bạn, hoặc theo cách thủ công đặt lại mật khẩu của bạn.

 • Tài khoản của bạn từ xa có thể thiết đặt người dùng không thể thay đổi mật khẩu được bật. Người quản trị phải đặt lại mật khẩu của bạn theo cách thủ công hoặc tắt thiết đặt này trên tài khoản người dùng của bạn.

 • Nếu bạn có một mật khẩu trống, sử dụng mật khẩu trống cho mạng xác thực có thể bị vô hiệu hóa. Chúng tôi khuyên bạn dùng mật khẩu không trống để truy nhập cơ sở dữ liệu từ xa Business Contact Manager.

Đầu trang

Các tài nguyên khác

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×