Hàm GUIDFromString

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm GUIDFromString chuyển đổi một chuỗi thành một GUID, đây là một mảng loại Byte.

Cú pháp

GUIDFromString ( stringexpression )

Đối số bắt buộc stringexpression là biểu chuỗi đánh giá là một GUID trong chuỗi biểu mẫu.

Chú thích

Công cụ cơ sở dữ liệu Microsoft Access lưu trữ GUID dưới dạng mảng của kiểu Byte. Tuy nhiên, Microsoft Office Access 2007 không thể trả về dữ liệu Byte từ một điều khiển trên biểu mẫu hoặc báo cáo. Để trả về giá trị của một GUID từ một điều khiển, bạn phải chuyển đổi nó thành một chuỗi. Để chuyển đổi một GUID thành một chuỗi, hãy dùng hàm StringFromGUID . Để chuyển đổi một chuỗi thành một GUID, hãy dùng hàm GUIDFromString .

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ sau đây dùng hàm GUIDFromString để chuyển đổi một chuỗi thành một GUID. Chuỗi là một GUID được lưu trữ trong chuỗi biểu mẫu trong một bảng nhân viên sao chép. Trường, s_GUID, là một trường ẩn được thêm vào mỗi bảng sao chép trong cơ sở dữ liệu sao chép.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×