Hàm StrConv

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) được chuyển đổi như xác định.

Cú pháp

StrConv ( chuỗi, chuyển đổi [LCID ] )

Cú pháp hàm StrConv có các đối số:

Tham đối

Mô tả

Chuỗi

Bắt buộc. Biểu thức chuỗi sẽ được chuyển đổi.

chuyển đổi

Bắt buộc. Số nguyên. Tổng giá trị xác định kiểu chuyển đổi để thực hiện.

LCID

Tùy chọn. LocaleID, nếu khác với hệ thống LocaleID. (Hệ thống LocaleID là mặc định.)


Thiết đặt

Chuyển đổi thiết đặttham đối là:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbUpperCase

1

Chuyển đổi chuỗi sang chữ hoa ký tự.

vbLowerCase

2

Chuyển đổi chuỗi sang chữ thường ký tự.

vbProperCase

3

Chuyển đổi chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi sang chữ hoa.

vbWide *

4 *

Chuyển đổi thu hẹp ký tự (một byte) trong chuỗi ký tự rộng (hai byte).

vbNarrow *

8 *

Chuyển đổi ký tự rộng (hai byte) trong chuỗi để thu hẹp (một byte).

vbKatakana **

16 **

Chuyển đổi Hiragana ký tự trong chuỗi ký tự Katakana.

vbHiragana **

32 **

Chuyển đổi các ký tự Katakana trong chuỗi ký tự Hiragana.

vbUnicode

64

Chuyển đổi chuỗi thành Unicode bằng cách dùng trang mã mặc định của hệ thống. (Không sẵn dùng trên máy Macintosh.)

vbFromUnicode

128

Chuyển đổi chuỗi từ Unicode thành trang mã mặc định của hệ thống. (Không sẵn dùng trên máy Macintosh.)


* Áp dụng cho đông á địa phương.

** Chỉ áp dụng cho tiếng Nhật.

Lưu ý: Các hằng số được xác định bởi Visual Basic for Applications (VBA). Kết quả, họ có thể được sử dụng bất kỳ chỗ nào trong mã của bạn thay cho các giá trị thực tế. Nhất có thể được kết hợp, ví dụ, vbUpperCase + vbWide, ngoại trừ khi chúng loại trừ lẫn nhau, ví dụ, vbUnicode + vbFromUnicode. Hằng số vbWide, vbNarrow, vbKatakanavbHiragana gây ra lỗi thời gian chạy khi sử dụng trong địa phương mà họ không áp dụng.

Những điều sau đây là hợp lệ word dấu tách cho thích vỏ: Null (Chr$(0)), tab ngang (Chr$(9)), linefeed (Chr$(10)), tab dọc (Chr$( 11)), biểu mẫu cấp (Chr$(12)), xuống dòng (Chr$(13)), dấu cách (SBC) (Chr$(32)). Giá trị thực tế cho không gian khác nhau theo quốc gia/khu vực cho DBCS.

Chú thích

Khi bạn đang chuyển đổi từ một mảng Byte trong định dạng ANSI thành một chuỗi, bạn nên sử dụng hàm StrConv . Khi bạn đang chuyển đổi từ một mảng trong định dạng Unicode, sử dụng câu lệnh nhiệm vụ.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm StrConv để chuyển đổi một chuỗi Unicode thành một chuỗi ANSI.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×