Kết nối không hoàn tất trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn nhận được thông báo này khi bạn tìm cách kết nối với cơ sở dữ liệu nằm trên máy tính khác, và kết nối không được hoàn thành. Các lý do có thể nhất cho kết nối không hoàn thành là:

  • Tên người dùng không có được cấp quyền truy nhập trên máy tính mà cơ sở dữ liệu được đặt.

    Để truy cập, chủ sở hữu cơ sở dữ liệu phải tạo tài khoản người dùng cho bạn để bạn truy nhập cơ sở dữ liệu nằm trên máy tính đó. Chủ sở hữu cơ sở dữ liệu cũng phải cho phép bạn truy nhập vào cơ sở dữ liệu bằng cách chọn tên của bạn trên trang Chọn người dùng của trình hướng dẫn cơ sở dữ liệu chia sẻ. Liên hệ với chủ sở hữu cơ sở dữ liệu để yêu cầu hoặc xác nhận rằng bạn đã được cấp quyền truy nhập.

  • Mật khẩu mà bạn đang dùng để đăng nhập vào máy tính từ xa (máy tính mà cơ sở dữ liệu nằm) không khớp với mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào máy tính cục bộ của bạn (máy tính bạn hiện đang dùng).

    Để có được quyền truy nhập, bạn phải thay đổi mật khẩu của bạn từ xa (mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào máy tính mà cơ sở dữ liệu nằm) để khớp với mật khẩu cục bộ của bạn (mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào máy tính mà bạn hiện đang dùng). Để thực hiện điều này, hãy bấm vào nút Thay đổi mật khẩu .

    Thay đổi mật khẩu      Bấm Thay đổi mật khẩu để thay đổi mật khẩu trên máy tính từ xa để khớp với mật khẩu được dùng trên máy tính cục bộ của bạn.

  • Mỗi máy tính phải đang chạy Business Contact Manager cho Outlook 2007 để kết nối với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager được chia sẻ.

Mẹo: Chủ sở hữu cơ sở dữ liệu phải chọn hộp kiểm với người dùng làm việc trên các máy tính khác trong mạng của tôi trong trình hướng dẫn Cơ sở dữ liệu chia sẻ để cấp quyền truy nhập cho người nào đó sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu được chia sẻ từ một máy tính khác. Để thêm người dùng mới có tên không được liệt kê, trên trang Chọn người dùng , hãy bấm Thêm người dùng mới. Bạn phải xác định một mật khẩu tạm thời cho mỗi người dùng. Mật khẩu không để trống.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×