Hàm left

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) chứa một số ký tự cụ thể tính từ phía bên trái của một chuỗi.

Cú pháp

Trái ( chuỗi, độ dài )

Cú pháp hàm trái có các đối số:

Tham đối

Mô tả

Chuỗi

Bắt buộc. Biểu thức chuỗi từ đó được trả về các ký tự ngoài cùng bên trái. Nếu chuỗi chứa giá trị Null, giá trị Null được trả về.

length

Bắt buộc. Biến thể (Dài). biểu thức số biểu thị số lượng ký tự để trả về. Nếu 0, một chuỗi có độ dài bằng không ("") được trả về. Nếu lớn hơn hoặc bằng số lượng ký tự trong chuỗi, toàn bộ chuỗi được trả về.


Chú thích

Để xác định số lượng ký tự trong chuỗi, hãy dùng hàm Len .

Lưu ý: Sử dụng hàm LeftB với dữ liệu byte chứa trong một chuỗi. Thay vì chỉ định số ký tự để trả về, độ dài xác định số lượng byte.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm trái để trả về một số đã xác định ký tự từ bên trái của một chuỗi.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Left(AnyString, 1) ' Returns "H".
MyStr = Left(AnyString, 7) ' Returns "Hello W".
MyStr = Left(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×