Hàm TypeName

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một chuỗi cung cấp thông tin về một biến số.

Cú pháp

TypeName ( varname )

Yêu cầu varnametham đối là một biến thể chứa bất kỳ biến ngoại trừ một biến số của một người dùng xác định kiểu.

Chú thích

Chuỗi do TypeName trả về có thể là bất kỳ một trong các thao tác sau:

Trả về chuỗi

Biến số

Kiểu đối tượng

Đối tượng có kiểu là objecttype

Byte

Giá trị byte

Số nguyên

Số nguyên

Dài

Số nguyên dài

Đơn

Số dấu phẩy động chính xác một lần

Kép

Số dấu phẩy động chính xác kép

Tiền tệ

Giá trị tiền tệ

Decimal

Giá trị thập phân

Ngày

Giá trị ngày

Chuỗi

Chuỗi

Boolean

Giá trị boolean

Lỗi

Giá trị lỗi

Trống

Chưa được khởi tạo

Null

Không có dữ liệu hợp lệ

Object

Đối tượng

Không xác định

Đối tượng có kiểu là không xác định

Không gì cả

Biến số đối tượng không tham chiếu đến một đối tượng


Nếu varname là một array, Chuỗi được trả về có thể là bất kỳ ai có thể trả về chuỗi (hoặc biến thể) với dấu ngoặc đơn trống được chắp thêm. Ví dụ, nếu varname là một mảng số nguyên, TypeName trả về "Integer()".

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm TypeName để trả về thông tin về một biến số.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×