Hàm rate

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một hai cách xác định lãi suất trên mỗi kỳ hạn cho một niên kim.

Cú pháp

Suất ( nper pmt, pv [fv ] [Hãy gõ ] [đoán ] )

Cú pháp hàm Rate có các đối số:

Tham đối

Mô tả

nper

Bắt buộc. Hai cách xác định tổng số chu kỳ thanh toán trong niên kim. Ví dụ, nếu bạn thực hiện các khoản thanh toán hàng tháng cho khoản vay xe hơi bốn năm, khoản vay của bạn có tổng số chu kỳ thanh toán 4 * 12 (hoặc 48).

hàm PMT

Bắt buộc. Hai cách xác định thanh toán được thực hiện mỗi kỳ hạn. Khoản thanh toán thường bao gồm nợ gốc và lãi mà không thay đổi theo vòng đời của niên kim vào.

PV

Bắt buộc. Cách xác định hai giá trị hiện tại, giá trị hoặc hôm nay, của một chuỗi các khoản thanh toán trong tương lai hoặc thông báo xác nhận. Ví dụ, khi bạn vay tiền để mua một chiếc xe, số tiền vay là giá trị hiện tại cho vay các khoản thanh toán hàng tháng xe hơi bạn sẽ thực hiện.

FV

Tùy chọn. Biến thể chỉ định trong tương lai cân bằng giá trị hoặc tiền bạn muốn sau khi bạn thực hiện thanh toán cuối cùng. Ví dụ, giá trị tương lai của khoản vay là $0 vì đó là giá trị sau vào thanh toán cuối cùng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lưu $50.000 hơn 18 năm cho giáo dục con của bạn, rồi $50.000 là giá trị tương lai. Nếu bỏ qua, 0 giả.

kiểu

Tùy chọn. Biến thể chỉ định một số cho biết khi khoản thanh toán đến hạn. Sử dụng 0 nếu thanh toán đến hạn ở cuối chu kỳ thanh toán, hoặc dùng 1 nếu thanh toán đến hạn vào đầu kỳ. Nếu bỏ qua, 0 giả.

guess

Tùy chọn. Biến thể chỉ định giá trị ước tính của bạn sẽ được trả về lãi suất. Nếu bỏ qua, đoán là 0,1 (10 phần trăm).


Chú thích

Một niên kim là một chuỗi các khoản thanh toán tiền cố định thực hiện qua một khoảng thời gian. Một niên kim có thể là một khoản vay (chẳng hạn như một vay thế chấp nhà) hoặc một khoản đầu tư (chẳng hạn như tiền gửi gói hàng tháng).

Cho tất cả đối số tiền thanh toán tiền (chẳng hạn như nộp để tiết kiệm) được thể hiện bằng số âm; tiền nhận (chẳng hạn như Séc chia cổ tức) được thể hiện bằng số dương.

Lãi suất được tính toán bằng lần lặp. Bắt đầu với giá trị số đoán, tỷ lệ quay vòng qua tính toán cho đến khi kết quả là chính xác đến trong 0.00001 phần trăm. Nếu lãi suất không thể tìm ra kết quả sau khi cố gắng 20, nó không thành công. Nếu số đoán của bạn là 10 phần trăm và lãi suất không thành công, hãy thử một giá trị khác nhau cho số đoán.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Rate để tính toán lãi suất của một khoản vay được cung cấp tổng số lần thanh toán (TotPmts), thanh toán khoản vay (Payment), giá trị hiện tại hoặc nợ gốc của khoản vay (PVal), tương lai giá trị của khoản vay (FVal), một số biểu thị xem số tiền thanh toán là đến hạn vào đầu hoặc cuối kỳ thanh toán (PayType), và một phép xấp xỉ dự kiến lãi suất (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×