INDEX (Hàm INDEX)

Hàm INDEX trả về một giá trị hoặc tham chiếu tới một giá trị trong bảng hoặc phạm vi.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Có hai cách để sử dụng hàm INDEX:

 • Nếu bạn muốn trả về giá trị của một ô hoặc mảng ô được chỉ định, hãy xem mục Dạng mảng.

 • Nếu bạn muốn trả về tham chiếu tới ô được chỉ định, hãy xem mục Biểu mẫu tham chiếu.

Dạng mảng

Mô tả

Trả về giá trị của một thành phần trong bảng hoặc trong mảng, được chọn bởi các chỉ mục số hàng và cột.

Dùng dạng mảng nếu đối số thứ nhất của hàm INDEX là một hằng số mảng.

Cú pháp

INDEX(array, row_num, [column_num])

Cú pháp hàm INDEX có các đối số sau đây.

 • Mảng    Bắt buộc. Một phạm vi ô hoặc một hằng số mảng.

  • Nếu mảng chỉ chứa một hàng hoặc cột, thì đối số Row_num hoặc Column_num tương ứng là tùy chọn.

  • Nếu mảng có nhiều hàng và nhiều cột, và chỉ có đối số Row_num hoặc Column_num được dùng, thì hàm INDEX trả về mảng có toàn bộ hàng hoặc cột trong mảng.

 • Row_num    Bắt buộc. Chọn hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu Row_num được bỏ qua, thì Column_num là bắt buộc.

 • Column_num    Tùy chọn. Chọn cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu Column_num được bỏ qua, thì Row_num là bắt buộc.

Chú thích

 • Nếu cả hai đối số Row_num và Column_num đều được dùng, thì hàm INDEX trả về giá trị trong ô nằm ở giao điểm của Row_num và Column_num.

 • Nếu bạn đặt Row_num hoặc Column_num là 0 (không), hàm INDEX trả về mảng giá trị cho toàn bộ cột hoặc hàng tương ứng. Để dùng các giá trị được trả về làm mảng, hãy nhập hàm INDEX như là một công thức mảng trong phạm vi ô ngang cho một hàng, và trong phạm vi ô dọc cho một cột. Để nhập một công thức mảng, hãy nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

  Lưu ý: Trong Excel Web App, bạn không thể tạo công thức mảng.

 • Row_num và Column_num phải trỏ tới một ô trong mảng; nếu không, hàm INDEX trả về giá trị lỗi #REF! .

Ví dụ

Ví dụ 1

Những ví dụ này dùng hàm INDEX để tìm giá trị trong ô giao cắt giữa hàng và cột.

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Dữ liệu

Táo

Chanh

Chuối

Công thức

Mô tả

Kết quả

=INDEX(A2:B3,2,2)

Giá trị tại giao điểm của hàng 2 và cột 2 trong khoảng A2:B3.

=INDEX(A2:B3,2,1)

Giá trị tại giao điểm của hàng 2 và cột 1 trong khoảng A2:B3.

Chuối

Ví dụ 2

Ví dụ này dùng hàm INDEX trong một công thức mảng để tìm các giá trị trong hai ô được chỉ rõ trong mảng 2x2.

Trong trường hợp này, chọn bất kỳ hai ô theo chiều dọc, chẳng hạn như A1:A2, dán công thức =INDEX({1,2;3,4},0,2) sau đây vào ô đầu tiên rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Khi nhập dưới dạng một công thức mảng, Excel sẽ tự động dán công thức vào ô thứ hai.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=INDEX({1,2;3,4},0,2)

Giá trị được tìm thấy trong hàng 1, cột 2 trong mảng. Mảng chứa 1 và 2 trong hàng 1 và 3 và 4 trong hàng 2.

2

Giá trị được tìm thấy trong hàng 2, cột 2 trong mảng (mảng giống như bên trên).

4

Lưu ý: Đây là một công thức mảng và cần được nhập bằng CTRL+SHIFT+ENTER. Excel sẽ tự động bao công thức vào trong ngoặc móc {}. Nếu bạn cố gắng tự nhập công thức, Excel sẽ hiển thị công thức dưới dạng văn bản. Nếu bạn không sử dụng CTRL+SHIFT+ENTER thì công thức sẽ trả về lỗi #VALUE! .

Đầu Trang

Biểu mẫu tham chiếu

Mô tả

Trả về tham chiếu của ô nằm ở giao cắt của một hàng và cột cụ thể. Nếu tham chiếu được tạo thành bởi các vùng chọn không liền kề, bạn có thể chọn vùng chọn để tìm xem trong đó.

Cú pháp

INDEX(tham chiếu, số_hàng, [số_cột], [số_vùng])

Cú pháp hàm INDEX có các đối số sau đây.

 • Tham chiếu    Bắt buộc. Tham chiếu tới một hoặc nhiều phạm vi ô.

  • Nếu bạn nhập một phạm vi không liền kề làm tham chiếu, hãy đặt tham chiếu trong dấu ngoặc đơn.

  • Nếu mỗi vùng trong tham chiếu chỉ chứa một hàng hoặc cột, thì đối số Số_hàng hoặc Số_cột tương ứng là tùy chọn. Ví dụ, đối với tham chiếu chỉ có một hàng, hãy dùng INDEX (tham chiếu,,số_hàng).

 • Số_hàng    Bắt buộc. Số hàng trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.

 • Số_cột    Tùy chọn. Số cột trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.

 • Số_vùng    Tùy chọn. Chọn một phạm vi trong tham chiếu mà bạn muốn trả về giao thoa của Số_hàng và Số_cột. Khu vực đầu tiên được chọn hoặc nhập được đánh số 1, khu vực thứ hai là 2, và v.v.. Nếu Số_vùng bị bỏ qua, hàm INDEX sẽ sử dụng khu vực 1.  Các khu vực liệt kê ở đây đều phải được đặt trên một trang tính.  Nếu bạn chỉ định khu vực không trên cùng trang tính với nhau, thì nó trả về lỗi #VALUE! .  Nếu bạn cần sử dụng các phạm vi nằm trên các trang tính khác nhau, bạn nên sử dụng dạng mảng của hàm INDEX và sử dụng một hàm khác để tính toán phạm vi tạo thành mảng.  Ví dụ: bạn có thể sử dụng hàm CHOOSE để tính toán phạm vi sẽ được sử dụng.

Ví dụ, nếu Tham chiếu mô tả các ô (A1:B4,D1:E4,G1:H4), Số_vùng 1 là phạm vi A1:B4, Số_vùng 2 là phạm vi D1:E4, và Số_vùng 3 là phạm vi G1:H4.

Chú thích

 • Sau khi Tham chiếu và Số_vùng đã chọn một phạm vi cụ thể, Số_cột và Số_hàng sẽ chọn một ô cụ thể: Số_hàng 1 là hàng thứ nhất trong phạm vi, Số_cột 1 là cột thứ nhất, v.v. Tham chiếu được INDEX trả về là giao điểm của Số_hàng và Số_cột.

 • Nếu bạn đặt Số_hàng hoặc Số_cột là 0 (không), hàm INDEX trả về tham chiếu cho toàn bộ cột hoặc hàng tương ứng.

 • Số_hàng, Số_cột và Số_vùng phải trỏ tới một ô trong tham chiếu; nếu không, hàm INDEX trả về giá trị lỗi #REF! . Nếu Số_hàng và Số_cột được bỏ qua, hàm INDEX trả về vùng trong tham chiếu được xác định bởi Số_vùng.

 • Kết quả của hàm INDEX là một tham chiếu và nó được các công thức khác hiểu như vậy. Tùy thuộc vào công thức, giá trị mà hàm INDEX trả về có thể được dùng như một tham chiếu hoặc một giá trị. Ví dụ, công thức CELL("độ rộng",INDEX(A1:B2,1,2)) tương đương với CELL("độ rộng",B1). Hàm CELL sử dụng giá trị mà hàm INDEX trả về làm tham chiếu ô. Mặt khác, một công thức như 2*INDEX(A1:B2,1,2) chuyển giá trị mà hàm INDEX trả về thành số trong ô B1.

Lưu ý: Hàm CELL không sẵn dùng trong Excel Web App.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Hoa quả

Giá

Tổng số

Táo

0,69 $

40

Chuối

0,34 $

38

Chanh

0,55 $

15

Cam

0,25 $

25

0,59 $

40

Hạnh nhân

2,80 $

10

Hạt điều

3,55 $

16

Đậu phộng

1,25 $

20

Óc chó

1,75 $

12

Công thức

Mô tả

Kết quả

=INDEX(A2:C6, 2, 3)

Giao điểm của hàng 2 và cột 3 trong khoảng A2:C6, là phần nội dung của ô C3.

38

=INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2)

Giao điểm của hàng 2 và cột 2 trong vùng thứ 2 của A8:C11, chính là nội dung của ô B9.

1,25

=SUM(INDEX(A1:C11, 0, 3, 1))

Tổng của cột 3 trong vùng thứ nhất thuộc khoảng A1:C11, chính là tổng của C1:C11.

216

=SUM(B2:INDEX(A2:C6, 5, 2))

Tổng của khoảng bắt đầu ở B2 và kết thúc tại giao điểm của hàng 5 và cột 2 của khoảng A2:A6, chính là tổng của B2:B6.

2,42

Đầu Trang

Xem Thêm

Hàm VLOOKUP

hàm MATCH

hàm INDIRECT

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng

Hàm tham chiếu và tra cứu (tham khảo)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×