Hàm tách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một Zero, một chiều mảng có chứa một số chuỗi con đã xác định.

Cú pháp

Tách ( biểu thức [dấu phân cách ] [giới hạn ] [so sánh ] )

Cú pháp hàm tách có các đối số:

Tham đối

Mô tả

biểu thức

Bắt buộc. Chuỗi biểu thức có chứa chuỗi con và dấu tách. Nếu biểu thức là một độ dài không string(""), tách trả về một mảng trống, tức là một mảng với phần tử không và không có dữ liệu.

dấu phân cách

Tùy chọn. Chuỗi ký tự được dùng để xác định giới hạn chuỗi con. Nếu bỏ qua, ký tự dấu cách ("") được giả định là dấu phân tách. Nếu dấu tách một chuỗi có độ dài bằng không, một thành phần đơn mảng có chứa chuỗi toàn bộ biểu thức sẽ trả về.

giới hạn

Tùy chọn. Số chuỗi con được trả về; – 1 cho biết rằng tất cả chuỗi con được trả về.

so sánh

Tùy chọn. Giá trị số biểu thị loại so sánh để dùng khi đánh giá chuỗi con. Hãy xem phần thiết đặt cho các giá trị.


Thiết đặt

So sánh các đối số có thể có các giá trị sau đây:

Hằng số

Value

Mô tả

vbUseCompareOption

– 1

Thực hiện một so sánh sử dụng thiết đặt của câu lệnh Tùy chọn so sánh .

vbBinaryCompare

0

Thực hiện một so sánh nhị phân.

vbTextCompare

1

Thực hiện một so sánh chứa văn bản.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 chỉ. Thực hiện một so sánh dựa trên thông tin trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×