Hàm StrConv

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biến thể (chuỗi) chuyển đổi đã được xác định.

Cú pháp

StrConv ( chuỗi, chuyển đổi [LCID ] )

Cú pháp hàm StrConv có các đối số:

Tham đối

Mô tả

Chuỗi

Bắt buộc. Biểu thức chuỗi sẽ được chuyển đổi.

chuyển đổi

Bắt buộc. Số nguyên. Tổng giá trị xác định kiểu chuyển đổi để thực hiện.

LCID

Tùy chọn. LocaleID, nếu khác với hệ thống LocaleID. (Hệ thống LocaleID là mặc định.)


Thiết đặt

Chuyển đổi thiết đặttham đối là:

Hằng số

Value

Mô tả

vbUpperCase

1

Chuyển đổi chuỗi sang chữ hoa ký tự.

vbLowerCase

2

Chuyển đổi chuỗi sang chữ thường ký tự.

vbProperCase

3

Chuyển đổi chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi sang chữ hoa.

vbWide *

4 *

Chuyển đổi thu hẹp ký tự (một byte) trong chuỗi ký tự rộng (hai byte).

vbNarrow *

8 *

Chuyển đổi ký tự rộng (hai byte) trong chuỗi để thu hẹp (một byte).

vbKatakana **

16 **

Chuyển đổi Hiragana ký tự trong chuỗi ký tự Katakana.

vbHiragana **

32 **

Chuyển đổi các ký tự Katakana trong chuỗi ký tự Hiragana.

vbUnicode

64

Chuyển đổi chuỗi thành Unicode bằng cách dùng trang mã mặc định của hệ thống. (Không sẵn dùng trên máy Macintosh.)

vbFromUnicode

128

Chuyển đổi chuỗi từ Unicode thành trang mã mặc định của hệ thống. (Không sẵn dùng trên máy Macintosh.)


* Áp dụng cho đông á địa phương.

** Chỉ áp dụng cho tiếng Nhật.

Lưu ý: Các hằng số được xác định bởi Visual Basic for Applications (VBA). Kết quả, họ có thể được sử dụng bất kỳ chỗ nào trong mã của bạn thay cho các giá trị thực tế. Nhất có thể được kết hợp, ví dụ, vbUpperCase + vbWide, ngoại trừ khi chúng loại trừ lẫn nhau, ví dụ, vbUnicode + vbFromUnicode. Hằng số vbWide, vbNarrow, vbKatakanavbHiragana gây ra lỗi thời gian chạy khi sử dụng trong địa phương mà họ không áp dụng.

Sau đây là hợp lệ word dấu tách cho thích vỏ: Null (Chr$(0)), tab ngang (Chr$(9)), linefeed (Chr$(10)), tab dọc (Chr$(11)), biểu mẫu nguồn cấp (Chr$(12)), xuống dòng (Chr$(13)), dấu cách (SBC) (Chr$(32)). Giá trị thực tế cho không gian khác nhau theo quốc gia/khu vực cho DBCS.

Chú ý

Khi bạn đang chuyển đổi từ một mảng Byte trong định dạng ANSI thành một chuỗi, bạn nên sử dụng hàm StrConv . Khi bạn đang chuyển đổi từ một mảng trong định dạng Unicode, sử dụng câu lệnh nhiệm vụ.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm StrConv để chuyển đổi một chuỗi Unicode thành một chuỗi ANSI.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×