Hàm NZ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng hàm Nz để trả về số 0, một chuỗi độ dài bằng 0 (""), hoặc khác được xác định giá trị khi một biến thể là Null. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm này để chuyển đổi một giá trị Null thành giá trị khác và ngăn không cho nó biến hết trong toàn biểu thức.

Cú pháp

NZ ( biến thể [, valueifnull ] )

Cú pháp hàm Nz có những đối số sau:

Tham đối

Mô tả

variant

Bắt buộc. Biến số của kiểu dữ liệuVariant.

valueifnull

Tùy chọn (trừ khi được dùng trong truy vấn). Một Variant cung cấp giá trị được trả về nếu đối số variantNull. Đối số này cho phép bạn trả về một giá trị ngoài số không hoặc một chuỗi có độ dài bằng không.

Lưu ý: Nếu bạn dùng hàm Nz trong một biểu thức trong truy vấn mà không dùng đối số valueifnull, kết quả sẽ là một chuỗi có độ dài bằng không trong trường có chứa giá trị null.


Nếu giá trị của đối số biến thểNull, hàm Nz trả về số 0 hoặc một chuỗi có độ dài bằng không (luôn trả về một độ dài không chuỗi khi sử dụng trong một biểu thức truy vấn), tùy thuộc vào việc ngữ cảnh cho biết giá trị sẽ có một số hoặc một chuỗi. Nếu đối số tùy chọn valueifnull được cung cấp, rồi Nz hàm sẽ trả về giá trị được xác định bởi đối số đó nếu đối số biến thể is Null. Khi sử dụng trong một biểu thức truy vấn, hàm NZ nên luôn bao gồm các đối số valueifnull ,

Nếu giá trị của biến thể không rỗng, thì hàm Nz trả về giá trị của biến thể.

Chú thích

Hàm Nz rất hữu ích cho biểu thức có thể bao gồm các giá trị Null . Bắt buộc dùng biểu thức để đánh giá một phi - giá trịNull ngay cả khi nó chứa một giá trị Null , hãy dùng hàm Nz để trả về 0, một chuỗi có độ dài bằng không, hoặc một giá trị trả về tùy chỉnh.

Ví dụ, biểu thức 2 + varX sẽ luôn trả về một giá trị Null khi biến thể varX is Null. Tuy nhiên, 2 + Nz(varX) trả về 2.

Bạn có thể thường xuyên sử dụng hàm Nz một cách khác thay vì hàm IIf . Ví dụ, mã sau đây, hai biểu thức bao gồm hàm IIf là cần thiết để trả về kết quả mong muốn. Biểu thức đầu tiên, bao gồm hàm IIf được dùng để kiểm tra xem giá trị của một biến số và chuyển đổi nó không nếu đó là Null.

varTemp = IIf(IsNull(varFreight), 0, varFreight)
varResult = IIf(varTemp > 50, "High", "Low")

Trong ví dụ tiếp theo, hàm Nz cung cấp chức năng tương tự như biểu thức đầu tiên, và kết quả mong muốn là đạt được trong một bước chứ không phải là hai.

varResult = IIf(Nz(varFreight) > 50, "High", "Low")

Nếu bạn cung cấp một giá trị cho đối số tùy chọn valueifnull, giá trị đó sẽ được trả về khi biến thể is Null. Bằng cách bao gồm các đối số tùy chọn này, bạn có thể tránh dùng các biểu thức có chứa hàm IIf . Ví dụ, biểu thức sau đây dùng hàm IIf để trả về một chuỗi nếu giá trị của varFreight is Null.

varResult = IIf(IsNull(varFreight), _
"No Freight Charge", varFreight)

Trong ví dụ tiếp theo, đối số tùy chọn cung cấp cho hàm Nz cung cấp chuỗi được trả về nếu varFreight is Null.

varResult = Nz(varFreight, "No Freight Charge")

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ sau đánh giá một điều khiển trên biểu mẫu và trả về một trong hai chuỗi, dựa trên giá trị của điều khiển. Nếu giá trị của điều khiển là Null, quy trình sử dụng hàm Nz để chuyển đổi một giá trị Null thành một chuỗi có độ dài bằng không.

Public Sub CheckValue()
Dim frm As Form
Dim ctl As Control
Dim varResult As Variant
' Return Form object variable
' pointing to Orders form.
Set frm = Forms!Orders
' Return Control object variable
' pointing to ShipRegion.
Set ctl = frm!ShipRegion
' Choose result based on value of control.
varResult = IIf(Nz(ctl.Value) = vbNullString, _
"No value.", "Value is " & ctl.Value & ".")
' Display result.
MsgBox varResult, vbExclamation
End Sub
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×