HYPERLINK (Hàm HYPERLINK)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm HYPERLINK trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm HYPERLINK sẽ tạo ra một lối tắt nhảy đến các vị trí khác trong sổ làm việc hiện tại hoặc mở một tài liệu được lưu trữ trên một máy chủ mạng, một mạng nội bộhoặc Internet. Khi bạn bấm vào một ô có chứa một hàm siêu kết nối , Excel nhảy đến vị trí được liệt kê, hoặc mở tài liệu bạn đã xác định.

Cú pháp

Siêu kết nối (vị trí nối kết, [tên thân thiện])

Cú pháp hàm HYPERLINK có các đối số dưới đây:

  • Link_location    Bắt buộc. Đường dẫn và tên tệp đến tài liệu được mở. Link_location có thể tham chiếu tới một vị trí trong tài liệu — chẳng hạn như một ô cụ thể hoặc một phạm vi đã đặt tên trong trang tính hay trong sổ làm việc Excel, hoặc tới một thẻ đánh dấu trong tài liệu Microsoft Word. Đường dẫn có thể đến một tệp được lưu trữ trên ổ đĩa cứng. Đường dẫn cũng có thể là một đường dẫn quy ước đặt tên phổ dụng (UNC) trên máy chủ (trong Microsoft Excel cho Windows), hoặc là đường dẫn Bộ định vị Tài nguyên Đồng nhất (URL) trên Internet hay trên mạng nội bộ.

    Lưu ý   Excel Online Hàm HYPERLINK chỉ hợp lệ cho địa chỉ web (URL). Link_location có thể là chuỗi văn bản nằm giữa dấu nháy kép hoặc là một tham chiếu đến một ô có chứa nối kết ở dạng chuỗi văn bản.

    Nếu bước nhảy được chỉ định trong link_location không tồn tại hoặc không thể dẫn hướng được, sẽ xuất hiện lỗi khi bạn bấm vào ô đó.

  • Tên thân thiện    Tùy chọn. Văn bản nhảy hoặc giá trị số hiển thị trong ô. Tên thân thiện được hiển thị bằng màu xanh và được gạch dưới. Nếu tên thân thiện bị bỏ qua, thì ô sẽ hiển thị vị trí nối kết là văn bản nhảy.

    Tên thân thiện có thể là một giá trị, chuỗi văn bản, tên hoặc ô có chứa văn bản nhảy hoặc giá trị.

    Nếu tên thân thiện trả về giá trị lỗi (ví dụ #VALUE!), thì ô sẽ hiển thị lỗi thay vì văn bản nhảy.

Chú thích

Trong ứng dụng Excel trên máy tính, để chọn một ô có chứa siêu kết nối mà không cần nhảy đến siêu kết nối, bấm vào ô và giữ nút chuột cho đến khi con trỏ chuyển thành một chéo Con trỏ chọn của Excel , sau đó thả nút chuột. Trong Excel Online, chọn một ô bằng cách bấm vào nó khi con trỏ mũi tên; chuyển đến đích đến của siêu kết nối bằng cách bấm khi con trỏ hình bàn tay chỉ.

Ví dụ

Ví dụ

Kết quả

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Bấm để xem báo cáo")

Mở một sổ làm việc được lưu tại http://example.microsoft.com/report. Ô hiển thị "Bấm để xem báo cáo" là văn bản nhảy.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Hàng năm!F10", D1)

Tạo siêu kết nối đến ô F10 trên trang tính Hàng năm trong sổ làm việc được lưu tại http://example.microsoft.com/report. Ô trên trang tính có chứa siêu nối kết sẽ hiển thị nội dung của ô D1 là văn bản nhảy.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]'Quý một'!Tổng doanh số của phòng", "Bấm để xem Tổng doanh số của phòng trong Quý một")

Tạo một siêu kết nối đến phạm vi có tên là Tổng số doanh số của phòng trên trang tính Quý một trong sổ làm việc được lưu tại http://example.microsoft.com/report. Ô trên trang tính có chứa siêu kết nối hiển thị "Bấm để xem Tổng doanh số của phòng trong quý một" là văn bản nhảy.

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Báo cáo Lợi nhuận Hàng quý")

Để tạo một siêu kết nối đến một vị trí cụ thể trong một tệp Word, bạn hãy sử dụng thẻ đánh dấu để xác định vị trí bạn muốn nhảy đến trong tệp này. Ví dụ này tạo một siêu kết nối đến thẻ đánh dấu QrtlyProfits trong tệp Annual Report.doc được lưu tại http://example.microsoft.com.

=HYPERLINK("\\TÀI CHÍNH\Bản kê khai\1stqtr.xlsx", D5)

Hiển thị nội dung của ô D5 là văn bản nhảy trong ô và mở sổ làm việc được lưu trên máy chủ TÀI CHÍNH trong phần Bản sao kê được chia sẻ. Ví dụ này sử dụng đường dẫn UNC.

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

Mở sổ làm việc 1stqtr.xlsx được lưu trong thư mục Tài chính trên ổ D và hiển thị giá trị số được lưu trong ô H10.

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Tổng cộng")

Tạo một siêu kết nối đến khu vực Tổng cộng trong một sổ làm việc khác (bên ngoài), Mybook.xlsx.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]Sheet1! A10 "," đi đến trang tính 1 > A10 ")

Để nhảy đến một vị trí khác trong trang tính hiện tại, bao gồm cả tên sổ làm việc, và tên trang tính như thế này, nơi trang tính 1 là trang tính hiện tại.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]January! A10 "," đi đến tháng một > A10 ")

Để nhảy đến một vị trí khác trong trang tính hiện tại, bao gồm cả tên sổ làm việc, và tên trang tính như thế này, trong đó tháng là một trang tính khác trong sổ làm việc.

= Siêu kết nối (CELL ("address", ngày! A1), "đi đến tháng một > A1")

Để nhảy đến một vị trí khác trong trang tính hiện tại mà không cần sử dụng tham chiếu trang tính đủ điều kiện ([Book1.xlsx]), bạn có thể dùng này, nơi CELL("address") trả về tên sổ làm việc hiện tại.

=HYPERLINK($Z$1)

Để nhanh chóng cập nhật tất cả các công thức trong một trang tính có sử dụng hàm HYPERLINK với cùng các đối số, bạn có thể đặt đích của nối kết trong một ô khác trên cùng một trang tính hay trên một trang tính khác, sau đó sử dụng một tham chiếu tuyệt đối làm vị trí nối kết trong các công thức HYPERLINK. Những thay đổi mà bạn thực hiện với đích của nối kết sẽ được phản ánh ngay lập tức trong các công thức HYPERLINK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×