Hàm Switch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Danh sách các biểu thức đánh giá và trả về một giá trị biến thể hoặc biểu thức được liên kết với biểu thức đầu tiên trong danh sách là đúng.

Cú pháp

Chuyển ( expr-1, giá trị-1 [expr-2, giá trị 2 ] … [, expr-n, giá trị-n ] )

Cú pháp hàm chuyển có các đối số:

Tham đối

Mô tả

expr

Bắt buộc. Bạn muốn đánh giá biểu thức biến thể.

giá trị

Bắt buộc. Giá trị hoặc biểu thức được trả về nếu biểu thức tương ứng là đúng.


Chú thích

Danh sách tham đối hàm chuyển bao gồm các cặp của biểu thức và giá trị. Các biểu thức được đánh giá từ trái sang phải và trả về giá trị liên kết với biểu thức đầu tiên để đánh giá là true . Nếu các phần không đúng cách ghép nối, một lỗi thời gian chạy xuất hiện. Ví dụ, nếu expr-1True, chuyển trả về giá trị-1. Nếu expr-1False, nhưng expr-2True, chuyển trả về giá trị-2, v.v..

Chuyển trả về giá trị Null nếu:

  • Không có các biểu thức là đúng.

  • Biểu thức đúng đầu tiên có một giá trị tương ứng là Null.

Chuyển đổi đánh giá cho tất cả các biểu thức, ngay cả khi nó trả về chỉ một của chúng. Lý do này, bạn nên xem cho hiệu ứng bên không mong muốn. Ví dụ, nếu đánh giá biểu thức bất kỳ kết quả trong một phép chia bằng lỗi bằng không, lỗi xảy ra.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Switch để trả về tên của một ngôn ngữ khớp với tên của một thành phố.

Function MatchUp (CityName As String)
Matchup = Switch(CityName = "London", "English", _
CityName = "Rome", "Italian", _
CityName = "Paris", "French")
End Function

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×