IFERROR (Hàm IFERROR)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm IFERROR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về một giá trị do bạn chỉ định nếu công thức định trị lỗi; nếu không, trả về kết quả của công thức. Dùng hàm IFERROR để tìm và xử lý các lỗi trong công thức.

Cú pháp

IFERROR(value, value_if_error)

Cú pháp hàm IFERROR có các đối số dưới đây:

  • Value    Bắt buộc. Đối số để kiểm tra xem có lỗi không.

  • Value_if_error    Bắt buộc. Giá trị trả về nếu công thức định trị là lỗi. Các kiểu lỗi sau đây được định trị: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!.

Chú thích

  • Nếu Value hoặc Value_if_error là ô trống, thì hàm IFERROR coi nó là một giá trị chuỗi trống ("").

  • Nếu Value là một công thức mảng, thì hàm IFERROR trả về một mảng kết quả cho từng ô trong phạm vi được chỉ rõ trong đối số giá trị. Hãy xem ví dụ thứ hai dưới đây.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Hạn ngạch

Số đơn vị Đã bán

210

35

55

0

23

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IFERROR(A2/B2, "Lỗi trong phép tính")

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất (chia 210 cho 35), không tìm thấy lỗi, trả về kết quả của công thức

6

=IFERROR(A3/B3, "Lỗi trong phép tính")

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất (chia 55 cho 0), tìm thấy lỗi chia cho 0, trả về value_if_error

Lỗi trong phép tính

=IFERROR(A4/B4, "Lỗi trong phép tính")

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất (chia "" cho 23), không tìm thấy lỗi, trả về kết quả của công thức.

0

Ví dụ 2

Hạn ngạch

Số đơn vị Đã bán

Tỷ lệ

210

35

6

55

0

Lỗi trong phép tính

23

0

Công thức

Mô tả

Kết quả

=C2

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất trong thành phần thứ nhất của mảng (A2/B2 hay chia 210 cho 35), không tìm thấy lỗi, trả về kết quả của công thức

6

=C3

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất trong thành phần thứ hai của mảng (A3/B3 hay chia 55 cho 0), tìm thấy lỗi chia cho 0, trả về value_if_error

Lỗi trong phép tính

=C4

Kiểm tra lỗi trong công thức trong đối số thứ nhất trong thành phần thứ ba của mảng (A4/B4 hay chia "" cho 23), không tìm thấy lỗi, trả về kết quả của công thức

0

Lưu ý: Công thức trong ví dụ phải được nhập dưới dạng công thức mảng. Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn hãy chọn phạm vi C2:C4, nhấn F2, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×