Hàm LBound

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một lâu có chứa chỉ số dưới sẵn dùng nhỏ nhất cho chiều được biểu thị một mảng.

Cú pháp

LBound ( arrayname [kích thước ] )

Cú pháp hàm LBound có các đối số:

Tham đối

Mô tả

arrayname

Bắt buộc. Tên của mảng biến số; theo dõi chuẩn quy ước đặt tên biến.

tham số

Tùy chọn. Biến thể (Dài). Số nguyên biểu thị cận dưới chiều nào được trả về. Sử dụng 1 cho chiều đầu tiên, 2 cho thứ hai, v.v... Nếu kích thước được bỏ qua, 1 được giả.


Chú thích

Hàm LBound được dùng cho hàm UBound để xác định kích cỡ của một mảng. Sử dụng hàm UBound để tìm giới hạn phía trên của một mảng chiều.

LBound trả về giá trị trong bảng sau đây cho một mảng với các kích thước sau đây:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

Tuyên bố

Giá trị Trả về

LBound(A, 1)

1

LBound(A, 2)

0

LBound(A, 3)

-3


Cận dưới mặc định cho bất kỳ kích thước là 0 hoặc 1, tùy thuộc vào thiết đặt của câu lệnh tùy chọncơ sở . Cơ số của một mảng được tạo bằng hàm mảng bằng không; nó không bị ảnh hưởng bởi Tùy chọn cơ sở.

Mảng mà kích thước được thiết lập bằng cách dùng mệnh đề vào trong một câu lệnh Dim, riêng tư, công cộng, ReDimhoặc tĩnh có thể có bất kỳ giá trị số nguyên như cận dưới.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm LBound để xác định chỉ số nhỏ nhất sẵn dùng cho kích thước đã xác định của một mảng. Sử dụng Tùy chọn cơ sở câu lệnh ghi đè lên cơ sở mảng chỉ số dưới giá trị mặc định 0.

Dim Lower
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Lower = Lbound(MyArray, 1) ' Returns 1.
Lower = Lbound(MyArray, 3) ' Returns 10.
Lower = Lbound(AnyArray)
' Returns 0 or 1, depending on setting of Option Base.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×