Hàm UBound

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một lâu có chứa chỉ số dưới lớn nhất sẵn dùng cho chiều được biểu thị một array.

Cú pháp

UBound ( arrayname [kích thước ] )

Cú pháp hàm UBound có các đối số:

Tham đối

Mô tả

arrayname

Bắt buộc. Tên của mảng biến số; theo dõi chuẩn quy ước đặt tên biến.

tham số

Tùy chọn. Biến thể (Dài). Số nguyên biểu thị cận trên chiều nào được trả về. Sử dụng 1 cho chiều đầu tiên, 2 cho thứ hai, v.v... Nếu kích thước được bỏ qua, 1 được giả.


Chú thích

Hàm UBound được dùng cho hàm LBound để xác định kích cỡ của một mảng. Sử dụng hàm LBound để tìm giới hạn thấp hơn của một mảng chiều.

UBound trả về giá trị sau đây cho một mảng với các kích thước:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

Tuyên bố

Giá trị Trả về

UBound(A, 1)

100

UBound(A, 2)

3

UBound(A, 3)

4


Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm UBound để xác định chỉ số dưới lớn nhất sẵn dùng cho kích thước đã xác định của một mảng.

Dim Upper
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Upper = UBound(MyArray, 1) ' Returns 10.
Upper = UBound(MyArray, 3) ' Returns 20.
Upper = UBound(AnyArray) ' Returns 10.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×