Hàm GetSetting

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Trả về một giá trị khóa thiết đặt từ một ứng dụng mục nhập trong sổ đăng ký Windows hoặc (Macintosh) thông tin trong các ứng dụng khởi tạo tệp.

Cú pháp

GetSetting ( appname phần, khóa [mặc định ] )

Cú pháp hàmgGetSettincó các đối số:

Tham đối

Mô tả

appname

Bắt buộc. biểu thức chuỗi có chứa tên của ứng dụng hoặc dự án có thiết đặt khóa được yêu cầu. Trên máy Macintosh, đây là tên tệp của việc khởi tạo tệp trong thư mục tùy chọn trong thư mục hệ thống.

phần

Bắt buộc. Chuỗi biểu thức có chứa tên của phần thiết đặt chính nơi.

khóa

Bắt buộc. Chuỗi biểu thức có chứa tên của thiết đặt chính để trả về.

mặc định

Tùy chọn. Biểu thức có chứa giá trị trả về nếu không có giá trị được đặt trong thiết đặt chính. Nếu bỏ qua, default được giả định là một chuỗi có độ dài bằng không ("").


Chú thích

Nếu bất kỳ các mục có tên trong các đối số GetSetting không tồn tại, GetSetting trả về giá trị mặc định.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này trước tiên sử dụng điều khoản SaveSetting để thực hiện các mục nhập trong Windows sổ đăng ký (hoặc .ini tệp trên nền tảng Windows 16-bit) cho ứng dụng được xác định là appname, và sau đó sử dụng hàm GetSetting để hiển thị một trong các thiết đặt. Vì đối số mặc định được xác định, một số giá trị là bảo đảm được trả về. Lưu ý rằng phần tên không thể được truy xuất với GetSetting. Cuối cùng, điều khoản DeleteSetting sẽ loại bỏ tất cả ứng dụng mục nhập.

' Variant to hold 2-dimensional array returned 
' by GetSetting.
Dim MySettings As Variant
' Place some settings in the registry.
SaveSetting "MyApp","Startup", "Top", 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
Debug.Print GetSetting(appname := "MyApp", _
section := "Startup", _
key := "Left", default := "25")
DeleteSetting "MyApp", "Startup"
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×