Hàm Left

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biến thể (chuỗi) có chứa một số đã xác định ký tự từ bên trái của một chuỗi.

Cú pháp

Trái ( chuỗi, độ dài )

Cú pháp hàm trái có các đối số:

Tham đối

Mô tả

Chuỗi

Bắt buộc. Biểu thức chuỗi từ đó được trả về các ký tự ngoài cùng bên trái. Nếu chuỗi chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.

độ dài

Bắt buộc. Biến thể (Dài). biểu thức số biểu thị số lượng ký tự để trả về. Nếu 0, một chuỗi có độ dài bằng không ("") được trả về. Nếu lớn hơn hoặc bằng số lượng ký tự trong chuỗi, toàn bộ chuỗi được trả về.


Chú thích

Để xác định số lượng ký tự trong chuỗi, hãy dùng hàm Len .

Lưu ý: Sử dụng hàm LeftB với dữ liệu byte chứa trong một chuỗi. Thay vì chỉ định số ký tự để trả về, độ dài xác định số lượng byte.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm trái để trả về một số đã xác định ký tự từ bên trái của một chuỗi.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Left(AnyString, 1) ' Returns "H".
MyStr = Left(AnyString, 7) ' Returns "Hello W".
MyStr = Left(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×