Hàm Weekday

Trả về một Biến_thể (Số_nguyên) chứa một số nguyên thể hiện ngày trong tuần.

Cú pháp

Ngày trong tuần (date [, firstdayofweek ] )

Cú pháp hàm ngày trong tuần có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

date

Bắt buộc. Biến thể, biểu thức số, biểu thức chuỗi hoặc bất kỳ tổ hợp nào trong số này có thể đại diện cho một ngày. Nếu ngày có chứa null, null sẽ được trả về.

ngày_đầu_tiên_của_tuần

Tùy chọn. hằng xác định ngày đầu tiên trong tuần. Nếu không xác định, Vbsunday được giả định.

Cài đặt

Đối số firstdayofweek có các thiết đặt này:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbUseSystem

0

Sử dụng thiết đặt API NLS.

vbSunday

1

Chủ Nhật (mặc định)

vbMonday

2

Thứ Hai

vbTuesday

3

Thứ ba

vbWednesday

4

Thứ Tư

vbThursday

5

Thứ Năm

vbFriday

6

Thứ Sáu

vbSaturday

7

Thứ Bảy

Giá trị trả về

Hàm ngày trong tuần có thể trả về bất kỳ giá trị nào sau đây:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbSunday

1

Chủ nhật

vbMonday

2

Thứ Hai

vbTuesday

3

Thứ ba

vbWednesday

4

Thứ Tư

vbThursday

5

Thứ Năm

vbFriday

6

Thứ Sáu

vbSaturday

7

Thứ Bảy

Chú thích

Nếu thiết đặt thuộc tính lịch là dương , số nguyên trả về sẽ biểu thị ngày Gregory của tuần cho đối số ngày tháng. Nếu lịch là Hijri, số nguyên trả về đại diện cho ngày Hijri của tuần trong đối số ngày. Đối với ngày Hijri, số đối số là bất kỳ biểu thức số nào có thể đại diện cho ngày tháng và/hoặc thời gian từ 1/1/100 (dương lịch ngày 2 tháng 8, 718) thông qua 4/3/9666 (dương lịch ngày 31 tháng 12, 9999).

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN DateofSale, ngày trong tuần ([DateofSale]) là Expr1 từ ProductSales;

Trả về các giá trị từ trường "DateofSale" và số đại diện cho ' ngày trong tuần ' của các giá trị ngày này. (Theo mặc định chủ nhật được xem là ngày đầu tiên của tuần; 1).

CHỌN DateofSale, ngày trong tuần ([DateofSale], 2) là các ngày trong tuần từ ProductSales;

Trả về các giá trị từ trường "DateofSale" và số đại diện cho ' ngày trong tuần ' của các giá trị ngày này. (xem xét thứ hai là ngày đầu tiên của tuần).

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm ngày trong tuần để có được ngày trong tuần từ một ngày được xác định.

Dim MyDate, MyWeekDay
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyWeekDay = Weekday(MyDate)
' MyWeekDay contains 4 because
' MyDate represents a Wednesday.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Chọn hàm ngày đúng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×