Hàm FormatNumber

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biểu thức được định dạng dưới dạng số.

Cú pháp

FormatNumber ( Biểu thức [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

Cú pháp hàm FormatNumber có các đối số:

Tham đối

Mô tả

Biểu thức

Bắt buộc. Biểu thức được định dạng.

NumDigitsAfterDecimal

Tùy chọn. Giá trị số biểu thị số lượng đặt ở bên phải của dấu thập vào sẽ được hiển thị. Giá trị mặc định là – 1, cho biết rằng thiết đặt khu vực của máy tính được sử dụng.

IncludeLeadingDigit

Tùy chọn. Thanh hằng số cho biết hay không đứng được hiển thị cho giá trị thập phân. Hãy xem phần thiết đặt cho các giá trị.

UseParensForNegativeNumbers

Tùy chọn. Thanh hằng số cho biết hay không để đặt các giá trị âm trong dấu ngoặc đơn. Hãy xem phần thiết đặt cho các giá trị.

GroupDigits

Tùy chọn. Thanh hằng số cho biết hay không số được nhóm bằng cách dùng dấu phân tách nhóm đã xác định trong thiết đặt khu vực của máy tính. Hãy xem phần thiết đặt cho các giá trị.


Thiết đặt

Các đối số IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbersGroupDigits có thiết đặt sau đây:

Hằng số

Value

Mô tả

vbTrue

– 1

True

vbFalse

0

False

vbUseDefault

–2

Sử dụng thiết đặt từ thiết đặt khu vực của máy tính.


Chú thích

Khi một hoặc nhiều đối số tùy chọn được bỏ qua, giá trị để bỏ qua đối số được cung cấp bởi thiết đặt khu vực của máy tính.

Lưu ý: Tất cả thiết đặt thông tin xuất phát từ tab Khu vực thiết đặt số .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×