×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Indicators field

The Indicators field shows symbols that give you a heads-up about different aspects of each task or resource.

Indicators column in Project

Misc

2016

2013

2010

Description

Indicators column header

Indicators column header

Indicators column header

Indicators column header.

Note

Note

Note

The task, resource, engagement, or assignment has a note attached to it.

Hyperlink

Hyperlink

Hyperlink

The task, resource, or assignment has a hyperlink associated with it.

Tasks

2016

2013

2010

Description

Recurring task

Recurring task

Recurring task

The task is a recurring task.

Completed

Completed

Completed

The task is complete.

Inserted project

Inserted project

Inserted project

The task is an inserted project.

Inserted project is read-only

Inserted project is read-only

Inserted project is read-only

The task is an inserted project that is read-only.

Calendar applied

Calendar applied

Calendar applied

The task has a calendar applied to it.

Non-intersecting calendars

Non-intersecting calendars

Non-intersecting calendars

The task has non-intersecting task and resource calendars.

Task finished late

Task finished late

Task finished late

The task finishes on a date that is later than its deadline date.

Constraints

2016

2013

2010

Description

Inflexible constraint

Inflexible constraint

Inflexible constraint

The task has an inflexible constraint, such as the following:

  • Must Finish On

  • Must Start On

Moderate constraint

Moderate constraint

Moderate constraint

The task has a moderately flexible constraint, such as the following:

  • Finish No Earlier Than

  • Finish No Later Than

  • Start No Earlier Than

  • Start No Later Than

Constraint error

Constraint error

Constraint error

The task has not been scheduled or completed within the constraint's time frame.

Deliverables and dependencies

2016

2013

2010

Description

Deliverable

Deliverable

Deliverable

The task has a deliverable associated with it that another project depends on for its completion.

Dependency

Dependency

Dependency

The task has an external dependency on a task in another project.

Resources

2016

2013

2010

Description

Overallocated

Overallocated Level resource

Overallocated Level resource

Resource is overallocated and needs leveling.

Local resource

Local resource

NA

Resource is local to the project, and requires approval for assignments.

Generic resource

Generic resource

Generic resource

Resource is generic.

Engagement required

NA

NA

There is no engagement covering the resource assignment.

Engagement proposed

NA

NA

An engagement is created, but not yet submitted, or not yet accepted.

Engagement added

NA

NA

A new resource has been added to your project because of an engagement.

Engagement edited

NA

NA

The engagement has been edited and needs to be resubmitted for approval.

Contour

2016

2013

2010

Description

Back loaded contour

Back loaded contour

Back loaded contour

The work of the assignment is distributed using a back-loaded contour.

Bell contour

Bell contour

Bell contour

The work of the assignment is distributed using a bell contour.

Double peak contour

Double peak contour

Double peak contour

The work of the assignment is distributed using a double-peak contour.

Early peak contour

Early peak contour

Early peak contour

The work of the assignment is distributed using an early-peak contour.

Assignment edited

Assignment edited

Assignment edited

The work of the assignment is distributed using an edited contour.

Front loaded contour

Front loaded contour

Front loaded contour

The work of the assignment is distributed using a front-loaded contour.

Late peak contour

Late peak contour

Late peak contour

The work of the assignment is distributed using a late-peak contour.

Turtle contour

Turtle contour

Turtle contour

The work of the assignment is distributed using a turtle contour.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×