Hàm Mid

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) chứa số ký tự cụ thể từ một chuỗi.

Cú pháp

Mid ( chuỗi, bắt đầu [, độ dài ] )

Cú pháp hàm Mid có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

chuỗi

Bắt buộc. biểu thức chuỗi được trả về các ký tự nào. Nếu chuỗi có chứa null, null sẽ được trả về.

bắt đầu

Bắt buộc. Quá. Vị trí ký tự trong chuỗi mà phần cần thực hiện bắt đầu. Nếu bắt đầu lớn hơn số lượng ký tự trong chuỗi, hàm Mid trả về chuỗi độ dài bằng không ("").

length

Tùy chọn. Biến thể (Dài). Số ký tự muốn trả về. Nếu bỏ qua hoặc nếu có ít hơn các ký tự trong văn bản (bao gồm ký tự lúc bắt đầu), tất cả ký tự từ vị trí bắt đầu đến cuối chuỗi sẽ được trả về.


Chú thích

Để xác định số ký tự trong chuỗi, hãy dùng hàm len .

Lưu ý: Sử dụng hàm Midb với dữ liệu byte chứa trong một chuỗi, như trong ngôn ngữ đặt ký tự byte kép. Thay vì xác định số ký tự, các đối số chỉ rõ số byte. Đối với mã mẫu dùng hàm Midb, hãy xem ví dụ thứ hai trong chủ đề ví dụ.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN ProductID, Mid (ProductID, 5) là Expr1 từ ProductSales;

Trả về "ProductID" và một phần của ProductID bắt đầu từ vị trí ký tự 5 và hiển thị kết quả trong cột Expr1.

CHỌN ProductID, Mid (ProductID, 5, 4) là testMid từ ProductSales;

Trả về "ProductID" và một phần của ProductID bắt đầu từ vị trí ký tự 5, chứa 4 ký tự và hiển thị kết quả trong cột testMid.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ đầu tiên sử dụng hàm Mid để trả về một số ký tự đã xác định từ một chuỗi.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

Ví dụ thứ hai dùng hàm Midb và hàm do người dùng xác định (midmbcs) cũng sẽ trả về các ký tự từ chuỗi. Sự khác biệt ở đây là chuỗi nhập là ANSI và độ dài trong byte.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Hàm chuỗi và cách sử dụng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×