Hàm IRR

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một đúp chỉ định tỷ suất hoàn vốn cho một chuỗi dòng tiền định kỳ (khoản thanh toán và thông báo xác nhận).

Cú pháp

IRR (()giá trị[đoán ] )

Cú pháp hàm IRR có các đối số:

Tham đối

Mô tả

giá trị ()

Bắt buộc. Mảng của kép chỉ định giá trị dòng tiền. Mảng phải chứa ít nhất một giá trị âm (toán) và một giá trị dương (một biên nhận).

guess

Tùy chọn. Biến thể chỉ định giá trị ước tính của bạn sẽ được trả về bằng IRR. Nếu bỏ qua, đoán là 0,1 (10 phần trăm).


Chú thích

Tỷ suất hoàn vốn là lãi suất nhận được một khoản đầu tư bao gồm các khoản thanh toán và biên nhận đã xảy ra theo định kỳ.

Hàm IRR sử dụng thứ tự của các giá trị trong mảng diễn giải thứ tự của các khoản thanh toán và thông báo xác nhận. Đảm bảo nhập thanh toán và biên nhận giá trị của bạn theo trình tự chính xác. Dòng tiền cho mỗi kỳ hạn không phải được xử lý, vì nó cho một niên kim.

IRR được tính toán bằng lần lặp. Bắt đầu với giá trị số đoán, tôiRR quay vòng qua tính toán cho đến khi kết quả là chính xác đến trong 0.00001 phần trăm. Nếu IRR không thể tìm ra kết quả sau khi cố gắng 20, nó không thành công.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Trong ví dụ này, hàm IRR trả về tỷ suất hoàn vốn cho một chuỗi dòng tiền mặt 5 chứa trong mảng Values(). Phần tử mảng đầu tiên là một dòng tiền âm đại diện cho doanh nghiệp khởi động chi phí. Dòng tiền mặt 4 còn lại đại diện cho dòng tiền Dương cho 4 năm tiếp theo. Guess là ước tính tỷ suất hoàn vốn.

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×