Hiển thị một trang SharePoint Online cổ điển trong chế độ tài liệu Internet Explorer 10

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi người dùng duyệt site SharePoint Online trong Internet Explorer 11, chế độ tài liệu mặc định sẽ sớm là 11 (chế độ cạnh), bất kể việc trang sử dụng các danh sách mới và thư viện trải nghiệm. Chúng tôi sẽ không còn bắt buộc phương thức tương thích kế thừa 10. Điều này sẽ cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của hầu hết các trang. Tuy nhiên, một số tùy chỉnh trang chính hoặc phần web tùy chỉnh có thể chứa mã tùy chỉnh dựa trên chế độ tài liệu cũ hơn của Internet Explorer 10.

Thay đổi này chỉ áp dụng cho mặc định, uncustomized trang chính. Trang cái tùy chỉnh sẽ cần phải xác định chế độ tài liệu mong muốn.

Kiểm tra xem liệu một trang web có hoạt động trong chế độ tài liệu cạnh

Hãy làm theo các bước này để xác định nếu tùy chỉnh trên một site sẽ hoạt động trong chế độ cạnh:

 1. Mở site trong Internet Explorer 11 và nhấn F12 để mở công cụ nhà phát triển.

 2. Chọn tab mô phỏng , và bên dưới chế độ tài liệu, hãy chọn 11.

Khôi phục tuyển tập trang chế độ tài liệu Internet Explorer 10

Nếu bạn tìm thấy một tuyển tập trang đã tùy chỉnh không hoạt động trong chế độ cạnh tài liệu, bạn có thể khôi phục tuyển tập trang chế độ tài liệu Internet Explorer 10. Để thực hiện điều này, bạn cần phải sử dụng một script Microsoft PowerShell với một giấy gói CSOM (mô hình đối tượng phía máy khách). Bạn phải là người quản trị tuyển tập trang cho tuyển tập trang mà bạn muốn thay đổi.

Ví dụ, ActiveX tắt theo mặc định trong chế độ Internet Explorer 11, vì vậy các tính năng tận dụng các điều khiển sẽ yêu cầu quay trở lại tuyển tập trang của bạn sang chế độ tài liệu Internet Explorer 10.

 1. Tải xuống và cài đặt đặt SharePoint Online Management Shell giúp kết nối với SharePoint Online. Để biết thông tin, hãy xem giới thiệu về SharePoint Online Management Shell.

 2. Xem lại PowerShell thực thi chính sách.

 3. Sao chép mã sau đây và dán nó trong trình soạn thảo văn bản chẳng hạn như Notepad.

      
      

  ##the trước tiên hai dòng của mã lệnh tải vào mô hình CSOM:

  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")

  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")

  $webUrl = ' https://{domain}.sharepoint.com/[optional đường dẫn đến web con]'

  $username = đọc máy chủ lưu trữ-nhắc "Hãy nhập hoặc dán email O365 đầy đủ của quản trị tuyển tập site, ví dụ, name@domain.onmicrosoft.com"

  $password = đọc máy chủ lưu trữ-nhắc "Mật khẩu cho $username" - AsSecureString

  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl) mới đối tượng

  $clientContext.Credentials = Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password) đối tượng mới

  #To áp dụng trang kịch bản cho một tuyển tập (vô hiệu hóa cạnh) không chú thích 4 dòng dưới đây:

  #$site = $clientContext.Site

  #$featureguid = mới-đối tượng System.Guid "80E47777-D21C-46E0-9139-7C7741EB4B54"

  #$site. Features.Add ($featureguid, $true, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)

  #$clientContext.ExecuteQuery()

  #To áp dụng trang kịch bản cho một tuyển tập (bật lại cạnh) không chú thích 4 dòng dưới đây:

  ## $site = $clientContext.Site

  ## $featureguid = mới-đối tượng System.Guid "80E47777-D21C-46E0-9139-7C7741EB4B54"

  ## $site. Features.Remove ($featureguid, $true);

  ##$clientContext.ExecuteQuery()

 4. Loại bỏ các chú thích mã đường (mà bắt đầu với ##) và lưu tệp dưới dạng tệp văn bản mã ANSI với phần mở rộng .ps1. Ví dụ này, chúng tôi đặt tên cho tệp script "IEMode.ps1."

 5. Thay đổi vào thư mục mà bạn đã lưu tệp.

 6. Tại dấu nhắc lệnh PowerShell, hãy nhập:

  ./IEMode.ps1
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×