Hàm trung bình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính toán trung bình của một tập giá trị chứa trong một trường đã xác định trên một truy vấn.

Cú pháp

Trung bình ( expr )

Chỗ dành sẵn expr đại diện cho một biểu thức chuỗi xác định trường có chứa dữ liệu số bạn muốn dùng để tính trung bình hoặc biểu thức thực hiện một phép tính bằng cách dùng dữ liệu trong trường đó. Toán hạng trong expr có thể bao gồm tên của một trường bảng, hằng số hoặc một hàm (mà có thể là nội tại hoặc người dùng xác định nhưng không phải là một trong các SQL tổng hợp các hàm khác).

Ghi chú

Giá trị trung bình được tính theo Trung bình là trung bình (tổng của các giá trị chia cho số lượng giá trị). Bạn có thể sử dụng Trung bình, ví dụ, để tính toán trung bình cước phí chi phí.

Hàm Trung bình không bao gồm bất kỳ trường giá trị Null trong phép tính.

Bạn có thể dùng Trung bình trong một biểu thức truy vấn và trong thuộc tính SQL của một đối tượng QueryDef hoặc khi tạo một đối tượng tập bản ghi dựa trên một truy vấn SQL.Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×