×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Hide or unhide a column in a Project view

Hide or unhide a column in a Project view

Project has a wide range of field-based columns you can add to your view. To help you focus on specific details to manage your project, you can also hide any columns that are shown. Hiding a column doesn’t delete any data from your project; it only removes the column from your view until you need it again. Unlike Excel, Project doesn't have an Unhide command—to unhide a column, you just need to insert it again.

Here's how you hide a column:

 1. Display a sheet view, like the Gantt Chart.

 2. Right-click the header of the column you want to hide, and choose Hide Column.

  Hide Column command on the right-click menu

  Tip: If you hide a column by mistake, you can quickly get it back by pressing Undo Undo button .

Reinsert a column to unhide it

 1. Right-click the header of the column to the right of where you want to insert the hidden column.

 2. Choose Insert Column.

  Insert Column command on the right-click menu

 3. Pick the column you want show again.

Unhide Add New Column

If you've accidentally hidden the column Add New Column and realize it before you save and close your project, just choose Undo Undo button to get it back.

You can also restore the column like this:

 1. Choose View > Tables > More Tables.

  Tables command on the View tab

 2. In the More Tables dialog box, pick the view to which you want to add the column, and choose Edit.

  More Tables dialog box

 3. In the Table Definition dialog box, select the Show 'Add New Column' interface box.

  Table Definition dialog box

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×