Hàm Switch

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đánh giá một chuỗi các biểu thức và trả về một giá trị kiểu Biến_thể hoặc biểu thức liên quan đến biểu thức đầu tiên trong danh sách có giá trị True.

Cú pháp

Chuyển ( expr-1, giá trị-1 [expr-2, giá trị 2 ] … [, expr-n, giá trị-n ] )

Cú pháp hàm chuyển có các đối số:

Tham đối

Mô tả

expr

Bắt buộc. Bạn muốn đánh giá biểu thức biến thể.

giá trị

Bắt buộc. Giá trị hoặc biểu thức được trả về nếu biểu thức tương ứng là đúng.


Chú thích

Danh sách tham đối hàm chuyển bao gồm các cặp của biểu thức và giá trị. Các biểu thức được đánh giá từ trái sang phải và trả về giá trị liên kết với biểu thức đầu tiên để đánh giá là true . Nếu các phần không đúng cách ghép nối, một lỗi thời gian chạy xuất hiện. Ví dụ, nếu expr-1True, chuyển trả về giá trị-1. Nếu expr-1False, nhưng expr-2True, chuyển trả về giá trị-2, v.v..

Chuyển trả về giá trị Null nếu:

  • Không có các biểu thức là đúng.

  • Biểu thức đúng đầu tiên có một giá trị tương ứng là Null.

Chuyển đổi đánh giá cho tất cả các biểu thức, ngay cả khi nó trả về chỉ một của chúng. Lý do này, bạn nên xem cho hiệu ứng bên không mong muốn. Ví dụ, nếu đánh giá biểu thức bất kỳ kết quả trong một phép chia bằng lỗi bằng không, lỗi xảy ra.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Switch để trả về tên của một ngôn ngữ khớp với tên của một thành phố.

Function MatchUp (CityName As String)
Matchup = Switch(CityName = "London", "English", _
CityName = "Rome", "Italian", _
CityName = "Paris", "French")
End Function
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×