Hàm StringFromGUID

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hàm StringFromGUID chuyển đổi một GUID, đây là một mảng loại Byte, để một chuỗi.

Cú pháp

StringFromGUID ( guid )

Đối số bắt buộc guid là một mảng Byte dữ liệu được dùng để nhận dạng duy nhất một ứng dụng, cấu phần, hoặc mục của dữ liệu vào hệ điều hành.


Chú thích

Công cụ cơ sở dữ liệu Microsoft Access lưu trữ GUID dưới dạng mảng của kiểu Byte. Tuy nhiên, Microsoft Office Access 2007 không thể trả về dữ liệu Byte từ một điều khiển trên biểu mẫu hoặc báo cáo. Để trả về giá trị của một GUID từ một điều khiển, bạn phải chuyển đổi nó thành một chuỗi. Để chuyển đổi một GUID thành một chuỗi, hãy dùng hàm StringFromGUID . Để chuyển đổi một chuỗi trở thành một GUID, hãy dùng hàm GUIDFromString .

Ví dụ, bạn có thể cần tham chiếu đến một trường có chứa một GUID khi sử dụng cơ sở dữ liệu lặp. Để trả về giá trị của điều khiển trên biểu mẫu gắn kết một trường có chứa một GUID, hãy dùng hàm StringFromGUID để chuyển đổi GUID thành một chuỗi.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ sau trả về giá trị của điều khiển s_GUID trên biểu mẫu nhân viên trong chuỗi biểu mẫu và gán nó cho một biến chuỗi. Điều khiển s_GUID được gắn kết trường s_GUID, một trong các trường hệ thống được thêm vào mỗi bảng sao chép trong cơ sở dữ liệu sao chép.

Public Sub StringValueOfGUID()
Dim ctl As Control
Dim strGUID As String
' Get the GUID.
Set ctl = Forms!Employees!s_GUID
Debug.Print TypeName(ctl.Value)
' Convert the GUID to a string.
strGUID = StringFromGUID(ctl.Value)
Debug.Print TypeName(strGUID)
End Sub

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×