Hàm IRR

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một đúp chỉ định tỷ suất hoàn vốn cho một chuỗi dòng tiền định kỳ (khoản thanh toán và thông báo xác nhận).

Cú pháp

IRR (()giá trị[đoán ] )

Cú pháp hàm IRR có các đối số:

Tham đối

Mô tả

giá trị ()

Bắt buộc. Mảng của kép chỉ định giá trị dòng tiền. Mảng phải chứa ít nhất một giá trị âm (toán) và một giá trị dương (một biên nhận).

số đoán

Tùy chọn. Biến thể chỉ định giá trị ước tính của bạn sẽ được trả về bằng IRR. Nếu bỏ qua, đoán là 0,1 (10 phần trăm).


Chú thích

Tỷ suất hoàn vốn là lãi suất nhận được một khoản đầu tư bao gồm các khoản thanh toán và biên nhận đã xảy ra theo định kỳ.

Hàm IRR sử dụng thứ tự của các giá trị trong mảng diễn giải thứ tự của các khoản thanh toán và thông báo xác nhận. Đảm bảo nhập thanh toán và biên nhận giá trị của bạn theo trình tự chính xác. Dòng tiền cho mỗi kỳ hạn không phải được xử lý, vì nó cho một niên kim.

IRR được tính toán bằng lần lặp. Bắt đầu với giá trị số đoán, tôiRR quay vòng qua tính toán cho đến khi kết quả là chính xác đến trong 0.00001 phần trăm. Nếu IRR không thể tìm ra kết quả sau khi cố gắng 20, nó không thành công.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Trong ví dụ này, hàm IRR trả về tỷ suất hoàn vốn cho một chuỗi dòng tiền mặt 5 chứa trong mảng Values(). Phần tử mảng đầu tiên là một dòng tiền âm đại diện cho doanh nghiệp khởi động chi phí. Dòng tiền mặt 4 còn lại đại diện cho dòng tiền Dương cho 4 năm tiếp theo. Guess là ước tính tỷ suất hoàn vốn.

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×