Hàm IsObject

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về giá trị Boolean cho biết liệu một mã định danh (Visual Basic) đại diện cho một đối tượng biến số.

Cú pháp

IsObject ( mã định danh )

Yêu cầu mã định danhtham đối là một tên biến.

Chú thích

IsObject rất hữu ích chỉ trong việc xác định xem một biến thể là của VarTypevbObject. Điều này có thể xảy ra nếu biến thể sự tham chiếu (hoặc một tham chiếu) một đối tượng, hoặc nếu nó chứa gì.

IsObject trả về True nếu mã định danh là một biến số được khai báo với đối tượng kiểu hoặc bất kỳ loại hợp lệ lớp , hoặc nếu mã định danh là một biến thể của VarTypevbObject, hoặc một người dùng xác định đối tượng; Nếu không, nó trả về False. IsObject trả về True ngay cả khi biến số đã được đặt cho .

Sử dụng lỗi bẫy để bảo đảm rằng một tham chiếu đối tượng là hợp lệ.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm IsObject để xác định nếu một mã định danh đại diện cho một biến số đối tượng. MyObjectYourObject là biến số đối tượng cùng kiểu. Họ đủ chung tên được sử dụng hình minh họa chỉ cho mục đích.

' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, YourObject, MyCheck
Dim MyObject As Object
Set YourObject = MyObject ' Assign an object reference.
MyCheck = IsObject(YourObject) ' Returns True.
MyCheck = IsObject(MyInt) ' Returns False.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×