Hàm VarType

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một số nguyên biểu thị loại con của một biến số.

Cú pháp

VarType ( varname )

Yêu cầu varnametham đối là một biến thể chứa bất kỳ biến ngoại trừ một biến số của một người dùng xác định kiểu.

Trả về giá trị

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbEmpty

0

Trống (chưa được khởi tạo)

vbNull

1

Giá trị null (không có dữ liệu hợp lệ)

vbInteger

2

Số nguyên

vbLong

3

Số nguyên dài

vbSingle

4

Số dấu phẩy động chính xác một lần

vbDouble

5

Số dấu phẩy động chính xác kép

vbCurrency

6

Giá trị tiền tệ

vbDate

7

Giá trị ngày

vbString

8

Chuỗi

vbObject

9

Object

vbError

10

Giá trị lỗi

vbBoolean

11

Giá trị boolean

vbVariant

12

Biến thể (chỉ sử dụng với mảng biến thể)

vbDataObject

13

Một đối tượng truy nhập dữ liệu

vbDecimal

14

Giá trị thập phân

vbByte

17

Giá trị byte

vbUserDefinedType

36

Biến thể chứa người dùng xác định kiểu

vbArray

8192

Mảng


Lưu ý: Các hằng số được xác định bởi Visual Basic cho các ứng dụng. Tên có thể dùng bất kỳ chỗ nào trong mã của bạn thay cho các giá trị thực tế.

Chú thích

Hàm VarType không bao giờ trả về giá trị cho vbArray chính nó. Nó luôn được thêm vào một số giá trị khác để cho biết một mảng kiểu cụ thể. Hằng số vbVariant chỉ được trả về kết hợp với vbArray để cho biết đối số cho hàm VarType là một mảng biến thểloại. Ví dụ, giá trị trả về một mảng số nguyên được tính như vbInteger + vbArrayhoặc 8194. Nếu một đối tượng có một mặc định thuộc tính, VarType(đối tượng) trả về kiểu thuộc tính mặc định của đối tượng.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm VarType để xác định loại con của một biến số.

Dim IntVar, StrVar, DateVar, MyCheck
' Initialize variables.
IntVar = 459
StrVar = "Hello World"
DateVar = #2/12/69#
MyCheck = VarType(IntVar) ' Returns 2.
MyCheck = VarType(DateVar) ' Returns 7.
MyCheck = VarType(StrVar) ' Returns 8.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×