Hàm MIRR

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một hai cách xác định lần tỷ suất hoàn vốn cho một chuỗi dòng tiền định kỳ (khoản thanh toán và thông báo xác nhận).

Cú pháp

MIRR ( giá trị (), lãi suất tài chính, lãi suất tái tư)

Cú pháp hàm MIRR có các đối số:

Tham đối

Mô tả

giá trị ()

Bắt buộc. Mảng của kép chỉ định giá trị dòng tiền. Mảng phải chứa ít nhất một giá trị âm (toán) và một giá trị dương (một biên nhận).

lãi suất tài chính

Bắt buộc. Kép xác định lãi suất thanh toán dưới dạng chi phí tài chính.

lãi suất tái tư

Bắt buộc. Hai cách xác định lãi suất nhận được lợi nhuận từ tái đầu tư tiền.


Chú thích

Sửa đổi tỷ suất hoàn vốn là tỷ suất hoàn vốn khi khoản thanh toán và biên nhận đã được tính toán ở các mức khác nhau. Hàm MIRR sẽ đưa vào tài khoản cả hai chi phí của khoản đầu tư (lãi suất tài chính) và lãi suất nhận được qua tái đầu tư tiền (lãi suất tái tư).

Các đối số lãi suất tài chínhlãi suất tái tư là tỷ lệ phần trăm được thể hiện dưới dạng các giá trị thập phân. Ví dụ: 12 phần trăm được biểu thị bằng 0,12.

Hàm MIRR sử dụng thứ tự của các giá trị trong mảng diễn giải thứ tự của các khoản thanh toán và thông báo xác nhận. Đảm bảo nhập thanh toán và biên nhận giá trị của bạn theo trình tự chính xác.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm MIRR để trả về tỷ suất hoàn chỉnh vốn cho một chuỗi dòng tiền mặt chứa trong mảng Values(). LoanAPR đại diện cho lãi tài chính và biểu thị InvAPR lãi suất nhận được qua tái đầu tư.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×