Kết nối không hoàn tất trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn nhận được thông báo này khi bạn tìm cách kết nối với cơ sở dữ liệu nằm trên máy tính khác, và kết nối không được hoàn thành. Các lý do có thể nhất cho kết nối không hoàn thành là:

  • Tên người dùng không có được cấp quyền truy nhập trên máy tính mà cơ sở dữ liệu được đặt.

    Để cung cấp cho bạn quyền truy nhập, chủ sở hữu cơ sở dữ liệu phải tạo tài khoản người dùng cho bạn trên máy tính đó. Chủ sở hữu cơ sở dữ liệu cũng phải cho phép bạn truy nhập vào cơ sở dữ liệu bằng cách chọn tên của bạn trên trang Chọn người dùng của trình hướng dẫn Quản lý chia sẻ . Liên hệ với chủ sở hữu cơ sở dữ liệu để yêu cầu hoặc xác nhận rằng bạn đã được cấp quyền truy nhập.

  • Mật khẩu mà bạn đang dùng để đăng nhập vào máy tính từ xa (máy tính mà cơ sở dữ liệu nằm) không khớp với mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào máy tính cục bộ của bạn (máy tính bạn hiện đang dùng).

    Để có được quyền truy nhập, bạn phải thay đổi mật khẩu của bạn từ xa (mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào máy tính mà cơ sở dữ liệu nằm) để khớp với mật khẩu cục bộ của bạn (mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào máy tính mà bạn hiện đang dùng). Bấm vào nút Thay đổi mật khẩu .

  • Mỗi máy tính phải đang chạy cùng phiên bản Business Contact Manager cho Outlook cho mỗi người dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được chia sẻ.

Mẹo: Chủ sở hữu cơ sở dữ liệu phải chọn hộp kiểm với người dùng làm việc trên các máy tính khác trong mạng của tôi trong trình hướng dẫn Quản lý chia sẻ để cấp quyền truy nhập cho người nào đó sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu được chia sẻ từ một máy tính khác. Để thêm người dùng mới có tên không được liệt kê, trên trang Chọn người dùng , hãy bấm Thêm người dùng mới. Nếu bạn là một phần của một nhóm làm việc, người sở hữu cơ sở dữ liệu phải xác định một mật khẩu tạm thời cho mỗi người dùng. Mật khẩu không để trống.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×