Hàm Replace

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một chuỗi mà một chuỗi con đã xác định đã được thay thế với một chuỗi phụ một số lần đã xác định.

Cú pháp

Thay thế ( biểu thức, tìm, thay thế [bắt đầu ] [đếm ] [so sánh ] )

Cú pháp hàm thay thế có các đối số:

Tham đối

Mô tả

biểu thức

Bắt buộc. Chuỗi biểu thức có chứa các chuỗi con để thay thế.

tìm

Bắt buộc. Chuỗi phụ được tìm kiếm.

thay thế

Bắt buộc. Thay thế chuỗi con.

bắt đầu

Tùy chọn. Vị trí trong biểu thức chuỗi con tìm kiếm ở đâu để bắt đầu. Nếu bỏ qua, 1 được giả.

đếm số

Tùy chọn. Số chuỗi con thay thế để thực hiện. Nếu bỏ qua, giá trị mặc định là – 1, có nghĩa là thực hiện tất cả thay thế có thể xảy ra.

so sánh

Tùy chọn. Giá trị số biểu thị loại so sánh để dùng khi đánh giá chuỗi con. Hãy xem phần thiết đặt cho các giá trị.


Thiết đặt

So sánh các đối số có thể có các giá trị sau đây:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbUseCompareOption

– 1

Thực hiện một so sánh sử dụng thiết đặt của câu lệnh Tùy chọn so sánh .

vbBinaryCompare

0

Thực hiện một so sánh nhị phân.

vbTextCompare

1

Thực hiện một so sánh chứa văn bản.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 chỉ. Thực hiện một so sánh dựa trên thông tin trong cơ sở dữ liệu của bạn.


Trả về giá trị

Thay thế trả về giá trị sau đây:

If

Thay thế trả về

biểu thức được độ dài không

Chuỗi có độ dài không ("")

biểu thức Null

Lỗi.

Tìm được độ dài không

Bản sao của biểu thức.

thay thế là độ dài không

Bản sao của biểu thức với tất cả chú của Tìm bị loại bỏ.

bắt đầu > Len (biểu thức)

Chuỗi có độ dài bằng không. Thay thế chuỗi bắt đầu tại vị trí được chỉ ra bằng cách bắt đầu.

tính là 0

Bản sao của biểu thức.


Chú thích

Giá trị trả về hàm thay thế là một chuỗi, với thay thế thực hiện, bắt đầu tại vị trí được xác định bởi bắt đầu và kết thúc ở cuối biểu thức chuỗi. Nó không phải là một bản sao của chuỗi gốc từ đầu đến cuối.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×