Hàm RND

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một giá trị kiểu Đơn chứa một số ngẫu nhiên.

Cú pháp

RND [(số)]

Tùy chọn sốtham đối là đơn hoặc bất hợp lệ biểu thức số.

Trả về giá trị

Nếu số là

RND tạo ra

Nhỏ hơn 0

Cùng một số mỗi lần, bằng cách dùng số dưới dạng dữ liệu nền.

Lớn hơn không

Số ngẫu nhiên tiếp theo trong chuỗi.

Bằng không

Nhất mới tạo số.

Không cung cấp

Số ngẫu nhiên tiếp theo trong chuỗi.


Chú thích

Hàm Rnd trả về một giá trị nhỏ hơn 1 nhưng lớn hơn hoặc bằng không.

Giá trị số xác định cách Rnd tạo ra một số ngẫu nhiên:

Đối với bất kỳ dữ liệu nền ban đầu đã cho, cùng một số chuỗi sẽ tạo ra vì mỗi gọi liên tiếp đến hàm Rnd sử dụng trước đó số dưới dạng dữ liệu nền một đối số tiếp theo trong chuỗi.

Trước khi gọi Rnd, sử dụng điều khoản Randomize mà không có đối số để khởi tạo số ngẫu nhiên với một dữ liệu nền dựa trên hệ thống bộ hẹn giờ.

Để tạo ra các số nguyên ngẫu nhiên trong một phạm vi đã cho, hãy dùng công thức này:

Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

Dưới đây, upperbound là số cao nhất trong phạm vi và lowerbound là số nhỏ nhất trong phạm vi.

Lưu ý: Lặp lại chuỗi số ngẫu nhiên, gọi Rnd với một đối số âm ngay lập tức trước khi dùng Randomize với một đối số số. Sử dụng Randomize với cùng một giá trị số cho không lặp lại trình tự trước đó.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Rnd để tạo ra một giá trị số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 6.

Dim MyValue
' Generate random value between 1 and 6.
MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×