×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Keyboard shortcuts for international characters

For keyboard shortcuts in which you press two or more keys simultaneously, the keys to press are separated by a plus sign (+) in Word Help. For keyboard shortcuts in which you press one key immediately followed by another key, the keys to press are separated by a comma (,).

To type a lowercase character by using a key combination that includes the SHIFT key, hold down the CTRL+SHIFT+symbol keys simultaneously, and then release them before you type the letter.

To insert this

Press

à, è, ì, ò, ù,
À, È, Ì, Ò, Ù

CTRL+` (ACCENT GRAVE), the letter

á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

CTRL+' (APOSTROPHE), the letter

â, ê, î, ô, û
Â, Ê, Î, Ô, Û

CTRL+SHIFT+^ (CARET), the letter

ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ

CTRL+SHIFT+~ (TILDE), the letter

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ

CTRL+SHIFT+: (COLON), the letter

å, Å

CTRL+SHIFT+@, a or A

æ, Æ

CTRL+SHIFT+&, a or A

œ, Œ

CTRL+SHIFT+&, o or O

ç, Ç

CTRL+, (COMMA), c or C

ð, Ð

CTRL+' (APOSTROPHE), d or D

ø, Ø

CTRL+/, o or O

¿

ALT+CTRL+SHIFT+?

¡

ALT+CTRL+SHIFT+!

ß

CTRL+SHIFT+&, s

The Unicode character for the specified Unicode (hexadecimal) character code

The character code, ALT+X

For example, to insert the euro currency symbol Euro currency symbol , press 20AC, and then hold down the ALT key and press X.

The ANSI character for the specified ANSI (decimal) character code

ALT+the character code (on the numeric keypad)

Note: Make sure that NUM LOCK is on before you type the character code.

For example, to insert the euro currency symbol, hold down the ALT key and press 0128 on the numeric keypad.

Note: If you type extensively in another language, you may prefer to switch to a different keyboard instead.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×