Hàm TimeSerial

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biến thể (ngày) có chứa thời gian cho một người cụ thể giờ, phút và thứ hai.

Cú pháp

TimeSerial ( giờ, phút và giây )

Cú pháp hàm TimeSerial có các đối số:

Tham đối

Mô tả

giờ

Bắt buộc. Biến thể (Số nguyên). Số từ 0 (12:00 sa) đến 23 (11:00 CH), bao gồm, hoặc một biểu thức số.

phút

Bắt buộc. Biến thể (Số nguyên). Mọi biểu thức số.

thứ nhì

Bắt buộc. Biến thể (Số nguyên). Mọi biểu thức số.


Chú thích

Để xác định thời gian, chẳng hạn như 11:59:59, phạm vi của số cho mỗi đối số TimeSerial phải ở trong phạm vi thông thường cho đơn vị; có nghĩa là, 0-23 cho giờ và 0 – 59 phút và giây. Tuy nhiên, bạn cũng có thể xác định thời gian tương đối cho mỗi tham đối sử dụng bất kỳ biểu thức số đại diện cho một số số giờ, phút, hoặc giây trước hoặc sau một thời gian nhất định. Ví dụ sau đây sử dụng biểu thức thay vì thời gian tuyệt đối số. Hàm TimeSerial trả về thời gian cho 15 phút trước khi (-15) sáu giờ trước buổi trưa (12 - 6), hoặc 5:45:00 sa

TimeSerial(12 - 6, -15, 0)

Khi bất kỳ đối số vượt quá phạm vi thông thường cho đối số đó, nó thay đổi đơn vị lớn hơn kế tiếp phù hợp. Ví dụ, nếu bạn chỉ định 75 phút, nó được đánh giá là một giờ 15 phút. Nếu bất kỳ đối số đơn nằm ngoài phạm vi-32,768 để 32.767, lỗi xảy ra. Nếu thời gian được xác định bởi các đối số ba sẽ khiến các ngày nằm ngoài phạm vi được chấp nhận của ngày tháng, lỗi xảy ra.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm TimeSerial để trả về một thời gian đã xác định giờ, phút và giây.

Dim MyTime
MyTime = TimeSerial(16, 35, 17)
' MyTime contains serial representation of 4:35:17 PM.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×