Hướng dẫn dành cho quan hệ bảng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một trong các mục tiêu của thiết kế cơ sở dữ liệu tốt là loại bỏ dữ liệu dư thừa (dữ liệu trùng lặp). Để đạt được mục tiêu đó, bạn chia dữ liệu của bạn vào nhiều chủ đề dựa trên bảng sao cho mỗi thực tế được thể hiện chỉ một lần. Bạn rồi cung cấp quyền truy nhập với phương tiện nào để đưa thông tin được chia lại với nhau — bạn thực hiện điều này bằng cách đặt trường phổ biến trong bảng liên quan. Để thực hiện bước này đúng, Tuy nhiên, bạn phải trước tiên tìm hiểu về các mối quan hệ giữa các bảng của bạn và sau đó xác định các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết cơ sở dữ liệu thiết kế cơ bản.

Bài viết này không đề cập mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu web. Cơ sở dữ liệu web không hỗ trợ cửa sổ mối quan hệ. Bạn sử dụng trường tra cứu để tạo mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu web. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết xây dựng một cơ sở dữ liệu để chia sẻ trên Web.

Trong bài viết này

Giới thiệu

Loại mối quan hệ bảng

Tại sao phải tạo mối quan hệ bảng?

Hiểu tính toàn vẹn tham chiếu

Xem mối quan hệ bảng

Tạo mối quan hệ bảng

Xóa bỏ mối quan hệ bảng

Thay đổi mối quan hệ bảng

Thực thi tính toàn vẹn tham chiếu

Giới thiệu

Sau khi bạn đã tạo một bảng cho mỗi chủ đề trong cơ sở dữ liệu của bạn, bạn phải cung cấp quyền truy nhập với phương tiện nào để hiển thị thông tin đó lại cùng nhau lần nữa khi cần thiết. Bạn làm điều này bằng cách đặt trường phổ biến trong bảng liên quan, và bằng cách xác định mối quan hệ giữa các bảng của bạn. Sau đó bạn có thể tạo truy vấn, biểu mẫu và báo cáo hiển thị thông tin từ nhiều bảng cùng một lúc. Ví dụ, biểu mẫu Hiển thị ở đây bao gồm thông tin được vẽ từ nhiều bảng:

Biểu mẫu Đơn hàng hiển thị đồng thời các thông tin liên quan từ năm bảng

1. Các thông tin trong biểu mẫu này được lấy từ bảng Khách hàng...

2. ...bảng Đơn hàng...

3. ...bảng Sản phẩm...

4. ...và bảng Chi tiết Đơn hàng.

Tên khách hàng trong hộp Hóa đơn tới được truy xuất từ bảng Khách hàng, ID Đơn hàng và các giá trị Ngày Đơn hàng được lấy từ bảng Đơn hàng, tên Sản phẩm được lấy từ bảng Sản phẩm và các giá trị Giá Đơn vị và Số lượng được lấy từ bảng Chi tiết Đơn hàng. Các bảng này được nối kết với nhau theo nhiều cách để thu thập các thông tin từ mỗi bảng vào trong biểu mẫu.

Trong ví dụ trước, các trường trong các bảng phải được phối hợp để thể hiện các thông tin về cùng một đơn hàng. Thực hiện việc phối hợp này bằng cách dùng các mối quan hệ bảng. Mối quan hệ bảng hoạt động bằng cách khớp dữ liệu trong các trường khóa — thường là một trường có cùng tên trong cả hai bảng. Trong hầu hết các trường hợp, các trường khớp này đều là khóa chính từ một bảng, bảng này sẽ cung cấp một mã định danh duy nhất cho từng bản ghi và khóa ngoại trong bảng khác. Ví dụ: nhân viên có thể được kết hợp với các đơn hàng mà họ chịu trách nhiệm qua việc tạo ra một mối quan hệ bảng giữa các trường IDNhân viên trong các bảng Nhân viên và Đơn hàng.

IDNhân viên được dùng ở dạng khóa chính trong bảng Nhân viên và khóa ngoạị trong bảng Đơn hàng.

1. IDNhân viên xuất hiện ở cả hai bảng — ở dạng khóa chính...

2. ... và ở dạng khóa ngoại.

Đầu Trang

Các kiểu quan hệ bảng

Có ba kiểu quan hệ bảng.

 • Mối quan hệ một đối nhiều

  Xem xét một thứ tự theo dõi cơ sở dữ liệu bao gồm một bảng đơn hàng và bảng khách hàng. Một khách hàng có thể đặt bất kỳ số lượng đơn hàng. Nó ở sau đối với mọi khách hàng được thể hiện trong bảng khách hàng, có thể có nhiều đơn hàng được thể hiện trong bảng đơn hàng. Mối quan hệ giữa các bảng khách hàng và bảng đơn hàng là, do đó, mối quan hệ một-nhiều.

  Để thể hiện mối quan hệ một-nhiều trong thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn, hãy khóa chính ở bên "một" của mối quan hệ và thêm nó dưới dạng một trường bổ sung hoặc các trường vào bảng ở bên "nhiều" của mối quan hệ. Trong trường hợp này, ví dụ, bạn thêm trường mới — trường ID từ bảng khách hàng — để đơn hàng vào bảng và đặt tên ID khách hàng. Truy nhập có thể dùng số ID khách hàng trong bảng đơn hàng để định vị khách hàng chính xác cho mỗi đơn hàng.

 • Mối quan hệ nhiều đối nhiều

  Cân nhắc mối quan hệ giữa các bảng sản phẩm và một bảng đơn hàng. Một thứ tự duy nhất có thể bao gồm nhiều hơn một sản phẩm. Mặt khác, một sản phẩm duy nhất có thể xuất hiện trên nhiều đơn hàng. Do đó, cho từng bản ghi trong bảng đơn hàng, cũng có thể có nhiều bản ghi trong bảng sản phẩm. Ngoài ra, cho từng bản ghi trong bảng sản phẩm, có thể có nhiều bản ghi trong bảng đơn hàng. Loại mối quan hệ này được gọi là một mối quan hệ nhiều-nhiều vì bất kỳ sản phẩm, có thể có nhiều đơn hàng, và cho bất kỳ thứ tự, có thể có nhiều sản phẩm. Lưu ý rằng để phát hiện hiện có mối quan hệ nhiều-nhiều giữa các bảng của bạn, điều quan trọng là bạn hãy xem xét cả hai mặt của mối quan hệ.

  Để thể hiện một mối quan hệ nhiều đối nhiều, bạn phải tạo ra một bảng thứ ba, bảng này sẽ tách mối quan hệ nhiều đối nhiều thành hai mối quan hệ một đối nhiều. Bạn hãy chèn khóa chính từ mỗi bảng trong hai bảng vào bảng thứ ba. Kết quả là bảng thứ ba sẽ ghi lại từng lần xuất hiện hay từng phiên bản của mối quan hệ. Ví dụ: bảng Đơn hàng và bảng Sản phẩm có mối quan hệ nhiều đối nhiều vốn được xác định bằng cách tạo ra hai mối quan hệ một đối nhiều đối với bảng Chi tiết Đơn hàng. Một đơn hàng có thể có nhiều sản phẩm và mỗi sản phẩm có thể xuất hiện trên nhiều đơn hàng.

 • Mối quan hệ một đối một

  Trong mối quan hệ một-một, từng bản ghi trong bảng thứ nhất có thể có chỉ phù hợp với bản ghi trong bảng thứ hai và từng bản ghi trong bảng thứ hai có thể có chỉ phù hợp với bản ghi trong bảng thứ nhất. Loại mối quan hệ không phải là phổ biến vì thường xuyên nhất, thông tin liên quan theo cách này được lưu trữ trong cùng một bảng. Bạn có thể sử dụng một mối quan hệ một-một chia một bảng có nhiều trường, tách một phần của một bảng vì lý do bảo mật, hoặc để lưu thông tin chỉ áp dụng cho một tập con của bảng chính. Khi bạn xác định mối quan hệ, cả hai bảng phải chia sẻ một trường chung.

Đầu Trang

Tại sao phải tạo mối quan hệ bảng?

Bạn có thể tạo mối quan hệ bảng công khai bằng cách dùng cửa sổ mối quan hệ, hoặc bằng cách kéo một trường từ ngăn danh Sách trường . Access sử dụng các mối quan hệ bảng để biết cách gia nhập bảng khi bạn cần phải sử dụng chúng trong một đối tượng cơ sở dữ liệu. Không có một vài lý do tại sao bạn nên tạo mối quan hệ bảng trước khi bạn tạo đối tượng cơ sở dữ liệu khác, chẳng hạn như biểu mẫu, truy vấn và báo cáo.

 • Mối quan hệ bảng truyền dữ liệu cho các thiết kế truy vấn của bạn

  Để làm việc với các bản ghi từ nhiều hơn một bảng, bạn thường phải tạo một truy vấn nối các bảng. Truy vấn hoạt động bằng cách kết hợp các giá trị trong trường khóa chính của bảng thứ nhất với một trường khóa ngoại trong bảng thứ hai. Ví dụ, để trả về các hàng danh sách tất cả đơn hàng cho mỗi khách hàng, bạn xây dựng một truy vấn nối bảng khách hàng với bảng đơn hàng dựa trên trường ID khách hàng. Trong cửa sổ mối quan hệ, bạn có thể theo cách thủ công xác định các trường để gia nhập. Tuy nhiên, nếu bạn đã có một mối quan hệ đã xác định giữa các bảng, truy nhập cấp phép nối mặc định, dựa trên mối quan hệ bảng hiện có. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng một trong các trình hướng dẫn truy vấn, Access sẽ dùng thông tin đó thu thập từ các mối quan hệ bảng bạn đã có xác định để trình bày của bạn với các lựa chọn cập nhật thông tin và prepopulate thiết đặt thuộc tính với giá trị phù hợp mặc định.

 • Mối quan hệ bảng truyền dữ liệu cho các thiết kế biểu mẫu và báo cáo của bạn

  Khi bạn thiết kế biểu mẫu hoặc báo cáo, truy nhập sử dụng thông tin đó thu thập từ các mối quan hệ bảng bạn đã có xác định để trình bày của bạn với các lựa chọn cập nhật thông tin và prepopulate thiết đặt thuộc tính với giá trị phù hợp mặc định.

 • Mối quan hệ bảng là nền tảng theo đó bạn có thể bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu để giúp ngăn các bản ghi mồ côi trong cơ sở dữ liệu của bạn. Bản ghi mồ côi là một bản ghi có tham chiếu tới một bản ghi không tồn tại — ví dụ: một bản ghi đơn hàng tham chiếu tới một bản ghi khách hàng không tồn tại.

  Khi bạn thiết kế cơ sở dữ liệu, bạn chia thông tin của bạn vào bảng, mỗi đều có một khóa chính. Bạn rồi thêm ngoại phím vào bảng có liên quan tham chiếu các khóa chính. Các khóa chính cặp khóa ngoại biểu mẫu cơ sở cho mối quan hệ bảng và truy vấn nhiều bảng. Điều quan trọng là, do đó, các tham chiếu phím khóa chính ngoại luôn được đồng bộ hóa. Tính toàn vẹn tham chiếu giúp đảm bảo rằng tham chiếu luôn được đồng bộ và phụ thuộc vào mối quan hệ bảng.

Đầu Trang

Hiểu tính toàn vẹn tham chiếu

Khi bạn thiết kế cơ sở dữ liệu, bạn chia thông tin của bạn vào nhiều chủ đề dựa trên bảng để giảm thiểu sự thừa dữ liệu. Sau đó bạn cung cấp quyền truy nhập với phương tiện nào để hiển thị dữ liệu trở lại với nhau bằng cách đặt trường phổ biến vào bảng có liên quan. Ví dụ, để thể hiện mối quan hệ một-nhiều bạn mất khóa chính từ "một" bảng và thêm nó dưới dạng một trường bổ sung vào bảng "nhiều". Để hiển thị dữ liệu lại với nhau, Access sẽ đưa giá trị trong bảng "nhiều" và tìm kiếm giá trị tương ứng trong bảng "một". Theo cách này các giá trị trong bảng "nhiều" tham chiếu các giá trị tương ứng trong bảng "một".

Giả sử bạn có quan hệ một đối nhiều giữa bảng Công ty Vận tải Hàng hải và Đơn hàng và bạn muốn xóa bỏ một Công ty Vận tải Hàng hải. Nếu công ty vận tải hàng hải bạn muốn xóa bỏ có các đơn hàng trong bảng Đơn hàng, thì các đơn hàng đó sẽ trở thành "mồ côi" khi bạn xóa bỏ bản ghi của Công ty Vận tải Hàng hải đó. Các đơn hàng vẫn sẽ chứa ID của công ty vận tải hàng hải, nhưng ID đó sẽ không còn hợp lệ, vì bảng ghi nó tham chiếu tới không còn tồn tại nữa.

Mục đích của tính toàn vẹn tham chiếu là phải ngăn được các dòng mồ côi và giữ các tham chiếu trong tình trạng đồng bộ hóa để tình huống giả định này không xảy ra.

Bạn bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu bằng cách cho phép nó cho mối quan hệ bảng (xem ràng buộc tính toàn vẹn tham cho hướng dẫn từng bước). Sau khi bắt buộc, Access bác bỏ bất kỳ thao tác nào vi phạm tính toàn vẹn tham chiếu cho mối quan hệ bảng. Điều này có nghĩa là Access sẽ bác bỏ các bản Cập Nhật cả thay đổi đích của một tham chiếu, và xóa loại bỏ mục tiêu của một tham chiếu. Tuy nhiên, có thể bạn có thể cần phải hoàn toàn hợp lệ để thay đổi khóa chính cho một shipper có đơn hàng trong bảng đơn hàng. Đối với trường hợp này, những gì bạn cần là để truy nhập vào tự động cập nhật tất cả các hàng thực hiện như là một phần của một phép toán đơn. Như vậy, Access sẽ đảm bảo rằng bản Cập Nhật hoàn tất trong toàn sao cho cơ sở dữ liệu của bạn không ở trong tình trạng không nhất quán, với một số hàng Cập Nhật và một số không. Lý do này Access hỗ trợ tùy chọn Cập Nhật xếp tầng trường liên quan. Khi bạn bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn tùy chọn xếp tầng Cập Nhật trường liên quan, và bạn sau đó Cập Nhật một khóa chính, Access sẽ tự động cập nhật tất cả các trường khóa chính tham chiếu.

Cũng có thể bạn có thể có một hợp lệ cần xóa bỏ một hàng và tất cả các bản ghi liên quan — ví dụ, một bản ghi Shipper và tất cả liên quan đơn hàng cho người gửi đó. Lý do này, Access hỗ trợ tùy chọn xếp tầng xóa bản ghi liên quan. Khi bạn bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn tùy chọn xếp tầng xóa bản ghi liên quan, và sau đó bạn xóa một bản ghi chính bên của mối quan hệ khóa, Access sẽ tự động xóa tất cả các bản ghi tham chiếu khóa chính.

Đầu Trang

Xem mối quan hệ bảng

Để xem mối quan hệ bảng của bạn, hãy bấm mối quan hệ trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu . Cửa sổ mối quan hệ sẽ mở ra và hiển thị bất kỳ mối quan hệ hiện có. Nếu không có mối quan hệ bảng chưa được xác định và bạn sẽ mở cửa sổ mối quan hệ lần đầu tiên, Access sẽ nhắc bạn thêm một bảng hoặc truy vấn vào cửa sổ.

Mở cửa sổ Mối quan hệ

 1. Trên tab Tệp, hãy bấm Mở.

 2. Trong hộp thoại Mở, hãy chọn rồi mở cơ sở dữ liệu.

 3. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm Mối quan hệ.

 4. Nếu cơ sở dữ liệu chứa mối quan hệ, cửa sổ mối quan hệ sẽ xuất hiện. Nếu cơ sở dữ liệu không chứa bất kỳ mối quan hệ và bạn sẽ mở cửa sổ mối quan hệ lần đầu tiên, hộp thoại Hiện bảng xuất hiện. Bấm đóng để đóng hộp thoại.

 5. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào mục Tất cả các mối quan hệ.

  Điều này sẽ hiển thị tất cả các mối quan hệ đã xác định trong cơ sở dữ liệu của bạn. Lưu ý rằng bảng ẩn (bảng mà hộp kiểm ẩn trong bảng thuộc tính hộp thoại được chọn) và mối quan hệ của họ sẽ không được hiển thị, trừ khi chọn hộp kiểm Hiện đối tượng ẩndẫn hướng Tùy chọn hộp thoại.

Một quan hệ bảng được thể hiện bởi một đường quan hệ nối giữa hai bảng trong cửa sổ Quan hệ. Một mối quan hệ không buộc tính toàn vẹn tham chiếu sẽ xuất hiện ở dạng một đường mảnh giữa các trường chung để hỗ trợ cho mối quan hệ. Khi bạn chọn mối quan hệ bằng cách bấm vào đường quan hệ, thì đường này sẽ dày lên để biểu thị là nó được chọn. Nếu bạn bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu cho mối quan hệ này, thì đường này sẽ hiện dày hơn ở mỗi đầu. Ngoài ra, số 1 sẽ xuất hiện trên phần dày của đường ở một phía của mối quan hệ và biểu tượng vô cực () sẽ xuất hiện ở phần dày của đường ở phía kia.

Khi cửa sổ Mối quan hệ được kích hoạt, bạn có thể chọn các lệnh sau đây trên ruy-băng:

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ:

 • Sửa Mối quan hệ    Mở hộp thoại Sửa Mối quan hệ. Khi bạn chọn một đường quan hệ, bạn có thể bấm Sửa Mối quan hệ để thay đổi quan hệ bảng. Bạn cũng có thể bấm đúp vào đường quan hệ.

 • Xóa Bố trí    Loại bỏ sự hiển thị của tất cả các bảng và mối quan hệ trong cửa sổ Mối quan hệ. Lưu ý là lệnh này chỉ ẩn được các bảng và các mối quan hệ — nó không xóa bỏ được chúng.

 • Báo cáo Mối quan hệ    Tạo ra một báo cáo mà sẽ hiển thị các bảng và các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu của bạn. Báo cáo sẽ chỉ hiện các bảng và các quan hệ không bị ẩn trong cửa sổ Mối quan hệ.

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Mối quan hệ:

 • Hiển thị Bảng    Mở hộp thoại Hiển thị Bảng để bạn có thể chọn các bảng và các truy vấn để xem trong cửa sổ Quan hệ.

 • Ẩn Bảng    Ẩn các bảng đã chọn trong cửa sổ Mối quan hệ.

 • Quan hệ Trực tiếp    Hiển thị tất cả các quan hệ và các bảng liên quan đối với bảng đã chọn trong cửa sổ Quan hệ, nếu chúng chưa được hiển thị.

 • Tất cả các Quan hệ    Hiển thị tất cả các mối quan hệ và bảng liên quan trong cơ sở dữ liệu trong cửa sổ Mối quan hệ. Lưu ý là sẽ không hiện được các bảng ẩn (các bảng có hộp kiểm Ẩn được chọn ở trong hộp thoại Thuộc tính của bảng) cũng như mối quan hệ của chúng trừ khi bạn chọn Hiện Đối tượng Ẩn trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng.

 • Đóng    Đóng cửa sổ Mối quan hệ. Nếu bạn đã thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với bố trí của cửa sổ Mối quan hệ, thì bạn sẽ được yêu cầu là bạn có muốn lưu các thay đổi đó hay không.

Đầu Trang

Tạo mối quan hệ bảng

Bạn có thể tạo các mối quan hệ bảng bằng cách dùng cửa sổ Mối quan hệ hoặc bằng cách kéo một trường từ ngăn Danh sách Trường lên một biểu dữ liệu. Khi bạn tạo mối quan hệ giữa các bảng, trường chung không bắt buộc phải có tên giống nhau mặc dù bình thường vẫn yêu cầu như vậy. Đúng hơn là, các trường đó phải có cùng kiểu dữ liệu. Tuy nhiên, nếu trường khóa chính là một trường Tự động Đánh số, trường khóa ngoại cũng có thể là một trường Số nếu thuộc tính Kích cỡ Trường của cả hai trường giống nhau. Ví dụ: Bạn có thể khớp trường Tự động Đánh số và một trường Số nếu thuộc tính Kích thước Trường của cả hai trường là Số nguyên Dài. Khi cả hai trường chung đều là trường Số, chúng phải có cùng một thiết đặt thuộc tính Kích thước Trường.

Tạo một mối quan hệ bảng bằng cách dùng cửa sổ Quan hệ

 1. Trên tab Tệp, hãy bấm Mở.

 2. Trong hộp thoại Mở, hãy chọn rồi mở cơ sở dữ liệu.

 3. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Quan hệ, bấm Quan hệ.

 4. Nếu bạn vẫn chưa xác định được mối quan hệ nào, hộp thoại Hiện Bảng sẽ tự động xuất hiện. Nếu hộp thoại không xuất hiện, trên tab Thiết kế, trong nhóm Quan hệ, hãy bấm Hiện Bảng.

Hộp thoại Hiện Bảng hiển thị tất cả bảng và truy vấn trong cơ sở dữ liệu. Để chỉ xem bảng, hãy bấm Bảng. Để chỉ xem truy vấn, hãy bấm Truy vấn. Để xem cả bảng lẫn truy vấn, hãy bấm Cả hai.

 1. Chọn một hoặc nhiều bảng hoặc truy vấn rồi bấm Thêm. Khi kết thúc việc thêm bảng và truy vấn vào cửa sổ Mối quan hệ, bạn hãy bấm Đóng.

 2. Kéo một trường (thường là khóa chính) từ một bảng sang trường chung (khóa ngoại) trong bảng khác. Để kéo nhiều trường, hãy nhấn phím CTRL, bấm vào mỗi trường rồi kéo chúng.

Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

 1. Xác nhận rằng tên trường đã hiện là trường chung cho mối quan hệ. Nếu có một tên trường không chính xác, hãy bấm vào tên trường và chọn một trường mới từ danh sách.

Để bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu cho mối quan hệ này, hãy chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu. Để biết thêm thông tin về tính toàn vẹn tham chiếu, vui lòng xem phần Tìm hiểu Tính toàn vẹn tham chiếu và Bắt buộc Tính toàn vẹn tham chiếu.

 1. Bấm Tạo.

  Đường quan hệ được kẻ giữa hai bảng. Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu, thì đường quan hệ đó sẽ xuất hiện đậm hơn ở mỗi đầu. Ngoài ra, khi bạn đã chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn tham chiếu, thì số 1 sẽ xuất hiện trở lại trên phần đậm của đường ở một phía của mối quan hệ và biểu tượng vô cực () sẽ xuất hiện ở phần đậm của đường ở bên kia.

  Lưu ý: 

  • Để tạo một mối quan hệ một đối một    Cả hai trường phổ biến (thường là khóa chính và trường khóa ngoại) phải có một chỉ mục duy nhất. Điều này có nghĩa là thuộc tính chỉ mục cho các trường này sẽ được đặt là có (không trùng lặp). Nếu cả hai trường có chỉ mục duy nhất, Access tạo mối quan hệ một-một.

  • Để tạo một mối quan hệ một-nhiều    Trường ở bên "một" (thường là khóa chính) của mối quan hệ phải có một chỉ mục duy nhất. Điều này có nghĩa là thuộc tính chỉ mục cho trường này sẽ được đặt là có (không trùng lặp). Trường ở bên "nhiều" sẽ không có chỉ mục duy nhất. Nó có thể có chỉ mục, nhưng nó phải cho phép trùng lặp. Điều này có nghĩa là thuộc tính chỉ mục cho trường này nên được đặt thành không, hoặc có (các mục trùng lặp OK). Khi một trường có chỉ mục duy nhất và khác không, Access tạo mối quan hệ một-nhiều.

Tạo ra một quan hệ bảng bằng cách dùng ngăn Danh sách Trường

Bạn có thể thêm trường vào bảng hiện có được mở trong dạng xem biểu dữ liệu bằng cách kéo nó từ ngăn danh Sách trường . Ngăn danh Sách trường Hiển thị trường sẵn dùng trong bảng liên quan và cũng trường sẵn dùng trong các bảng khác. Khi bạn kéo một trường từ một bảng "khác" (không liên quan) và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn tra cứu, mối quan hệ một-nhiều mới tự động được tạo ra giữa các bảng trong ngăn danh Sách trường và bảng mà bạn kéo trường. Mối quan hệ này, được tạo bởi Access, không bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu theo mặc định. Để bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu, bạn phải chỉnh sửa mối quan hệ. Hãy xem phần thay đổi mối quan hệ bảng để biết thêm thông tin.

Mở bảng trong dạng xem Biểu dữ liệu

 1. Trên tab Tệp, hãy bấm Mở.

 2. Trong hộp thoại Mở, hãy chọn rồi mở cơ sở dữ liệu.

 3. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm chuột phải vào bảng bạn muốn thêm trường và tạo mối quan hệ, rồi bấm Mở.

Mở ngăn Danh sách Trường

 • Nhấn phím ALT+F8.

  Ngăn Danh sách Trường sẽ xuất hiện

Danh Sách trường ngăn Hiển thị tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu, nhóm vào các thể loại. Khi bạn làm việc với một bảng trong dạng xem biểu dữ liệu, Access sẽ hiển thị trường theo một trong hai thể loại trong ngăn danh Sách trường : trường sẵn dùng trong bảng liên quan và các trường sẵn dùng trong các bảng khác. Thể loại đầu tiên liệt kê tất cả các bảng có mối quan hệ bảng mà bạn hiện đang làm việc với. Thể loại thứ hai liệt kê tất cả các bảng mà bảng của bạn không có mối quan hệ.

Trong ngăn Danh sách Trường, khi ban bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh tên bảng, bạn sẽ nhìn thấy danh sách của tất cả các trường sẵn dùng trong bảng đó. Để thêm trường vào bảng của bạn, hãy kéo trường mà bạn muốn từ ngăn Danh sách Trường sang bảng trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Thêm trường và tạo mối quan hệ từ ngăn Danh sách Trường

 1. Trong ngăn Danh sách Trường, bên dưới Trường sẵn dùng trong các bảng khác, hãy bấm dấu cộng (+) gần tên bảng để hiển thị danh sách các trường trong bảng đó.

 2. Kéo trường mà bạn muốn từ ngăn Danh sách Trường tới bảng đang mở trong dạng xem Biểu dữ liệu.

 3. Khi đường chèn xuất hiện, hãy thả trường vào vị trí.

  Trình hướng dẫn Tra cứu khởi động.

 4. Làm theo hướng dẫn để hoàn thành Trình hướng dẫn Tra cứu.

  Trường xuất hiện trong bảng ở dạng xem Biểu dữ liệu.

Khi bạn kéo một trường từ một bảng "khác" (không liên quan) và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn tra cứu, mối quan hệ một-nhiều mới tự động được tạo ra giữa các bảng trong danh Sách trường và bảng mà bạn kéo trường. Mối quan hệ này, được tạo bởi Access, không bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu theo mặc định. Để bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu, bạn phải chỉnh sửa mối quan hệ. Hãy xem phần thay đổi mối quan hệ bảng để biết thêm thông tin.

Đầu Trang

Xóa bỏ mối quan hệ bảng

Để loại bỏ mối quan hệ bảng, bạn phải xóa bỏ đường quan hệ trong cửa sổ mối quan hệ. Cẩn thận con trỏ để nó chỉ ở đường quan hệ, và sau đó bấm vào đường kẻ. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn. Với đường quan hệ được chọn, nhấn phím DELETE. Lưu ý rằng khi bạn loại bỏ một mối quan hệ, bạn thể loại bỏ bộ phận hỗ trợ tính toàn vẹn tham chiếu cho mối quan hệ đó, nếu nó được bật. Kết quả, Access sẽ không còn tự động ngăn chặn việc tạo các bản ghi mồ côi ở bên "nhiều" của mối quan hệ.

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm Mối quan hệ.

Cửa sổ mối quan hệ xuất hiện. Nếu bạn đã không được xác định mối quan hệ bất kỳ và đây là lần đầu tiên bạn sẽ mở cửa sổ mối quan hệ, hộp thoại Hiện bảng xuất hiện. Nếu hộp thoại xuất hiện, hãy bấm đóng.

 • Trên tab Thiết kế, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào mục Tất cả các mối quan hệ.

Tất cả bảng có mối quan hệ được hiển thị, đang hiện các đường quan hệ.

 1. Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ mà bạn muốn xóa bỏ. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 2. Nhấn phím XÓA BỎ.

  –hoặc–

Bấm chuột phải rồi sau đó bấm Xóa bỏ.

 1. Access có thể hiện thị thông báo Bạn có chắc muốn xóa hẳn quan hệ đã chọn khỏi cơ sở dữ liệu không?. Nếu thông báo xác nhận này xuất hiện, hãy bấm Có.

Lưu ý: Nếu một trong hai bảng đang được dùng trong mối quan hệ bảng, có thể do một người khác hoặc tiến trình khác dùng hoặc trong một đối tượng cơ sở dữ liệu mở (chẳng hạn một biểu mẫu), bạn sẽ không thể xóa bỏ mối quan hệ đó. Trước tiên bạn phải đóng bất cứ đối tượng mở nào dùng những bảng này trước khi bạn có thể loại bỏ mối quan hệ.

Đầu Trang

Thay đổi mối quan hệ bảng

Bạn hãy thay đổi mối quan hệ bảng bằng cách chọn nó trong cửa sổ Quan hệ rồi sửa. Cẩn thận đặt vị trí con trỏ sao cho nó trỏ đến đường quan hệ và sau đó bấm vào đường này để chọn nó. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn. Với đường quan hệ được chọn, hãy bấm đúp chuột hoặc bấm Sửa Mối quan hệ trong nhóm Công cụ trên tab Thiết kế. Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

Hãy thực hiện các thay đổi của bạn trong hộp thoại Sửa Quan hệ

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm Mối quan hệ.

Cửa sổ mối quan hệ xuất hiện. Nếu bạn đã không được xác định mối quan hệ bất kỳ và đây là lần đầu tiên bạn sẽ mở cửa sổ mối quan hệ, hộp thoại Hiện bảng xuất hiện. Nếu hộp thoại xuất hiện, hãy bấm đóng.

 • Trên tab Thiết kế, trong nhóm Mối quan hệ, bấm vào mục Tất cả các mối quan hệ.

 • Tất cả bảng có mối quan hệ được hiển thị, đang hiện các đường quan hệ.

 • Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ bạn muốn thay đổi. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 • Bấm đúp vào đường quan hệ.

 • Thực hiện thay đổi rồi bấm OK.

  Hộp thoại Sửa Quan hệ cho phép bạn thay đổi mối quan hệ bảng. Cụ thể là, bạn có thể thay đổi bảng hoặc truy vấn ở cả hai bên của mối quan hệ hoặc thay đổi trường ở cả hai bên. Bạn cũng có thể đặt kiểu nối hoặc bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn một tùy chọn xếp tầng. Để biết thêm thông tin về kiểu nối và cách đặt kiểu này, hãy xem phần Đặt kiểu nối. Để biết thêm thông tin về cách bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn một tùy chọn xếp tầng, hãy xem phần Bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu.

Đặt kiểu nối

Khi bạn xác định mối quan hệ bảng, thông tin về mối quan hệ thông báo cho thiết kế truy vấn của bạn. Ví dụ, nếu bạn xác định mối quan hệ giữa hai bảng và sau đó tạo một truy vấn sử dụng các bảng đó, Access sẽ tự động chọn mặc định trường dựa trên các trường đã xác định trong mối quan hệ khớp. Bạn có thể ghi đè lên các giá trị mặc định ban đầu trong truy vấn của bạn, nhưng các giá trị được cung cấp bởi mối quan hệ sẽ chứng minh thường có những chính xác. Vì khớp và mang cùng dữ liệu từ nhiều hơn một bảng là điều bạn sẽ làm thường trong tất cả nhưng cơ sở dữ liệu đơn giản nhất, thiết đặt mặc định bằng cách tạo mối quan hệ có thể là thời gian lưu và lợi.

Truy vấn nhiều bảng kết hợp thông tin từ nhiều bảng bằng cách khớp các giá trị trong những trường chung. Thao tác khớp và kết hợp được gọi là một kết nối. Ví dụ: Giả sử bạn muốn hiển thị đơn hàng của khách hàng. Bạn tạo ra một truy vấn nối bảng Khách hàng và bảng Đơn hàng trên trường ID của Khách hàng. Kết quả truy vấn chứa thông tin của khách hàng và thông tin về đơn hàng chỉ cho những hàng tìm thấy sự trùng khớp tương ứng.

Một trong các giá trị mà bạn có thể xác định cho từng mối quan hệ là kiểu nối. Kiểu nối cho truy nhập những bản ghi để bao gồm trong kết quả truy vấn. Ví dụ, hãy xem xét lại một truy vấn nối bảng khách hàng và đơn hàng bảng trên các trường phổ biến đại diện cho ID khách hàng. Dùng kiểu nối mặc định (được gọi là nối trong), truy vấn trả về chỉ các khách hàng hàng và các hàng thứ tự mà các trường chung (còn được gọi là các trường nối) có bằng nhau.

Tuy nhiên, giả sử bạn muốn bao gồm tất cả Khách hàng — ngay cả những người chưa đặt bất kỳ đơn hàng nào. Để thực hiện việc này, bạn phải thay đổi kiểu nối từ nối trong thành nối ngoài bên trái. Kiểu nối ngoài bên trái sẽ trả về tất cả các hàng từ bảng ở phía trái của mối quan hệ và chỉ những hàng khớp từ bảng ở phía phải. Nối ngoài bên phải trả về tất cả các hàng bên phải và chỉ những hàng trùng khớp bên trái.

Lưu ý: Trong trường hợp này, "trái" và "phải" tham chiếu đến vị trí của bảng trong hộp thoại Sửa Quan hệ chứ không phải cửa sổ Quan hệ.

Bạn nên suy nghĩ về kết quả bạn thường muốn có nhất từ một truy vấn nối các bảng trong mối quan hệ này rồi đặt kiểu nối cho phù hợp.

Đặt kiểu nối

 1. Trong hộp thoại Sửa Quan hệ , hãy bấm Kiểu Nối.

  Hộp thoại Thuộc tính Nối sẽ xuất hiện.

 2. Bấm vào lựa chọn của bạn rồi bấm OK.

Bảng sau đây (dùng bảng khách hàng và đơn hàng) Hiển thị các lựa chọn ba được hiển thị trong hộp thoại thuộc tính nối , kiểu nối họ sử dụng, và có tất cả các hàng hoặc các hàng khớp nhau được bao gồm cho từng bảng.

Lựa chọn

Nối quan hệ

Bảng bên trái

Bảng bên phải

1. Chỉ bao gồm các hàng nơi có các trường đã nối từ cả hai bảng bằng nhau.

Nối trong

Các hàng khớp nhau

Các hàng khớp nhau

2. Bao gồm TẤT CẢ các bản ghi từ 'Khách hàng' và chỉ những bản ghi từ 'Đơn hàng' nơi có trường đã nối bằng nhau.

Nối ngoài bên trái

Tất cả các hàng

Các hàng khớp nhau

3. Bao gồm TẤT CẢ các bản ghi từ 'Đơn hàng' và chỉ những bản ghi từ 'Khách hàng' có trường đã nối bằng nhau.

Nối ngoài bên phải

Các hàng khớp nhau

Tất cả các hàng

Khi bạn chọn tùy chọn 2 hoặc tùy chọn 3, mũi tên sẽ xuất hiện trên đường quan hệ. Mũi tên này chỉ về phía mối quan hệ chỉ hiện hàng khớp nhau.

Thực hiện thay đổi trong hộp thoại Thuộc tính Nối

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm Mối quan hệ.

Cửa sổ mối quan hệ xuất hiện. Nếu bạn đã không được xác định mối quan hệ bất kỳ và đây là lần đầu tiên bạn sẽ mở cửa sổ mối quan hệ, hộp thoại Hiện bảng xuất hiện. Nếu hộp thoại xuất hiện, hãy bấm đóng.

 • Trên tab Thiết kế, trong nhóm Quan hệ, bấm vào mục Tất cả các Quan hệ.

  Tất cả bảng có mối quan hệ được hiển thị, đang hiện các đường quan hệ

 • Bấm vào đường quan hệ của mối quan hệ bạn muốn thay đổi. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 • Bấm đúp vào đường quan hệ.

Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

 1. Bấm gia nhập kiểu

 2. Trong hộp thoại Thuộc tính Nối, hãy bấm vào một tùy chọn rồi sau đó bấm OK.

 3. Tạo thay đổi bổ sung đối với quan hệ rồi bấm OK.

Đầu Trang

Thực thi tính toàn vẹn tham chiếu

Mục đích của việc sử dụng tính toàn vẹn tham chiếu là để ngăn không cho bản ghi mồ côi và giữ các tham chiếu đồng bộ hóa do đó bạn không có bất kỳ bản ghi nào tham chiếu các bản ghi không còn tồn tại. Bạn bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu bằng cách cho phép nó cho mối quan hệ bảng. Sau khi bắt buộc, Access bác bỏ bất kỳ thao tác nào vi phạm tính toàn vẹn tham chiếu cho mối quan hệ bảng. Truy nhập bác bỏ các bản Cập Nhật thay đổi đích của một tham chiếu và thêm hoặc xóa loại bỏ mục tiêu của một tham chiếu. Để có quyền truy nhập phát tán trên tham Cập Nhật và xóa sao cho tất cả các hàng liên quan được thay đổi cho phù hợp, hãy xem phần đặt tùy chọn xếp tầng.

Bật hoặc tắt tính toàn vẹn tham chiếu

 1. Trong cửa sổ Mối quan hệ, hãy bấm đường quan hệ của mối quan hệ bạn muốn thay đổi. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 2. Bấm đúp vào đường quan hệ.

Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

 1. Chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu.

 2. Tạo thay đổi bổ sung đối với quan hệ rồi bấm OK.

Sau khi bạn đã bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu, các quy tắc sau đây sẽ được áp dụng:

 • Bạn không thể nhập một giá trị trong trường khóa ngoại của một bảng có liên quan nếu giá trị đó không tồn tại trong trường khóa chính của bảng chính — làm như vậy sẽ tạo ra các bản ghi mồ côi.

 • Bạn không thể xóa bỏ một bản ghi từ bảng chính nếu các bản ghi trùng khớp tồn tại trong một bảng có liên quan. Ví dụ: bạn không thể xóa bản ghi của một nhân viên từ bảng Nhân viên nếu có đơn hàng đã giao cho nhân viên đó trong bảng Đơn hàng. Tuy nhiên, bạn có thể chọn để xóa bỏ bản ghi chính tất cả các bản ghi có liên quan trong một thao tác bằng cách chọn hộp kiểm Xóa Xếp tầng Bản ghi Liên quan.

 • Bạn không thể thay đổi một giá trị khóa chính trong bảng chính nếu làm vậy sẽ tạo bản ghi mồ côi. Ví dụ, bạn không thể thay đổi một số thứ tự trong bảng đơn hàng nếu không có mục dòng được gán cho thứ tự trong bảng chi tiết đơn hàng. Bạn có thể, Tuy nhiên, chọn Cập Nhật một chính bản ghi tất cả các bản ghi liên quan trong một thao tác bằng cách chọn hộp kiểm Xóa xếp tầng Cập Nhật trường liên quan .

  Lưu ý: Nếu bạn gặp khó khăn khi bật tính toàn vẹn tham chiếu, hãy lưu ý rằng các điều kiện sau đây được yêu cầu để bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu:

  • Trường chung từ bảng chính phải là một khóa chính hoặc có chỉ mục duy nhất.

  • Trường chung phải có kiểu dữ liệu giống nhau. Có một ngoại lệ đó là trường Tự động Đánh số có thể liên quan đến trường Số có thiết đặt thuộc tính Kích thước Trường của Số nguyên Dài.

  • Cả hai bảng phải tồn tại trong cùng một quyền truy nhập cơ sở dữ liệu. Tính toàn vẹn tham chiếu không thể được áp đặt trên bảng được nối kết. Tuy nhiên, nếu các bảng nguồn trong định dạng Access, bạn có thể mở cơ sở dữ liệu mà chúng được lưu trữ và bật tính toàn vẹn tham chiếu trong cơ sở dữ liệu đó.

Đặt tùy chọn xếp tầng

Bạn có thể gặp phải tình huống trong đó bạn có thể cần hợp lệ để thay đổi giá trị ở bên "một" của mối quan hệ. Trong trường hợp này, bạn cần quyền truy nhập tự động cập nhật tất cả các hàng thực hiện như là một phần của một phép toán đơn. Như vậy, Cập Nhật hoàn tất trong toàn sao cho cơ sở dữ liệu của bạn không ở trong tình trạng không nhất quán — với một số hàng Cập Nhật và một số không. Access sẽ giúp bạn tránh vấn đề này bằng việc hỗ trợ tùy chọn Cập Nhật xếp tầng trường liên quan. Khi bạn bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn tùy chọn xếp tầng Cập Nhật trường liên quan, và bạn sau đó Cập Nhật một khóa chính, Access sẽ tự động cập nhật tất cả các trường khóa chính tham chiếu.

Bạn cũng có thể cần xóa bỏ một hàng và tất cả các bản ghi liên quan — ví dụ, một bản ghi shipper và tất cả liên quan đơn hàng cho người gửi đó. Lý do này, Access hỗ trợ tùy chọn xếp tầng xóa bản ghi liên quan. Khi bạn bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu và chọn tùy chọn xếp tầng xóa bản ghi liên quan, Access sẽ tự động xóa tất cả các bản ghi tham chiếu khóa chính khi bạn xóa bỏ bản ghi có chứa khóa chính.

Tắt hoặc bật cập nhật xếp tầng và/hoặc xóa bỏ xếp tầng.

 1. Trong cửa sổ Mối quan hệ, hãy bấm đường quan hệ của mối quan hệ bạn muốn thay đổi. Đường quan hệ sẽ trông dày hơn khi được chọn.

 2. Bấm đúp vào đường quan hệ.

Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

 1. Chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu.

 2. Chọn hoặc hộp kiểm Cập nhật Xếp tầng Trường Liên quan hoặc Xóa Xếp tầng Bản ghi Liên quan hoặc chọn cả hai.

 3. Tạo thay đổi bổ sung đối với quan hệ rồi bấm OK.

Lưu ý: Nếu khóa chính là một trường Tự động Đánh số, thì việc chọn hộp kiểm Cập nhật Xếp tầng Trường Liên quan sẽ không có hiệu quả gì vì bạn không thể thay đổi giá trị trong trường Tự động Đánh số.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×