Hàm phân vùng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một biến thể (chuỗi) cho biết nơi xuất hiện của một số trong một chuỗi được tính toán các phạm vi.

Cú pháp

Phân khúc ( số, bắt đầu, dừng, khoảng)

Cú pháp của hàm phân vùng có các đối số:

Tham đối

Mô tả

số

Bắt buộc. Số nguyên mà bạn muốn đánh giá đối với các phạm vi.

bắt đầu

Bắt buộc. Số nguyên là bắt đầu của phạm vi tổng thể của số. Số không là nhỏ hơn 0.

Dừng

Bắt buộc. Số nguyên là kết thúc của phạm vi tổng thể của số. Số không thể bằng hoặc nhỏ hơn bắt đầu.

khoảng thời gian

Bắt buộc. Số nguyên xác định kích cỡ của bộ phân vùng trong phạm vi tổng thể của số (giữa bắt đầustrên cùng).


Chú thích

Hàm phân vùng xác định phạm vi cụ thể trong đó số dạng và trả về một biến thể (chuỗi) Mô tả phạm vi đó. Hàm phân vùng sẽ hữu ích nhất trong truy vấn. Bạn có thể tạo một truy vấn chọn Hiển thị số lượng đơn hàng nằm trong phạm vi khác nhau, ví dụ, thứ tự các giá trị từ 1 đến 1000, 1001 để 2000 và v.v..

Bảng sau đây cho biết cách các phạm vi xác định bằng cách dùng ba tập hợp các đối số bắt đầu, dừng, và khoảng thời gian . Phạm vi đầu tiên và cuối cùng phạm vi cột hiển thị phân khúc trả về. Các phạm vi được thể hiện bằng lowervalue:uppervalue, vị trí cuối thấp (lowervalue) phạm vi được phân tách từ cao cuối (uppervalue) của phạm vi bằng dấu hai chấm (:).

bắt đầu

Dừng

khoảng thời gian

Trước tiên

Phạm vi đầu tiên

Phạm vi cuối cùng

Sau khi cuối cùng

0

99

5

": -1"

"0: 4"

"95: 99"

"100:"

20

199

10

": 19"

"20:29"

"190: 199"

"200:"

100

1010

20

": 99"

"100: 119"

"1000: 1010"

"1011:"


Trong bảng được hiển thị ở trên, dòng thứ ba Hiển thị kết quả khi bắt đầudừng xác định một tập hợp các số đều không được chia theo khoảng thời gian. Phạm vi cuối cùng sẽ mở rộng để dừng (11 số) ngay cả khi khoảng thời gian là 20.

Nếu cần thiết, phân khúc trả về một phạm vi có đủ khoảng trống đứng đầu sao cho có cùng số ký tự ở bên trái và bên phải của dấu hai chấm khi có các ký tự trong dừng, cộng với một. Điều này đảm bảo rằng nếu bạn sử dụng phân vùng với các số, văn bản kết quả sẽ được xử lý đúng cách trong bất kỳ thao tác sắp xếp tiếp theo.

Nếu khoảng 1, phạm vi là số: số, bất kể có các đối số bắt đầudừng . Ví dụ, nếu khoảng thời gian là 1, số là 100 và dừng là 1000, phân khúc trả về "100: 100".

Nếu bất kỳ các phần không phải là Null, phân khúc trả về một giá trị Null.

Ví dụ

Ví dụ này giả định bạn có một bảng đơn hàng có chứa trường cước phí. Nó tạo một quy trình chọn đếm số lượng đơn hàng mà chi phí cước phí rơi vào từng phạm vi một số. Hàm phân vùng được sử dụng lần đầu tiên để thiết lập các phạm vi, sau đó hàm SQL Count đếm số lượng đơn hàng trong mỗi phạm vi. Trong ví dụ này, các đối số cho hàm phân vùngbắt đầu = 0, dừng = 500, khoảng = 50. Phạm vi đầu tiên do đó sẽ là 0:49, vân vân lên đến 500.

SELECT DISTINCTROW Partition([freight],0, 500, 50) AS Range,
Count(Orders.Freight) AS Count
FROM Orders
GROUP BY Partition([freight],0,500,50);
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×