Hàm MsgBox

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, hàm MsgBox Hiển thị một thông báo trong hộp thoại, đợi cho người dùng bấm vào một nút và trả về một số nguyên biểu thị các nút mà người dùng bấm chuột.

Cú pháp

MsgBox ( nhắc [nút ] [tiêu đề ] [, helpfile ] [ngữ cảnh ] )

Cú pháp hàm MsgBox có các đối số:

Đối số

Mô tả

lời nhắc

Bắt buộc. Chuỗi biểu thức được hiển thị dưới dạng thư trong hộp thoại. Độ dài tối đa của lời nhắc là xấp xỉ 1024 ký tự, tùy thuộc vào độ rộng của các ký tự được sử dụng. Nếu dấu nhắc bao gồm nhiều hơn một dòng, bạn có thể phân tách các dòng bằng một dấu xuống trả về ký tự (Chr(13)), một ký tự linefeed (Chr(10)) hoặc dấu xuống trở – linefeed ký tự tổ hợp (Chr(13) & Chr(10)) giữa mỗi dòng.

nút

Tùy chọn. biểu thức số là Tổng giá trị xác định số và kiểu của nút để hiển thị, kiểu biểu tượng để sử dụng, căn cước của nút mặc định, và phương thức của hộp thư. Nếu bỏ qua, giá trị mặc định cho nút là 0.

tiêu đề

Tùy chọn. Chuỗi biểu thức được hiển thị trong thanh tiêu đề của hộp thoại. Nếu bạn bỏ qua tiêu đề, tên ứng dụng được đặt trong thanh tiêu đề.

helpfile

Tùy chọn. Chuỗi biểu thức xác định các tệp trợ giúp sử dụng để cung cấp trợ giúp context-sensitive cho hộp thoại. Nếu helpfile được cung cấp, ngữ cảnh phải cũng được cung cấp.

ngữ cảnh

Tùy chọn. Biểu thức số là số ngữ cảnh trợ giúp được gán cho chủ đề trợ giúp phù hợp theo tác giả trợ giúp. Nếu ngữ cảnh được cung cấp, helpfile cũng phải được cung cấp.


Thiết đặt

Thiết đặttham đốinútlà:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbOKOnly

0

Hiển thị nút OK .

vbOKCancel

1

Hiển thị nút OKhủy bỏ .

vbAbortRetryIgnore

2

Hiển thị nút hủy bỏ, thử lạibỏ qua .

vbYesNoCancel

3

Hiển thị các nút , khônghủy bỏ .

vbYesNo

4

Hiển thị nút không có .

vbRetryCancel

5

Hiển thị nút thử lạihủy bỏ .

vbCritical

16

Hiển thị biểu tượng Thư quan trọng .

vbQuestion

32

Hiển thị biểu tượng Cảnh báo truy vấn    .

vbExclamation

48

Hiển thị biểu tượng Thông báo cảnh báo    .

vbInformation

64

Hiển thị biểu tượng Thông tin thư .

vbDefaultButton1

0

Nút đầu tiên là mặc định.

vbDefaultButton2

256

Nút thứ hai là mặc định.

vbDefaultButton3

512

Nút thứ ba là mặc định.

vbDefaultButton4

768

Nút thứ tư là mặc định.

vbApplicationModal

0

Ứng dụng mô thức; người dùng phải trả lời hộp thông báo trước khi tiếp tục làm việc trong ứng dụng hiện tại.

vbSystemModal

4096

Hệ thống mô thức; Tất cả các ứng dụng sẽ tạm ngừng hoạt động cho đến khi người dùng có thể phản hồi đến hộp thư.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Thêm nút trợ giúp vào hộp thư

VbMsgBoxSetForeground

65536

Xác định cửa sổ hộp thư dưới dạng sổ mặt trước

vbMsgBoxRight

524288

Văn bản được căn chỉnh bên phải

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Xác định văn bản sẽ xuất hiện như phải-qua-trái đọc tiếng Do Thái và tiếng ả-Rập


Mẹo: Trong Access 2010, bộ dựng biểu thức có IntelliSense, để bạn có thể thấy những gì đối số biểu thức của bạn yêu cầu.

Nhóm đầu tiên của giá trị (0-5) Mô tả số và kiểu của nút được hiển thị trong hộp thoại; Nhóm thứ hai (16, 32, 48, 64) Mô tả biểu tượng kiểu; Nhóm thứ ba (0 256, 512) xác định nút nào là mặc định; và nhóm thứ tư (0, 4096) xác định phương thức của hộp thư. Khi thêm các số để tạo một giá trị cuối cùng cho đối số nút , dùng chỉ có một số từ mỗi nhóm.

Lưu ý: Các hằng số được xác định bởi Visual Basic cho các ứng dụng. Kết quả, tên có thể dùng bất kỳ chỗ nào trong mã của bạn thay cho các giá trị thực tế.

Trả về giá trị

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Hủy bỏ

vbAbort

3

Hủy bỏ

vbRetry

4

Thử lại

vbIgnore

5

Bỏ qua

vbYes

6

vbNo

7

Không


Chú thích

Khi cả helpfilengữ cảnh được cung cấp, người dùng có thể nhấn F1 (Windows) hoặc trợ giúp (Macintosh) để xem chủ đề trợ giúp tương ứng với ngữ cảnh. Một số ứng dụng máy chủ lưu trữ, ví dụ, Microsoft Excel, cũng tự động thêm một nút Trợ giúp vào hộp thoại.

Nếu hộp thoại hiển thị nút hủy , nhấn phím ESC có cùng một hiệu ứng như bấm hủy. Nếu hộp thoại có chứa một nút Trợ giúp , context-sensitive trợ giúp được cung cấp cho hộp thoại. Tuy nhiên, không có giá trị trả về cho đến khi bấm vào một trong các nút đáng.

Lưu ý: Để chỉ rõ hơn đối số đầu tiên đã đặt tên, bạn phải sử dụng MsgBox trong một biểu thức. Để bỏ qua một vài đối số vị trí, bạn phải bao gồm dấu phân tách bằng dấu phẩy tương ứng.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun.

Ví dụ này dùng hàm MsgBox để hiển thị một thông báo quan trọng lỗi trong một hộp thoại với có và không có nút. Nút không được xác định là câu trả lời mặc định. Giá trị trả về hàm MsgBox tùy thuộc vào nút chọn do người dùng. Ví dụ này giả định rằng DEMO.HLP là một tệp trợ giúp có chứa một chủ đề với một số trợ giúp ngữ cảnh bằng 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×