Hàm GetAllSettings

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Trả về một danh sách các thiết đặt chính và giá trị tương ứng của chúng (ban đầu được tạo bằng SaveSetting) từ một ứng dụng mục nhập trong sổ đăng ký Windows hoặc (Macintosh) thông tin trong các ứng dụng khởi tạo tệp.

Cú pháp

GetAllSettings ( appname phần )

Cú pháp hàm GetAllSettings có các đối số:

Tham đối

Mô tả

appname

Bắt buộc. Chuỗi biểu thức có chứa tên của ứng dụng hoặc dự án có thiết đặt khóa được yêu cầu. Trên máy Macintosh, đây là tên tệp của việc khởi tạo tệp trong thư mục tùy chọn trong thư mục hệ thống.

phần

Bắt buộc. Chuỗi expression có chứa tên của phần có thiết đặt khóa được yêu cầu. GetAllSettings trả về một biến thể có nội dung là hai chiều array chuỗi chứa tất cả các thiết đặt chính trong phần đã xác định và giá trị tương ứng của chúng.


Chú thích

GetAllSettings trả về một chưa được khởi tạo biến thể nếu hoặc appname hoặc phần không tồn tại.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này trước tiên sử dụng điều khoản SaveSetting để thực hiện các mục nhập trong sổ đăng ký Windows cho ứng dụng được xác định là appname, sau đó sử dụng hàm GetAllSettings để hiển thị các thiết đặt. Lưu ý rằng phần tên và tên ứng dụng không thể truy xuất với GetAllSettings. Cuối cùng, điều khoản DeleteSetting sẽ loại bỏ các ứng dụng mục nhập.

' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×