Hàm FormatDateTime

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biểu thức được định dạng ngày hoặc thời gian.

Cú pháp

FormatDateTime ( ngày [NamedFormat ] )

Cú pháp hàm FormatDateTime có các đối số:

Tham đối

Mô tả

Ngày

Bắt buộc. Biểu thức ngày được định dạng.

NamedFormat

Tùy chọn. Giá trị số cho biết các định dạng ngày/thời gian được sử dụng. Nếu bỏ qua, vbGeneralDate được sử dụng.


Thiết đặt

Đối số NamedFormat có các thiết đặt sau đây:

Hằng số

Value

Mô tả

vbGeneralDate

0

Hiển thị một ngày hoặc thời gian. Nếu đó là một phần ngày, Hiển thị dưới dạng ngày ngắn. Nếu đó là một phần thời gian, Hiển thị dưới dạng nhiều thời gian. Nếu có, cả hai phần sẽ được hiển thị.

vbLongDate

1

Hiển thị một ngày cụ thể bằng cách dùng định dạng ngày dài đã xác định trong thiết đặt khu vực trên máy tính của bạn.

vbShortDate

2

Hiển thị một ngày cụ thể bằng cách dùng định dạng ngày ngắn xác định trong thiết đặt khu vực trên máy tính của bạn.

vbLongTime

3

Hiển thị thời gian bằng cách dùng định dạng thời gian đã xác định trong thiết đặt khu vực trên máy tính của bạn.

vbShortTime

4

Hiển thị thời gian bằng cách dùng định dạng 24 giờ (HH: mm).


Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×