Hàm StrComp

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một biến thể (số nguyên) cho biết kết quả của một biểu thức chuỗi.

Cú pháp

StrComp ( string1, string2 [so sánh ] )

Cú pháp hàm StrComp có các đối số:

Tham đối

Mô tả

string1

Bắt buộc. Mọi biểu thức hợp lệ chuỗi.

string2

Bắt buộc. Mọi biểu thức hợp lệ chuỗi.

so sánh

Tùy chọn. Xác định loại so sánh chuỗi. Nếu so sánhtham đối là Null, lỗi xảy ra. Nếu so sánh được bỏ qua, thiết đặt Tùy chọn so sánh xác định loại so sánh.


Thiết đặt

Thiết đặt so sánh đối số là:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbBinaryCompare

0

Thực hiện một so sánh nhị phân.

vbTextCompare

1

Thực hiện một so sánh chứa văn bản.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 chỉ. Thực hiện một so sánh dựa trên thông tin trong cơ sở dữ liệu của bạn.


Trả về giá trị

Hàm StrComp có các giá trị trả về sau đây:

If

StrComp trả về

string1 là nhỏ hơn string2

-1

string1 là bằng string2

0

string1 là lớn hơn string2

1

string1 hoặc string2Null

Null


Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun.

Ví dụ này dùng hàm StrComp để trả về kết quả so sánh chuỗi. Nếu đối số thứ ba là 1, một so sánh chứa văn bản được thực hiện; Nếu đối số thứ ba là 0 hoặc bỏ qua, một so sánh nhị phân được thực hiện.

Dim MyStr1, MyStr2, MyComp
MyStr1 = "ABCD": MyStr2 = "abcd" ' Define variables.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 1) ' Returns 0.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 0) ' Returns -1.
MyComp = StrComp(MyStr2, MyStr1) ' Returns 1.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×