Hàm TimeSerial

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một Biến_thể (Ngày) chứa khoảng thời gian xác định cho một giờ, phút và giây cụ thể.

Cú pháp

TimeSerial ( giờ, phút và giây )

Cú pháp hàm TimeSerial có các đối số:

Tham đối

Mô tả

giờ

Bắt buộc. Biến thể (Số nguyên). Số từ 0 (12:00 sa) đến 23 (11:00 CH), bao gồm, hoặc một biểu thức số.

phút

Bắt buộc. Biến thể (Số nguyên). Mọi biểu thức số.

thứ nhì

Bắt buộc. Biến thể (Số nguyên). Mọi biểu thức số.


Chú thích

Để xác định thời gian, chẳng hạn như 11:59:59, phạm vi của số cho mỗi đối số TimeSerial phải ở trong phạm vi thông thường cho đơn vị; có nghĩa là, 0-23 cho giờ và 0 – 59 phút và giây. Tuy nhiên, bạn cũng có thể xác định thời gian tương đối cho mỗi tham đối sử dụng bất kỳ biểu thức số đại diện cho một số số giờ, phút, hoặc giây trước hoặc sau một thời gian nhất định. Ví dụ sau đây sử dụng biểu thức thay vì thời gian tuyệt đối số. Hàm TimeSerial trả về thời gian cho 15 phút trước khi (-15) sáu giờ trước buổi trưa (12 - 6), hoặc 5:45:00 sa

TimeSerial(12 - 6, -15, 0)

Khi bất kỳ đối số vượt quá phạm vi thông thường cho đối số đó, nó thay đổi đơn vị lớn hơn kế tiếp phù hợp. Ví dụ, nếu bạn chỉ định 75 phút, nó được đánh giá là một giờ 15 phút. Nếu bất kỳ đối số đơn nằm ngoài phạm vi-32,768 để 32.767, lỗi xảy ra. Nếu thời gian được xác định bởi các đối số ba sẽ khiến các ngày nằm ngoài phạm vi được chấp nhận của ngày tháng, lỗi xảy ra.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm TimeSerial để trả về một thời gian đã xác định giờ, phút và giây.

Dim MyTime
MyTime = TimeSerial(16, 35, 17)
' MyTime contains serial representation of 4:35:17 PM.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×