Hàm vô hướng ODBC

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Access SQL hỗ trợ dùng cú pháp ODBC đã xác định cho hàm vô hướng. Ví dụ, truy vấn:

CHỌN DAILYCLOSE, DAILYCHANGE từ DAILYQUOTE
nơi {fn ABS(DAILYCHANGE)} > 5

Sẽ trả về tất cả các hàng mà giá trị tuyệt đối của thay đổi trong giá của một chứng khoán lớn hơn năm.

Một tập con của các hàm vô hướng ODBC đã xác định được hỗ trợ. Bảng sau đây liệt kê các hàm được hỗ trợ.

Mô tả của các đối số và một giải thích đầy đủ về cú pháp thoát cho bao gồm hàm trong một câu lệnh SQL, hãy xem tài liệu ODBC.

Hàm Chuỗi

ASCII

ĐỘ DÀI

RTRIM

CHAR

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ

SPACE

CONCAT

HÀM LTRIM

SUBSTRING

HÀM

RIGHT

HÀM

LEFT


Số hàm

ABS

HÀM FLOOR

SIN

ATAN

LOG

SQRT

CEILING

POWER

TAN

COS

RAND

MOD

EXP

ĐĂNG NHẬP


Thời gian & hàm ngày tháng

CURDATE

DAYOFYEAR

MONTH

CURTIME

YEAR

WEEK

NOW

HOUR

QUARTER

DAYOFMONTH

MINUTE

MONTHNAME

DAYOFWEEK

SECOND

DAYNAME


Chuyển đổi loại dữ liệu

CONVERT

Chuỗi Chuỗi ký tự có thể được chuyển thành các kiểu dữ liệu sau đây: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR và SQL_DATETIME.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×