Hàm StrComp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biến thể (số nguyên) cho biết kết quả của một biểu thức chuỗi.

Cú pháp

StrComp ( string1, string2 [so sánh ] )

Cú pháp hàm StrComp có các đối số:

Tham đối

Mô tả

string1

Bắt buộc. Mọi biểu thức hợp lệ chuỗi.

string2

Bắt buộc. Mọi biểu thức hợp lệ chuỗi.

so sánh

Tùy chọn. Xác định loại so sánh chuỗi. Nếu so sánhtham đối là Null, lỗi xảy ra. Nếu so sánh được bỏ qua, thiết đặt Tùy chọn so sánh xác định loại so sánh.


Thiết đặt

Thiết đặt so sánh đối số là:

Hằng số

Value

Mô tả

vbUseCompareOption

-1

Thực hiện một so sánh sử dụng thiết đặt của câu lệnh Tùy chọn so sánh .

vbBinaryCompare

0

Thực hiện một so sánh nhị phân.

vbTextCompare

1

Thực hiện một so sánh chứa văn bản.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 chỉ. Thực hiện một so sánh dựa trên thông tin trong cơ sở dữ liệu của bạn.


Trả về giá trị

Hàm StrComp có các giá trị trả về sau đây:

If

StrComp trả về

string1 là nhỏ hơn string2

-1

string1 là bằng string2

0

string1 là lớn hơn string2

1

string1 hoặc string2Null

Giá trị null


Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm StrComp để trả về kết quả so sánh chuỗi. Nếu đối số thứ ba là 1, một so sánh chứa văn bản được thực hiện; Nếu đối số thứ ba là 0 hoặc bỏ qua, một so sánh nhị phân được thực hiện.

Dim MyStr1, MyStr2, MyComp
MyStr1 = "ABCD": MyStr2 = "abcd" ' Define variables.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 1) ' Returns 0.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 0) ' Returns -1.
MyComp = StrComp(MyStr2, MyStr1) ' Returns 1.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×