Hàm Mid

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) chứa số ký tự cụ thể từ một chuỗi.

Cú pháp

Mid ( chuỗi, bắt đầu [độ dài ] )

Cú pháp hàm Mid có các đối số:

Tham đối

Mô tả

Chuỗi

Bắt buộc. biểu thức chuỗi mà ký tự được trả về. Nếu chuỗi chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.

bắt đầu

Bắt buộc. Dài. Vị trí ký tự trong chuỗi mà phần được thực hiện sẽ bắt đầu. Nếu bắt đầu lớn hơn số lượng ký tự trong chuỗi, hàm Mid trả về một chuỗi có độ dài bằng không ("").

length

Tùy chọn. Biến thể (Dài). Số ký tự trả về. Nếu bỏ qua, hoặc nếu có ít hơn độ dài ký tự trong văn bản (bao gồm ký tự ở bắt đầu), tất cả ký tự từ vị trí bắt đầu đến cuối chuỗi được trả về.


Chú thích

Để xác định số lượng ký tự trong chuỗi, hãy dùng hàm Len .

Lưu ý: Sử dụng hàm MidB với dữ liệu byte chứa trong một chuỗi, như trong các ký tự byte kép đặt ngôn ngữ. Thay vì chỉ định số ký tự, các đối số xác định số byte. Để mã mẫu dùng MidB, hãy xem ví dụ thứ hai trong ví dụ về chủ đề.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ đầu tiên sử dụng hàm Mid để trả về một số đã xác định ký tự từ một chuỗi.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

Ví dụ thứ hai dùng MidB và một hàm do người dùng xác định (MidMbcs) để cũng trả về ký tự từ chuỗi. Sự khác biệt sau đây là rằng chuỗi nhập ANSI và độ dài trong byte.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×