Hàm FormatPercent

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một biểu thức được định dạng dưới dạng tỉ lệ phần trăm (multipled với 100) với một ký tự ở cuối %.

Cú pháp

FormatPercent ( Biểu thức [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

Cú pháp hàm FormatPercent có các đối số:

Tham đối

Mô tả

Biểu thức

Bắt buộc. Biểu thức được định dạng.

NumDigitsAfterDecimal

Tùy chọn. Giá trị số biểu thị số lượng đặt ở bên phải của dấu thập vào sẽ được hiển thị. Giá trị mặc định là – 1, cho biết rằng thiết đặt khu vực của máy tính được sử dụng.

IncludeLeadingDigit

Tùy chọn. Thanh hằng số cho biết hay không đứng được hiển thị cho giá trị thập phân. Hãy xem phần thiết đặt cho các giá trị.

UseParensForNegativeNumbers

Tùy chọn. Thanh hằng số cho biết hay không để đặt các giá trị âm trong dấu ngoặc đơn. Hãy xem phần thiết đặt cho các giá trị.

GroupDigits

Tùy chọn. Thanh hằng số cho biết hay không số được nhóm bằng cách dùng dấu phân tách nhóm đã xác định trong thiết đặt khu vực của máy tính. Hãy xem phần thiết đặt cho các giá trị.


Thiết đặt

Các đối số IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbersGroupDigits có thiết đặt sau đây:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbTrue

– 1

True

vbFalse

0

False

vbUseDefault

–2

Sử dụng thiết đặt từ thiết đặt khu vực của máy tính.


Chú thích

Khi một hoặc nhiều đối số tùy chọn được bỏ qua, giá trị để bỏ qua đối số được cung cấp bởi thiết đặt khu vực của máy tính.

Lưu ý: Tất cả thiết đặt thông tin xuất phát từ tab Khu vực thiết đặt số .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×