Hàm SLN

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một hai cách xác định phương pháp khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn duy nhất.

Cú pháp

SLN ( chi phí, thu hồi, sự sống động )

Hàm SLN có các đối số:

Tham đối

Mô tả

chi phí

Bắt buộc. Hai cách xác định các chi phí ban đầu của tài nguyên.

thu hồi

Bắt buộc. Hai cách xác định giá trị của tài sản ở cuối của nó thọ hữu ích.

vòng đời

Bắt buộc. Hai cách xác định độ dài của vòng đời hữu ích của tài nguyên.


Chú thích

Khấu hao kỳ phải được được thể hiện trong cùng một đơn vị dưới dạng cuộc sốngtham đối. Tất cả các đối số phải là số dương.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm SLN để trả về khấu hao đều của tài sản cho một kỳ hạn duy nhất được cung cấp chi phí ban đầu của tài sản (InitCost), giá trị thu hồi ở cuối của tài nguyên hữu ích sống (SalvageVal), và vòng đời tổng của các tài nguyên trong năm (LifeTime).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal
Dim MonthLife, LifeTime, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost " & _
"of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value " & _
"at the end of its useful life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful " & _
"life in months?")
' Ensure period is >= 1 year.
Do While MonthLife < YEARMONTHS
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's " & _
"useful life in months?")
Loop
' Convert months to years.
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
' Round up to nearest year.
LifeTime = Int(LifeTime + 1)
End If
PDepr = SLN(InitCost, SalvageVal, LifeTime)
MsgBox "The depreciation is " & _
Format(PDepr, Fmt) & " per year."
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×