Kết nối với Analysis Services

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo kết nối động từ sổ làm việc Excel với nguồn dữ liệu Dịch vụ phân tích , sau đó làm mới kết nối đó khi dữ liệu được Cập Nhật.

Sử dụng trải nghiệm lấy & biến đổi (Power Query) của Excel để kết nối với Dịch vụ phân tích.

 1. Đi tới dữ liệu > lấy dữ liệu ngoài > từ cơ sở dữ liệu > từ dịch vụ phân tích. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , hãy bấm Lấy dữ liệu ngoài > Từ nguồn khác > Từ dịch vụ phân tích.

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu được hiển thị. Hướng dẫn này có ba ngăn.

  • Kết nối với Máy chủ Cơ sở dữ liệu

  • Chọn cơ sở dữ liệu và bảng

  • Lưu tệp kết nối dữ liệu và kết thúc

 2. Trong ngăn kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu , trong hộp tên máy chủ , hãy nhập tên máy chủ cơ sở dữ liệu OLAP.

  Mẹo: Nếu bạn biết tên của tệp khối vuông ngoại tuyến mà bạn muốn kết nối, bạn có thể nhập đường dẫn tệp hoàn tất, tên tệp và phần mở rộng.

 3. Dưới đăng nhập chứng danh, thực hiện một trong các thao tác sau đây, sau đó bấm tiếp theo:

  • Để sử dụng Windows tên người dùng và mật khẩu hiện tại của bạn, hãy bấm Sử dụng xác thực Windows.

  • Để nhập một tên cơ sở dữ liệu người dùng và mật khẩu, bấm sử dụng tên người dùng và mật khẩu sau, sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn trong hộp Tên người dùngmật khẩu tương ứng.

 4. Trong ngăn chọn cơ sở dữ liệu có chứa dữ liệu mà bạn muốn , hãy chọn cơ sở dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

  Để kết nối với một cube cụ thể trong cơ sở dữ liệu, hãy đảm bảo rằng các kết nối với khối cụ thể hoặc bảng được chọn, sau đó chọn một khối từ danh sách.

 5. Trong ngăn lưu tệp kết nối dữ liệu và kết thúc , trong hộp Tên tệp , thay đổi tên tệp mặc định khi cần thiết (tùy chọn).

 6. Bấm duyệt để thay đổi vị trí tệp mặc định của Nguồn dữ liệu của tôi, hoặc kiểm tra tên tệp hiện có.

 7. Trong hộp mô tả, Tên thân thiện, và Từ khóa tìm kiếm , nhập mô tả của tệp, tên thân thiện và từ tìm kiếm phổ biến (Tất cả là tùy chọn).

 8. Để đảm bảo rằng tệp kết nối được dùng khi PivotTable được làm mới, hãy bấm luôn tìm cách sử dụng tệp này để làm mới dữ liệu này.

  Chọn hộp kiểm này đảm bảo rằng bản Cập Nhật cho tệp kết nối sẽ luôn được sử dụng tất cả sổ làm việc dùng tệp kết nối đó.

 9. Bấm kết thúc để đóng trình hướng dẫn kết nối dữ liệu.

 10. Trong hộp thoại Nhập dữ liệu , bên dưới chọn cách bạn muốn xem dữ liệu này trong sổ làm việc của bạn, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo chỉ báo cáo PivotTable, hãy bấm Báo cáo PivotTable.

  • Để tạo báo cáo PivotTable và báo cáo PivotChart, bấm báo cáo PivotTable và PivotChart.

  • Để lưu trữ kết nối đã chọn trong sổ làm việc để sử dụng sau này, hãy bấm Chỉ tạo kết nối. Chọn hộp kiểm này đảm bảo kết nối được dùng bởi công thức có chứa các hàm khối bạn tạo và bạn không muốn tạo báo cáo PivotTable.

 11. Bên dưới nơi bạn muốn đặt dữ liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đặt báo cáo PivotTable trong trang tính hiện có, chọn trang tính hiện có, sau đó nhập tham chiếu ô của ô đầu tiên trong phạm vi ô mà bạn muốn xác định báo cáo PivotTable.

   Bạn cũng có thể bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại, hãy chọn ô đầu trên trang tính mà bạn muốn dùng, rồi nhấn Bung rộng hộp thoại Ảnh nút .

  • Để đặt báo cáo PivotTable trong trang tính mới bắt đầu từ ô A1, hãy bấm trang tính mới.

  • Để xác nhận hoặc thay đổi thuộc tính kết nối, bấm thuộc tính, thực hiện các thay đổi cần thiết trong hộp thoại Thuộc tính kết nối , sau đó bấm OK.

Trình hướng dẫn Kết nối dữ liệu

 1. Trên tab dữ liệu , trong nhóm Lấy dữ liệu ngoài , bấm Từ nguồn khác, sau đó bấm Từ Analysis Services.

  Ảnh Ribbon Excel

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu được hiển thị. Hướng dẫn này có ba ngăn.

  • Kết nối với Máy chủ Cơ sở dữ liệu

  • Chọn cơ sở dữ liệu và bảng

  • Lưu tệp kết nối dữ liệu và kết thúc

 2. Trong ngăn kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu , trong hộp tên máy chủ , hãy nhập tên máy chủ cơ sở dữ liệu OLAP.

  Mẹo: Nếu bạn biết tên của tệp khối vuông ngoại tuyến mà bạn muốn kết nối, bạn có thể nhập đường dẫn tệp hoàn tất, tên tệp và phần mở rộng.

 3. Dưới đăng nhập chứng danh, thực hiện một trong các thao tác sau đây, sau đó bấm tiếp theo:

  • Để sử dụng Windows tên người dùng và mật khẩu hiện tại của bạn, hãy bấm Sử dụng xác thực Windows.

  • Để nhập một tên cơ sở dữ liệu người dùng và mật khẩu, bấm sử dụng tên người dùng và mật khẩu sau, sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn trong hộp Tên người dùngmật khẩu tương ứng.

 4. Trong ngăn chọn cơ sở dữ liệu có chứa dữ liệu mà bạn muốn , hãy chọn cơ sở dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

  Để kết nối với một cube cụ thể trong cơ sở dữ liệu, hãy đảm bảo rằng các kết nối với khối cụ thể hoặc bảng được chọn, sau đó chọn một khối từ danh sách.

 5. Trong ngăn lưu tệp kết nối dữ liệu và kết thúc , trong hộp Tên tệp , thay đổi tên tệp mặc định khi cần thiết (tùy chọn).

  Bấm duyệt để thay đổi vị trí tệp mặc định của Nguồn dữ liệu của tôi, hoặc kiểm tra tên tệp hiện có.

 6. Trong hộp mô tả, Tên thân thiện, và Từ khóa tìm kiếm , nhập mô tả của tệp, tên thân thiện và từ tìm kiếm phổ biến (Tất cả là tùy chọn).

 7. Để đảm bảo rằng tệp kết nối được dùng khi PivotTable được làm mới, hãy bấm luôn tìm cách sử dụng tệp này để làm mới dữ liệu này.

  Chọn hộp kiểm này đảm bảo rằng bản Cập Nhật cho tệp kết nối sẽ luôn được sử dụng tất cả sổ làm việc dùng tệp kết nối đó.

 8. Bấm kết thúc để đóng trình hướng dẫn kết nối dữ liệu.

 9. Trong hộp thoại Nhập dữ liệu , bên dưới chọn cách bạn muốn xem dữ liệu này trong sổ làm việc của bạn, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo chỉ báo cáo PivotTable, hãy bấm Báo cáo PivotTable.

  • Để tạo báo cáo PivotTable và báo cáo PivotChart, bấm báo cáo PivotTable và PivotChart.

  • Để lưu trữ kết nối đã chọn trong sổ làm việc để sử dụng sau này, hãy bấm Chỉ tạo kết nối. Chọn hộp kiểm này đảm bảo kết nối được dùng bởi công thức có chứa các hàm khối bạn tạo và bạn không muốn tạo báo cáo PivotTable.

 10. Bên dưới nơi bạn muốn đặt dữ liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để đặt báo cáo PivotTable trong trang tính hiện có, chọn trang tính hiện có, sau đó nhập tham chiếu ô của ô đầu tiên trong phạm vi ô mà bạn muốn xác định báo cáo PivotTable.

   Bạn cũng có thể bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại, hãy chọn ô đầu trên trang tính mà bạn muốn dùng, rồi nhấn Bung rộng hộp thoại Ảnh nút .

 11. Để đặt báo cáo PivotTable trong trang tính mới bắt đầu từ ô A1, hãy bấm trang tính mới.

 12. Để xác nhận hoặc thay đổi thuộc tính kết nối, bấm thuộc tính, thực hiện các thay đổi cần thiết trong hộp thoại Thuộc tính kết nối , sau đó bấm OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×